KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2556
274/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
272/2556 : แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
271/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
270/2556 : แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน และพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
262/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิธีดำเนินการมาตรฐาน Standard of Operating Procedures, SOPs
250/2556 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
247/2556 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2556
246/2556 : เปลี่ยนแปลงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ
244/2556 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
229/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
215/2556 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ

เมษายน  2556
166/2556 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายในคณะพยาบาลศาสตร์
143/2556 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
141/2556 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา

มีนาคม  2556
128/2556 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ข ภาคพิเศษ
121/2556 : แต่งตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ (เพิ่มเติม)
108/2556 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยคนทำงาน
094/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

กุมภาพันธ์  2556
071/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
059/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก
058/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ
056/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
060/2556 : แต่งตั้งผู้ประสานงานหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3)
050/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
049/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

มกราคม  2556
031/2556 : ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายจัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์
030/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาการพยาบาลและนวัตกรรม (เพิ่มเติม)
021/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางประจำคณะพยาบาลศาสตร์
020/2556 : เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2555
019/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลประจำคณะพยาบาลศาสตร์
013/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
012/2556 : แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
009/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
006/2556 : แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
005/2556 : ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธันวาคม  2555
487/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ จากทุน CMB จาก Endowment Fund คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
485/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
482/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
480/2555 : แต่งตั้งคณะทำงานบอร์ดวิชาการ ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
468/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
467/2555 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
466/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
463/2555 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร

พฤศจิกายน  2555
431/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
425/2555 : ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ตุลาคม  2555
405 /2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก ภาคปกติ
404/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ข ภาคพิเศษ

มิถุนายน  2555
243/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแผน ข ภาคพิเศษ
242 /2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ
237 /2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการผดุงครรภ์ แผน ก
236/2555 : แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ
220/2555 : แต่งตั้งกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th