KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2550
258/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
257/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
256/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา
255/2550 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550
252/2550 : เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนอาจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
246/2550 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee : Mrs.Fang Jinbo, Code 4872800
238/2550 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
236/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)ร้อยตำรวจเอกหญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล
230/2550 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน อาจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์

เมษายน  2550
202/2550 : คณะกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
197/2550 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
184/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์
181/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
167/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
166/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ
165/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Nursing Science in Nursing Administration (International Program) ประจำสาขาวิชาบริหารการพยาบาล
164/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2)

มีนาคม  2550
154/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม)
151/2550 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษาประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
146/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์
142/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
117/2550 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
110/2550 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
105/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
99/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ
100/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก

กุมภาพันธ์  2550
92/2550 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
89/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ เลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2550(1 เมษายน 2550)
88/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปีงบประมาณ 2550
87/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของสำนักงานเลขานุการ (เพิ่มเติม)
83/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550)
82/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2550 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550)
80/2550 : แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก (เพิ่มเติม)
73/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการติดตามประเมินผลดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548-2549
58/2550 : แต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่ราชการรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
57/2550 : แต่งตั้ง มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีสั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดี
52/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

มกราคม  2550
35/2550 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2550
28/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก)
26/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์
25/2550 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปี
24/2550 : เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน อาจารย์เดชา ทำดี
23/2550 : เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน อาจารย์วณิชา พึ่งชมภู
18/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก(2) (เพิ่มเติม)
11/2550 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา

ธันวาคม  2549
652/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3)
650/2549 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน อาจารย์จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
647/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาลชุมชนแผน ก แบบ ก 2
644/2549 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์
643/2549 : ยกเลิกคำสั่งและตั้งแต่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
629/2549 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน อาจารย์รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ
626/2549 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน อาจารย์วณิชา พึ่งชมภู

พฤศจิกายน  2549
617/2549 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
616/2549 : รองประธานกรรมการศูนย์ฝึกปฏิบัติการพยาบาลขอลาออกและแต่งตั้งแทน
600/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ (เพิ่มเติม)
592/2549 : ขอยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
587/2549 : แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)
584/2549 : ยกเลิกคำสั่ง และมอบหมายหน้าที่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
581/2549 : แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (เพิ่มเติม)
580/2549 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)ประจำปีการศึกษา 2549

ตุลาคม  2549
576/2549 : ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน
575/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)นางปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
573/2549 : อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลชุมชนแผน ข ภาคพิเศษ
572/2549 : ขอยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์
571/2549 : ขอเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
567/2549 : อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลชุมชนแผน ข ภาคพิเศษ
566/2549 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม)
559/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิพยาบาลศาสตร์
556/2549 : เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำราเพิ่มเติม
555/2549 : แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน ก (2) (เปลี่ยนแปลง)
551/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)นางสุจิตรา ชัยวุฒิ
547/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการเงินและบัญชี)นางกรอนคำ มโนดมผล
546/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการพัสดุ)นายวัชรา เชิดลำ

กันยายน  2549
527/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์นโยบายและผลลัพท์ทางการพยาบาล
521/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานก่อสร้างสระวารีบำบัด โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปา เพื่อสุขภาพ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
494/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างประจำคณะพยาบาลศาสตร์

สิงหาคม  2549
455/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)นางวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
454/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)นางกิ่งฟ้า แสงลี
440/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา
434/2549 : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
433/2549 : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)นางสาวลลิดา นพคุณ
428/2549 : เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)อาจารย์จริยาพร ศรีสว่าง
427/2549 : เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์) อาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
422/2549 : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549
420/2549 : แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์
419/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ภาคพิเศษ
416/2549 : อนุญาตให้บุคลากรลาออกจากกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
408/2549 : อนุญาตให้บุคคลากรลาออกจากกรรมการและเลขานุการจัดทำวารสาร พยาบาลสาร
401/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู
398/2549 : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ เลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549)
394/2549 : ให้ข้าราชการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

กรกฏาคม  2549
384/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อศึกษาใน คณะพยาบาลศาสตร์
380/2549 : เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)ร้อยตำรวจเอกหญิงอมรรัตน์ งามสวย
379/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2549 – 30 กันยายน 2549)
378/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)ประจำปี 2549 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2549 – 30 กันยายน 2549)
375/2549 : แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม)
371/2549 : แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
367/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548
363/2549 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549
364/2549 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท
359/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)นางคัทลียา ศิริภัทรากูร
353/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)นางขนิษฐา รัตนกัลยา
352/2549 : ให้ข้าราชการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
349/2549 : เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)นางสาวรังสิยา นารินทร์
348/2549 : เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)นางสาวอัศวินี นามะกันคำ
347/2549 : เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)นายสถิตย์ วงศ์สุรประกิต
346/2549 : เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)นางสาวสุกัญญา พีระวรรณกุล
345/2549 : เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)นางสาวลลิดา นพคุณ
344/2549 : อนุญาตให้บุคลากรลาออกจากกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพยาบาล
343/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อระดับข้าราชให้ดำรงตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น

มิถุนายน  2549
331/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
330/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 29 /2549 - 2551
318/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
315/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)
314/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)
236/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)
235/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)
229/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)
227/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th