KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  อ.กมลชนก เขตต์วัง  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
2.  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
3.  อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
4.  อ. ดร.กาญจนา ธานะ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
5.  อ.กาญจนา นิมะรังกูล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
6.  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
7.  อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
8.  อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
9.  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
10.  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
11.  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
12.  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
13.  อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
14.  อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
15.  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
16.  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
17.  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
18.  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
19.  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
20.  อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
21.  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
22.  อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
23.  ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
24.  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
25.  อ.ณัฐพร ออนตะไคร้  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
26.  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
27.  อ.ดวงเดือน บุดดา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
28.  รศ. ดร.เดชา ทำดี  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
29.  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
30.  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
31.  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
32.  อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
33.  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
34.  อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
35.  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
36.  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
37.  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
38.  นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน  นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
39.  อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
40.  อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
41.  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
42.  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
43.  อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
44.  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
45.  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
46.  อ.พิเศษ เขื่อนทอง  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
47.  อ.ภทพร บวรทิพย์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
48.  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
49.  อ.มนัสวี ขนอม  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
50.  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
51.  อ.รังสิมา โตสงวน  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
52.  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
53.  อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
54.  ผศ.ลลิดา นพคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
55.  อ.ลวิตรา เขียวคำ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
56.  อ.วชิระ สุริยะวงค์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
57.  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
58.  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
59.  อ.วรรณิตา สอนกองแดง  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
60.  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
61.  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
62.  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
63.  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
64.  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
65.  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
66.  อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
67.  อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
68.  อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
69.  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
70.  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
71.  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
72.  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
73.  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
74.  อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
75.  ผศ.สุวิท อินทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
76.  อ.สุวิมล ดรุณรัศมี  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
77.  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
78.  อ.อภิชาติ กาศโอสถ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
79.  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
80.  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
(108) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
(13) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
(9) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
(8) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
(19) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
(13) 
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
(8) 
ศูนย์บริการพยาบาล
(11) 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
(1) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th