KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2547
238/2547 : ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
237/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
234/2547 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
210/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา (เพิ่มเติม)
209/2547 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2547
202/2547 : อนุญาตให้อาจารย์ลาออกจากกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและแต่งตั้งแทน
197/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547
196/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3)
195/2547 : ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพัก
184/2547 : แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 28/2547-2549
177/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ

เมษายน  2547
148/2547 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ
142/2547 : แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลสตรี (แทน
140/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของสำนักงานเลขานุการ

มีนาคม  2547
113/2547 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการพยาบาล
105/2547 : เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
96/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
88/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
83/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลรายงานการวิจัย
79/2547 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
77/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่าง หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน (เพิ่มเติม)

กุมภาพันธ์  2547
73/2547 : เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
72/2547 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
71/2547 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
67/2547 : แต่งตั้งคระกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข (เพิ่มเติม)
53/2547 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
45/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2546
38/2547 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

มกราคม  2547
29/2547 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
20/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
19/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์

ธันวาคม  2546
484/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร
483/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกปฏิบัติการพยาบาล
463/2546 : แต่งตั้งกรรมการโครงการตำรา

พฤศจิกายน  2546
453/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาบริหารการพยาบาล
451/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ก
448/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
441/2546 : แต่งตั้งข้าราชการทำหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงินในหน่วยงานของคณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
438/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก
429/2546 : แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดการใช้พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์
425/2546 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
420/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547

ตุลาคม  2546
415/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2546-2548
413/2546 : แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ(แทน)
411/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
401/2546 : ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีสู่ชุมชน
400/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
393/2546 : อนุญาตให้อาจารย์ลาออกจากกรรมการโครงการหลวงและแต่งตั้งแทน
388/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปจำงานบริการการศึกษา

กันยายน  2546
358/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยทางการพยาบาล
353/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
350/2546 : มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
348/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก

สิงหาคม  2546
343/2546 : แต่งตั้งอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูล (แทน)
341/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
337/2546 : มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ
335/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา (เพิ่มเติม)
333/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด
323/2546 : ย้ายและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
322/2546 : มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
318/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการและเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ครั้งที่ 1/2547 ประจำปีงบประมาณ 2547
316/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมวิชาการ “อาหารเฉพาะโรค”
315/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน
307/2546 : แต่งตั้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
304/2546 : แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์(แทน)

กรกฏาคม  2546
302/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
300/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
296/2546 : แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการจัดทำฐานข้อมูลบุคลการ (แทน)
293/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐาน
291/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
284/2546 : อนุญาตให้อาจารย์ลาออกจากกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและแต่งตั้งแทน
282/2546 : แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 27/2545 -2547 (แทน)
280/2546 : อนุญาตให้อาจารย์ลาออกจากกรรมการพัฒนาอาจารญ์และบุคลากรและแต่งตั้งกรรมการ(แทน)

มิถุนายน  2546
253/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรบ้านพัก
236/2546 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
234/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด
233/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการแฟลตอาจารย์
232/2546 : คณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ
230/2546 : ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “การยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม”
234/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th