KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2555
197/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างอาจารย์พยาบาลจากบุคลากรระดับปริญญาตรี(ครูคลินิก)
168 /2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร “พยาบาลสาร” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมษายน  2555
157 /2555 : แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (เพิ่มเติม)
142 /2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ
138/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์

มีนาคม  2555
114/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
113/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
089/2555 : แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยเชิงคุณภาพและสถิติ เพิ่มเติม

กุมภาพันธ์  2555
084/2555 : เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
076/2555 : ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์
033/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก ภาคปกติ
031/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แผน ข ภาคปกติ
030/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
028/2555 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ

มกราคม  2555
003/2555 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก ภาคปกติ
002/2555 : ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธันวาคม  2554
491/2554 : แต่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ข ภาคพิเศษ
490 / 2554 : แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยเชิงคุณภาพและสถิติ
001 /2554 : แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Nursing Science in Nursing Administration (International Program) ประจำสาขาวิชาบริหารการพยาบาล

พฤศจิกายน  2554
470/2554 : คณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร สมัยที่ 2/2554-2556
466/2554 : ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ
439/2554 : แต่งตั้งกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
437/2554 : เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
435/2554 : ขอเปลี่ยนแปลงประธานคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงงานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
434/2554 : ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตุลาคม  2554
420/2554 : แต่งตั้งกรรมการโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ระยะที่ 2 เพิ่มเติม
419/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
418/2554 : ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ
417/2554 : เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
421/2554 : ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ
405/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2554 - 2556
398/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
397/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
396/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ
392/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) เพิ่มเติม

กันยายน  2554
381/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
350/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
349/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก ภาคปกติ

สิงหาคม  2554
312/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)

กรกฏาคม  2554
253/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
252/2554 : เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก ภาคปกติ
244/2554 : แต่งตั้งกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

มิถุนายน  2554
229/2554 : เปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก ภาคปกติ
226/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
221/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
220/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
213/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
209/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
206/2554 : แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงประจำคณะพยาบาลศาสตร์
204/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก
203/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th