KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2545
184/2545 : แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 27/2545 -2547
182/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประวัติเรื่องราวความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการพยาบาล
174/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
162/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
158/2545 : คณะกรรมการ 5 ส ของงานบริการการศึกษา
154/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์
150/2545 : เปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
148/2545 : มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริการการศึกษา

เมษายน  2545
141/2545 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์และสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่แผน ก
199/2545 : ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
122/2545 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
121/2545 : ยกเลิกคำสั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
120/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการ
109/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
107/2545 : อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากกรรมการพัฒนานักศึกษา
103/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษาประจำภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน (เพิ่มเติม)

มีนาคม  2545
98/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา (เพิ่มเติม)
101/2545 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
95/2545 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำภาควิชาบริหารการพยาบาล
93/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสตรี (เพิ่มเติม)

กุมภาพันธ์  2545
85/2545 : มอบหมายงานให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน่วยสารบรรณ
033/2545 : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ-ปลดประกาศออก และพยาน
70/2545 : เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ
68/2545 : แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมโภชาการและสุขภาพ (เพิ่มเติม)
58/2545 : แต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2545
55/2545 : ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
053/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

มกราคม  2545
039/2545 : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก (เพิ่มเติม)
035/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2545 (เพิ่มเติม)

ธันวาคม  2544
340/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร พยาบาลสาร
332/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
316/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก

ตุลาคม  2544
281/2544 : แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ แทน
272/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีสู่ชุมชน
271/2544 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลย์
269/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์(เพิ่มเติม)
266/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์
265/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก
264/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นในผู้ป่วยเด็ก
261/2544 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำภาควิชาการพยาบาลสูตร์และนรีเวชวิทยา
257/2544 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์
249/2544 : แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

กันยายน  2544
247/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
168/2544 : มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สิงหาคม  2544
228/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษาประจำงานคลังและพัสดุสำนักงานเลขานุการ
222/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
221/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษาประจำงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ
220/2544 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน
206/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชา่บริหารการพยาบาล
203/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
195/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกปฏิบัติการพยาบาล
193/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึึกษา ประจำงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ

กรกฏาคม  2544
191/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ
176/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนยืส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
175/2544 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
164/2544 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
161/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา
159/2544 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

มิถุนายน  2544
149/2544 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรบ้านพัก
148/2544 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้่าหอพักนักศึกษา
144/2544 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยพยาบาลศาสตร์
142/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด
129/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสตรี
128/2544 : แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์
127/2544 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา
125/2544 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th