KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

มีนาคม  2564
106/2564 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน ของนางกมลชนก กาวิล ตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

มกราคม  2564
003/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

ธันวาคม  2563
1562/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16
1559/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564 หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1549/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
1541/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1538/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน)
1537/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)
1531/2563 : เปลี่ยนแปลงคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1527/2563 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
1526/2563 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
1525/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตามเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1522/2563 : เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563
1521/2563 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา
1520/2563 : เปลี่ยนแปลงประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
1514/2563 : เปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสาร คำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์
1513/2563 : เปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน ของอาจารย์อภิชาติ กาศโอสถ
1512/2563 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์มนัสวี ขนอม
1511/2563 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์สุทธินันท์ คลอริงตัน
1510/2563 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ของอาจารย์เกศราภรณ์ อุดกันทา
1509/2563 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ
1508/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ
1507/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง

พฤศจิกายน  2563
1491/2563 : แต่งตั้งให้บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
1488/2563 : มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
1473/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุมดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) รุ่นที่ 2
1466/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัยของคณะพยาบาลศาสตร์

ตุลาคม  2563
1387/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม อย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2
1300/2563 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560

กันยายน  2563
1235/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23 (เพิ่มเติม)
1166/2563 : แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
1165/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
1158/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23
1157/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23
1112/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการกตเวทิตาจิต แด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”
1111/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

สิงหาคม  2563
1058/2563 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ
1033/2563 : แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563
1032/2563 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561
1031/2563 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560
1007/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม อย่างเป็นระบบ (Systematic Review)
999/2563 : แต่งตั้งคณะอนุทำงานดำเนินการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2563 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Management to New Normal life
994/2563 : แต่งตั้งประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
963/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
940/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาบุคลากร งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 เรื่อง “ปรับตัว...ปรับใจให้เข้ากับการทำงานในวิถีปกติใหม่ New Normal ให้มีความสุข”

ปีการศึกษา   | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th