KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2559
1388/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา

พฤษภาคม  2559
0835/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0834/2559 : แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(เพิ่มเติม)

มีนาคม  2559
0559/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
0558/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ
0525/2559 : เปลี่ยนแปลงกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้หลักสูตรระดับปริญญาตรี
0481/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานจัดทำวารสาร “พยาบาลสาร”
0431/2559 : ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ
0430/2559 : แต่งตั้งผู้ประสานงานหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3)
0404/2559 : เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กุมภาพันธ์  2559
0282/2559 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
0224/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
0223/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในคณะกรรมการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางประจำคณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
0197/2559 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
0196/2559 : ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม ในคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางประจำคณะพยาบาลศาสตร์
0192/2559 : แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มกราคม  2559
0168/2559 : ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก
0110/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs
082/2559 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
071/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการผดุงครรภ์ (เพิ่มเติม)
036/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

ธันวาคม  2558
2375/2558 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤศจิกายน  2558
2158/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 4/2558-2560
2131/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2080/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์จากทุน CMB จาก Endowment Fund คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2046/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์
1989/2558 : มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีสั่งและปฏิบัติการแทนคณบดี
1988/2558 : มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
1976/2558 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ตุลาคม  2558
1896/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) เพิ่มเติม
1864/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 - 2560
1852/2558 : แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) เพิ่มเติม
1851/2558 : แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ เพิ่มเติม
1850/2558 : แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เพิ่มเติม

กันยายน  2558
1711/2558 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1710/2558 : มอบหมายให้กรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 3/2556-2558 รักษาการแทนประธานที่ประชุมฯ
1697/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1695/2558 : เปลี่ยนแปลงเลขานุการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1584/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา
1583/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา (เพิ่มเติม)

สิงหาคม  2558
1463/2558 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
1383/2558 : แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th