KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2546
212/2546 : แต่งตั้งกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล(เพิ่มเติม)
199/2546 : แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร (เพิ่มเติม)
198/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
187/2546 : แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสตรี
186/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
182/2546 : ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นในผู้ป่วยเด็ก
159/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล
151/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ
150/2546 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

เมษายน  2546
148/2546 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
146/2546 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา
145/2546 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2546
144/2546 : ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
143/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2546
141/2546 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมผู้กระทำความดี
139/2546 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์ภาษาและสุภาษิตท้องถิ่น
138/2546 : เปลี่ยนแปลงกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
125/2546 : อนุญาตให้อาจารย์ลาออกจากกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและแต่งตั้งแทน
123/2546 : แต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ(Benchmarking)เพิ่มเติม
117/2546 : แต่งตั้งกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก(แทน)

มีนาคม  2546
106/2546 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานบริหารธุรการ สำนักงานเลขานุการ
99/2546 : แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
94/2546 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
93/2546 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
91/2546 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
86/2546 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
85/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
79/2546 : แต่งตั้งกรรมการศูนย์ฝึกปฎิบัติการพยาบาล(แทน)
78/2546 : อาจารย์ขออนุญาตลาออกจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและแต่งตั้งแทน

กุมภาพันธ์  2546
72/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
71/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการหลอมรวมภาควิชา และหน่วยงาน
70/2546 : อนุญาตให้อาจารย์ลาออกจากคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายในและแต่งตั้งแทน
27/2546 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่า่งวิทยานิพนธ์
58/2546 : แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ(แทน)
57/2546 : จัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
53 /2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
50/2546 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2546

มกราคม  2546
43/2546 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดตลาดนัดเพื่อเข้ากองทุนสร้างอาคารปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเชี่ยวชาญทางด้านผู้สูงอายุ (Center of Excellence on Aging) คณะพยาบาลศาสตร์
41/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
40/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
32/2546 : แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานวิชาการ(คณาจารย์)
30/2546 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
28/2546 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
26/2546 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
25/2546 : แต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking )
21/2546 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
13/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข
8/2546 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
7/2546 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
6/2546 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
5/2546 : แต่งตั้งกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมการรับพระราชปริญญาบัตรของบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
4/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
3/2546 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
2/2546 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ธันวาคม  2545
457/2545 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์

พฤศจิกายน  2545
440/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ

ตุลาคม  2545
396/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลวง
388/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
384/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทุนคณะพยาบาลศาสตร์
379/2545 : มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่

กันยายน  2545
361/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานบริการการศึกษา
335/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2545-2547
326/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาและประชาชน

สิงหาคม  2545
286/2545 : แต่งตั้งคระกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการประหยัดพลังงานการใช้พลังงาน(เพิ่มเติม)

กรกฏาคม  2545
250/2545 : แต่งตั้งคระกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน
249/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์

มิถุนายน  2545
191/2545 : แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2545

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th