KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  การศึกษา

1.  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
2.  นางกมลชนก กาวิล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
3.  อ.กมลชนก เขตต์วัง  อาจารย์ ปริญญาโท
4.  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
5.  อ.กาญจนา นิมะรังกูล  อาจารย์ ปริญญาโท
6.  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
7.  อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา  อาจารย์ ปริญญาโท
8.  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท
9.  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
10.  อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ  อาจารย์ ปริญญาโท
11.  รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย  รองศาสตราจารย์ ปริญญาโท
12.  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
13.  อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง  อาจารย์ ปริญญาโท
14.  อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา  อาจารย์ ปริญญาโท
15.  อ.ณัฐพร ออนตะไคร้  อาจารย์ ปริญญาโท
16.  อ.ดวงเดือน บุดดา  อาจารย์ ปริญญาโท
17.  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
18.  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
19.  นางนงนุช ไชยยศ  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
20.  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  พยาบาล ปริญญาโท
21.  อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ  อาจารย์ ปริญญาโท
22.  อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ  อาจารย์ ปริญญาโท
23.  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
24.  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
25.  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  พยาบาล ปริญญาโท
26.  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
27.  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  อาจารย์ ผู้ช่วย ปริญญาโท
28.  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท
29.  อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ  อาจารย์ ปริญญาโท
30.  นางสาวพรธิดา คำมงคล  นักการเงินและบัญชี ปริญญาโท
31.  นางพัชรพร แผ่นทอง  ผู้จัดการ ปริญญาโท
32.  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
33.  อ.พิเศษ เขื่อนทอง  อาจารย์ ปริญญาโท
34.  อ.ภทพร บวรทิพย์  อาจารย์ ปริญญาโท
35.  อ.มนัสวี ขนอม  อาจารย์ ปริญญาโท
36.  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
37.  นางมาริสา คุปตารักษ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
38.  อ.รังสิมา โตสงวน  อาจารย์ ปริญญาโท
39.  อ.ลวิตรา เขียวคำ  อาจารย์ ปริญญาโท
40.  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
41.  อ.วชิระ สุริยะวงค์  อาจารย์ ปริญญาโท
42.  อ.วรรณิตา สอนกองแดง  อาจารย์ ปริญญาโท
43.  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  รองศาสตราจารย์ ปริญญาโท
44.  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
45.  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  ครูพี่เลี้ยง ส2 ปริญญาโท
46.  อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์  อาจารย์ ปริญญาโท
47.  อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน  อาจารย์ ปริญญาโท
48.  อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ  อาจารย์ ปริญญาโท
49.  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
50.  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  พยาบาล ชำนาญการ ปริญญาโท
51.  นางสมพิศ สุพรศิลป์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
52.  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  อาจารย์ ผู้ช่วย ปริญญาโท
53.  อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน  อาจารย์ ปริญญาโท
54.  ผศ.สุวิท อินทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท
55.  อ.สุวิมล ดรุณรัศมี  อาจารย์ ปริญญาโท
56.  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  พนักงานปฏิบัติงาน ชำนาญการ ปริญญาโท
57.  นายอภิชน สมมิตร  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
58.  อ.อภิชาติ กาศโอสถ  อาจารย์ ปริญญาโท
59.  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
60.  นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
(110) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
(13) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
(9) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
(8) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
(19) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
(12) 
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
(8) 
ศูนย์บริการพยาบาล
(11) 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
(1) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th