KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์


ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1 ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
2 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
3 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมองค์กร
4 รศ.ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา
5 ผศ.ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
6 ผศ.ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
7 ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
8 รศ.ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
9 อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพองค์กรและแผน
10 รศ.ดร.พัชรี วรกิจพูนผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษา


รายชื่อผู้บริหารตามโครงสร้างคณะฯ


ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1 รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล
2 รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
3 นางกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์และเลขานุการที่ประชุมฯ


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th