KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2548
225/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548
223/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทักษะทางการพยาบาลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
221/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548”
216/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวทัดทรวง ตานะเศรษฐ รหัสประจำตัว 4692014 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
215/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวสุมิตรพร จอมจันทร์ รหัสประจำตัว 4692054 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
214/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นายประดิษฐ์ ชัยชนะ รหัสประจำตัว 4692022 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
213/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวสุปราณี สมบูรณ์ รหัสประจำตัว 4692053 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
212/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นายสมเกียรติ กันโต รหัสประจำตัว 4692046 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
211/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางวันเพ็ญ โพธิยอด รหัสประจำตัว 4692039 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
210/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวพิริยาภรณ์ เชื้อหมอ รหัสประจำตัว 4692029 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
209/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางบุษกร สมบูรณ์ รหัสประจำตัว 4692020 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
208/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางแสงทอง ไชยเมืองชื่น รหัสประจำตัว 4692056 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
207/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวพิมพ์ภัทรา โสภาคดิษฐ์ รหัสประจำตัว 4692027 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
206/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางรัชดาภรรณ กาวีวงศ์ รหัสประจำตัว 4692034 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
205/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นายประเสริฐ ชัยสิทธิดา รหัสประจำตัว 4692024 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
204/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางนภาพร โนรี รหัสประจำตัว 4692016 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
203/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางจิรภัทร ประเสริฐศักดิ์ รหัสประจำตัว 4692010 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
202/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางพิมพาภรณ์ แก้วมา รหัสประจำตัว 4692028 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ)
201/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวจิราภรณ์ สังข์ใย รหัสประจำตัว 4532504 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านควบคุมการติดเชื้อ
197/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2548
196/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาววชิราภรณ์ บ่อน้อย รหัสประจำตัว 4632052 นักศึกษาปริญญาโท
195/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวมัลลิกา โชติสีนิล รหัสประจำตัว 4532908 นักศึกษาปริญญาโท
194/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :
191/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก : นายสมพร รัตนพนธ์ รหัสประจำตัว 4572181 นักศึกษาปริญญาเอก
190/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวขวัญหทัย กัณทะโรจน์ รหัสประจำตัว 4632008 นักศึกษาปริญญาโท
185/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวสุภาพ สิทธิศักดิ์
184/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมดำเนินการจัดงานมหกรรมธรรมชาติบำบัดสัญจร ครั้งที่ 2
183/2548 : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยด้านการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยรุ่น (A Workshop on Research in Prevention and Risk Behavior Reduction among Adolescent)
182/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวพรศิลป์ คุณศิลป์ รหัสประจำตัว 4532906 นักศึกษาปริญญาโท
180/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Training on Health Promotion and Management for Elderly
179/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสัมมนาโครงการประชุมร่วมกับบุคลากรพยาบาล
177/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวรุจาธร อินธรตุล รหัสประจำตัว 4532909 นักศึกษาปริญญาโท
174/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวบรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ รหัสประจำตัว 4632032 นักศึกษาปริญญาโท
172/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวดาราวรรณ ศิระกมล รหัสประจำตัว 4532802 นักศึกษาปริญญาโท
171/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสิรินยา พวงจำปา รหัสประจำตัว 4432115 นักศึกษาปริญญาโท

เมษายน  2548
167/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ ตามโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2548 เพิ่มเติ่ม
166/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสัมมนาระหว่างคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาล
166/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวสุทธิพันธ์ ถนอมพันธ์ รหัสประจำตัว 4432511 นักศึกษาปริญญาโท
161/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวจริยาพร อินทร์วงศ์วาร รหัสประจำตัว 4632010 นักศึกษาปริญญาโท
159/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวจรีลักษณ์ รักษ์กิตติสกุล รหัสประจำตัว 4532812 นักศึกษาปริญญาโท
158/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ
155/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวพรทิพย์ จันทร์ทิพย์ รหัสประจำตัว 4632037 นักศึกษาปริญญาโท
144/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ):นางสาวจารุวรรณ ฤทธิธรรมรหัสประจำตัว 4332215 นักศึกษาปริญญาโท
152/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางประภาพรรณ เพ็ญสุข รหัสประจำตัว 4172002 นักศึกษาปริญญาเอก
150/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวปติมา เชื้อตาลี รหัสประจำตัว 4332107 นักศึกษาปริญญาโท
149/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวชุตินธร เรียนแพง รหัสประจำตัว 4332102 นักศึกษาปริญญาโท
148/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวชุติมา มีชำนาญ รหัสประจำตัว 4632020 นักศึกษาปริญญาโท
147/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวดัชนี สุวรรณคม รหัสประจำตัว 4432604 นักศึกษาปริญญาโท

มีนาคม  2548
143/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสุจิตรา อินทะวงษ์ รหัสประจำตัว 4632069 นักศึกษาปริญญาโท
141/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวอ้อมใจ จิรพฤฒิศิริ รหัสประจำตัว 4632077 นักศึกษาปริญญาโท
140/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนิตยา แก้วสอน รหัสประจำตัว 4632028 นักศึกษาปริญญาโท
142/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวชัญญา ดิษเจริญ รหัสประจำตัว 4532702 นักศึกษาปริญญาโท
139/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวอมรเลิศ ไทยแหลมทอง รหัสประจำตัว 4532710 นักศึกษาปริญญาโท
138/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาววงวรรณ เทพอาจ รหัสประจำตัว 4332210 นักศึกษาปริญญาโท
137/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวจารุวรรณ ฤทธิธรรมรหัสประจำตัว 4332215 นักศึกษาปริญญาโท
136/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสุกัลยา อินต๊ะบุญมา รหัสประจำตัว 4632068 นักศึกษาปริญญาโท
134/2548 : แต่งตั้งบุคคลเป็น Editorial board
133/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นายประมวล เลิศชีวกานต์ รหัสประจำตัว 4332206 นักศึกษาปริญญาโท
132/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวอุดมลักษณ์ สุภาวงศ์ รหัสประจำตัว 4492983
130/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวผกามาศ บุญญภิสมภาร รหัสประจำตัว 4332108 นักศึกษาปริญญาโท
128/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาววิภาภรณ์ ติ๊บปาละ รหัสประจำตัว 4332707 นักศึกษาปริญญาโท
126/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี การศึกษา 2548
122/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางทศวดี คำนนท์คอม รหัสประจำตัว 4592957
121/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวนวลจันทร์ สุพรรณ รหัสประจำตัว 4432506
120/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวชัยศรี กล้าณราค์ รหัสประจำตัว 4332203
119/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวอภิญญา วงศ์พิริยโยธา รหัสประจำตัว 4572182 นักศึกษาปริญญาเอก
118/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวชดช้อย วัฒนะ รหัสประจำตัว 4572192 นักศึกษาปริญญาเอก
117/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก : นางอุษณีย์ จินตะเวช รหัสประจำตัว 4372083
115/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางศศิธร เศรษฐสิทธากุล รหัสประจำตัว 4532209 นักศึกษาปริญญาโท
114/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวทิพาวรรณ เทียมแสน รหัสประจำตัว 4332205
110/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางโสมรัศมิ์ จินะ ธนอัศวนนท์ รหัสประจำตัว 4632075 นักศึกษาปริญญาโท
109/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท
108/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
107/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาววิลาวัลย์ ไชยวงค์ รหัสประจำตัว 4332607
106/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท
105/2548 : แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานและบุคคลากรภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
104/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสุปวีฒ์ ธนอัศวนนท์ รหัสประจำตัว 4632070 นักศึกษาปริญญาโท
99/2548 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวเต็มดวง ช้อยหิรัญ รหัสประจำตัว 4572185 ดุษฎีบัณฑิต
98/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล รหัสประจำตัว 4572186 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาตร์ (หลักสูตรนานาชาติและร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ)
96/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางชญานิษฐ์ ถิ่นวนา รหัสประจำตัว 4632017 นักศึกษาปริญญาโท
95/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา รุ่นที่ 42/2549
94/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวเบญจวรรณ ศรไพบูลย์ รหัสประจำตัว 4632033
93/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางอัษฎา สุทธเสนา รหัสประจำตัว 4492982
92/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวกรรณิกา กลิ่นหอม รหัสประจำตัว 4592952
91/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางโสภารัตน์ พรมพุก รหัสประจำตัว 4592978
89/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวเติมดวง ช้อยหิรัญ รหัสประจำตัว 4572185 นักศึกษาปริญญาเอก
88/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก(หลักสูตรปกติ) : นางสาวพรศิริ ใจสม รหัสประจำตัว 4672006
87/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก(หลักสูตรปกติ) : นางสาวสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ รหัสประจำตัว 4672011
86/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการสัมนาทางวิชาการ ประจำปี 2548
85/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสุพรรณ วงค์ตัน รหัสประจำตัว 4632071 นักศึกษาปริญญาโท
84/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางศศิธร ช่างสุวรรณ์ รหัสประจำตัว 4332112
82/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมนาการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษา เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลกุมารศาสตร์ขั้นสูง : ประสบการณ์ของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
81/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวอมรรัตน์ ปังอุทา รหัสประจำตัว 4532212
80/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสุชาดา บุญแก้ว รหัสประจำตัว 4532210 นักศึกษาปริญญาโท
78/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาววัชรินทร์ โปธาเมือง รหัสประจำตัว 4632084 นักศึกษาปริญญาโท
77/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวขวัญกมล คุณนา รหัสประจำตัว 4632007 นักศึกษาปริญญาโท
76/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสายฤดี ลีลาวิริยะกุล รหัสประจำตัว 4632067 นักศึกษาปริญญาโท
75/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก : นางสาวนิโลบล กนกสุนทรรัตน์ รหัสประจำตัว 4472289
74/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก : ยุนี พงศ์จตุวิทย์ รหัสประจำตัว 4372085
73/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวนันทรัฐ คชนาค รหัสประจำตัว 4532103
72/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางสาวพนารัตร์ จำปา รหัสประจำตัว 4592964
71/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวสิริวรรณ ธัญญผล รหัสประจำตัว 4532708

กุมภาพันธ์  2548
67/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวอัมพร สร้อยบุญ รหัสประจำตัว 4332410
66/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางลัพณา กิจรุ่งโรจน์ รหัสประจำตัว 4572179 นักศึกษาปริญญาเอก
65/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก : Mrs. Yeni Rustina รหัสประจำตัว 4472287
64/2548 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเรียนรู้ชุมชนบ้านล่อมฯ
62/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวกรรวี ฟูเต็มวงค์ รหัสประจำตัว 4532920
61/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมสัมนาทางวิชาการแนวทางพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
58/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2548 (ครั้งที่ 1)
56/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) : นางกุลทัต หงศ์ชยางกูล รหัสประจำตัว 4572176
55/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวอนงค์ อมฤตโกมล รหัสประจำตัว 4592980
54/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสมทรง มั่งถึก รหัสประจำตัว 4632063 นักศึกษาปริญญาโท
53/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาววัชราภรณ์ หอมดอก รหัสประจำตัว 4492968
68/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสุสกุล สิทธิดำรงค์ รหัสประจำตัว 4532408
50/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวจันทร์รัตน์ เจริญสันติ รหัสประจำตัว 4572193 นักศึกษาปริญญาเอก
45/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวชลดา กาวิละ รหัสประจำตัว 4532904
43/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 และนักศึกษาต่อเนื่องปีที่ 2
40/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวราตรี เข็มจรูญ รหัสประจำตัว 4532106
39/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวประภาศรี ทุ่งมีผล รหัสประจำตัว 4632035 นักศึกษาปริญญาโท
38/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก : นางนงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ รหัสประจำตัว 4272932
37/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวอัญชลี แสนพรม รหัสประจำตัว 4532914
36/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางรุ่งกาญน์ วุฒิ รหัสประจำตัว 4632047 นักศึกษาปริญญาโท
35/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผุ้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวชนัชฌา ปะละ รหัสประจำตัว 4592954

มกราคม  2548
30/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวลำเจียก กำธร รหัสประจำตัว 4632051 นักศึกษาปริญญาโท
29/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาววรวรรณ พุทธวงศ์ รหัสประจำตัว 4532711
28/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางคอย ละอองอ่อน รหัสประจำตัว 4532403 นักศึกษาปริญญาโท
24/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางชมภูนุช บริรักษ์เลิศ รหัสประจำตัว 4632018 นักศึกษาปริญญาโท
20/2548 : แต่งตั้งกรรมการการดำเนินการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้ง 39
19/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวขวัญใจ นามซื่อ รหัสประจำตัว 4532402
17/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
16/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนภัส ทับกล่ำ รหัสประจำตัว 4632025 นักศึกษาปริญญาโท
15/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวกิ่งดาว ขุ่ยอาภัย รหัสประจำตัว 4632004 นักศึกษาปริญญาโท
14/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวเพชรา นำปูนศักดิ์ รหัสประจำตัว 4592966
10/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางศิริลักษณ์ โพธิ์สุยะ รหัสประจำตัว 4632059 นักศึกษาปริญญาโท
09/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวเกศรา ตั้นเซ่ง รหัสประจำตัว 4632005 นักศึกษาปริญญาโท
07/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนงนุช แสนชัชวาล รหัสประจำตัว 4532203 นักศึกษาปริญญาโท
05/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางขวัญจิต มหากิตติคุณ รหัสประจำตัว 4632006 นักศึกษาปริญญาโท
04/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนันทนา ศรีเทพ รหัส 4632027 นักศึกษาปริญญาโท
02/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2548

ธันวาคม  2547
544/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
543/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนิภาภัทร ภัทรพงศ์บัณฑิต รหัสประจำตัว 4632031 นักศึกษาปริญญาโท
542/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาววรรณลี ยอดรักษ์ รหัสประจำตัว 4532806
541/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการงานสานสัมพันธ์ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
539/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางทิพวัลย์ ดารามาศ รหัสประจำตัว 4472284 นักศึกษาปริญญาเอก
534/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวศิริพร ใจวัง รหัสประจำตัว 4632058 นักศึกษาปริญญาโท
532/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) : นางสมพร รัตนพันธ์ รหัสประจำตัว 4572181
531/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์ รหัสประจำตัว 4572190 นักศึกษาปริญญาเอก
530/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางเสาวณี วิกัน รหัสประจำตัว 4532409
526/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร
523/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวประไพพิศ พัฒนกิจ รหัสประจำตัว 4532205 นักศึกษาปริญญาโท
522/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวจรัศรัส ลัดดาพันธ์ รหัสประจำตัว 4532201 นักศึกษาปริญญาโท
521/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสุนทรรินทร์ ธนาพรพูนพงษ์ รหัสประจำตัว 4532211 นักศึกษาปริญญาโทหลัก
519/2547 : แต่งตั้งกรรมการการดำเนินการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Training in Elderly Care / Geriatratrics
517/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการพัฒนาสักยภาพการเรียนสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 และ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)
514/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) : นางสาวนริสา วงค์พนารักษ์ รหัสประจำตัว 4672907
512/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก : นางสาวประทุม สร้อยวงค์ รหัสประจำตัว 42722933
511/2547 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) : นางสาวสมจิตร เมืองพิล รหัสประจำตัว 4672901
509/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางศศิธร สัณหภักดี รหัสประจำตัว 4532808
508/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวศุกร์ใจ วงศ์มะโน รหัสประจำตัว 4532406
507/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก : นางสาวโสมภัทร ศรไชย รหัสประจำตัว 4472904
506/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) : นางนิลุบล รุจิรประเสริฐ รหัสประจำตัว 4672911
505/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) : นางสาวสาลี เฉลิมวรรณพงศ์ รหัสประจำตัว 4672904

พฤศจิกายน  2547
503/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) : นางอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ รหัสประจำตัว 4672903
502/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) : นางสมจิตร เมืองพิล รหัสประจำตัว 4672901
501/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาววนาลักษณ์ เมืองมลมณีรัตน์ รหัสประจำตัว 4532405
496/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพด้วยการปฎิบัติตามหลักฐาน (Quality lmprovement Through Evidence - based Practice )
495/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) : นางสมใจ ศิระกมล รหัสประจำตัว 4672906
489/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม นักวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
486/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางชนากานต์ สูงงาม รหัสประจำตัว 4432202
485/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) : นางจุฑามาศ โชติบาง รหัสประจำตัว 4672905
484/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) : นางสาวมุทิตา พ้นภัยพาล รหัสประจำตัว 4572189
481/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาววราภรณ์ แก้ววิลัย รหัสประจำตัว 4532910
477/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร แผน ข ภาคพิเศษ
476/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการสัมนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
471/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวกัณฑิมา ธรรมชาติ รหัสประจำตัว 4632001 นักศึกษาปริญญาโท
470/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวธิดารัตน์ เกตุสุริยา รหัสประจำตัว 45929581
467/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนิภา ชาวทุ่ง รหัสประจำตัว 4632030 นักศึกษาปริญญาโท

ตุลาคม  2547
462/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางกัลยาณี ตันตรานนท์ รหัสประจำตัว 4532102
453/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวจันทิรา ทองใส รหัสประจำตัว 4632011 นักศึกษาปริญญาโท
452/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางสาวเมธิณี จันติยะ รหัสประจำตัว 4492965
451/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางพิชญาภัค ศรีจำนงค์ รหัสประจำตัว 4532105 นักศึกษาปริญญาโท
449/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางจิราพร เพิ่มเยาว์ รหัสประจำตัว 44322403 นักศึกษาปริญญาโท
446/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวปานจันทร์ อิ่มหนำรหัสประจำตัว 4532705
445/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวศศิวิมล บรรจงจัต รหัสประจำตัว 4592974
444/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวสุภารัตร์ สอนปะละ รหัสประจำตัว 4592977
443/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวมลิวรรณ อังคณิตย์ รหัสประจำตัว 4632044 นักศึกษาปริญญาโท
442/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นายไพทูรย์ มาผิว รหัสประจำตัว 4532607
438/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก : นางสาวนิภา นิยมไทย รหัสประจำตัว 4672900
439/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวบุษกร อ่อนโนน รหัสประจำตัว 4492960
437/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวทิพย์วรรณ ประสาสน์ศักดิ์ รหัสประจำตัว 4532703
436/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวกฤตธีรา เครื่องนันตา รหัสประจำตัว 4532101 นักศึกษาปริญญาโท
435/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวหฤทัย พุทธิเสาวภาคย์ รหัสประจำตัว 4532611
434/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางวราภรณ์ วิภาสวงค์ รหัสประจำตัว 4592969
432/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวชลธิชา เรือนคำ รหัสประจำตัว 4532603
431/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาววรินทร์ เวียงโอสถ รหัสประจำตัว 4592970
430/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวหยาดชล หนูหุ่น รหัสประจำตัว 4332410
429/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวรัชดา เรืองถนอม รหัสประจำตัว 4332406
427/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลชุมชน

กันยายน  2547
423/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวปรียาวรรณ จินตานนท์ รหัสประจำตัว 4432806
422/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 41 / 2548
420/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
419/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
417/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวนันทกา คำแก้ว
411/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวจรรยา ทับทิมประดิษฐ์ รหัสประจำตัว 4492970
410/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาววราพร คุ้มอรุณรัตนกุล รหัสประจำตัว 4532609
407/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวอนุรักษ์ หน่อตุ้ย รหัสประจำตัว 4532513
406/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวกมลวรรณ จันตระกูล รหัสประจำตัว 4532916
405/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชาวิจารณ์กระบวนวิชา ในหลักสูตรพยาบาลศษสตรบัณฑิต
404/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการหารูปแบบคัดเลือกนักศึกษาจากชุมชน
403/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางนภา สุทธะตั้ง รหัสประจำตัว 4592960
401/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวอมรพรรณ วรรณไลย รหัสประจำตัว 4632076 นักศึกษาปริญญาโท
400/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 และนักศึกษาต่อเนื่องปีที่ 2
399/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
397/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวปิย์วรา ตั้งน้อย รหัสประจำตัว 4532805
396/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก : นางสาววัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา รหัสประจำตัว 4372084
395/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก : นางสาววิไล เกิดผล รหัสประจำตัว 4272902
391/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
388/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผุ้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสรัญญา พิจารณ์ รหัสประจำตัว 4492976
387/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาววิไลพร หอมทอง รหัสประจำตัว 4492970
386/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางจิตราภรณ์ ธุรี รหัสประจำตัว 4492953
385/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางมยุรี โรจนอังกูร รหัสประจำตัว 4492964
384/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางเบญจมาส วงศ์มณีวรรณ รหัสประจำตัว 4492961
383/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางจุฬาลักษณ์ เอกสุวรรณ รหัสประจำตัว 4492955
380/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาววาสนา ครุฑเมือง รหัสประจำตัว 4532613
379/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวชิดชนก ไชยกุล รหัสประจำตัว 4532604
378/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวจิราพร ทองดี รหัสประจำตัว 4532601
377/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางหทัยรัตน์ เวชมนัส รหัสประจำตัว 4532610
376/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวปราณี จินต์สุภาวงศ์ รหัสประจำตัว 4332804
373/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก : นางจรัสศรี ธีระกุลชัย รหัสประจำตัว 4372078
371/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางจุฬาลักษณ์ เอกสุวรรณ รหัสประจำตัว 4492955
370/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวทองปาน เงือกงาม รหัสประจำตัว 4532506

สิงหาคม  2547
369/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก : นางนฤมล สิทธิลู่ตระกูล รหัสประจำตัว 4672902
368/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก : นางรัตนชฎาวรรณ อยู่นาค รหัสประจำตัว 4672908
367/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวรุจาธร อินทรตุล รหัส 4532909 นักศึกษาปริญญาโท
366/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางศรัธา แขดวง รหัสประจำตัว 4432112
365/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวพิมพ์ใจ ฉุนจะโประ รหัสประจำตัว 4532907
364/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2547
362/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวเบญจวรรณ ศรไพบูลย์ รหัส 4632033 นักศึกษาปริญญาโท
358/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : เรืออากาศเอกหญิงอรุนศรี วัดถือธรรม รหัสประจำตัว 4532515
357/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวผนิตา ศรีวาโย รหัสประจำตัว 4532507
356/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวณัฐทิรา นิลเพ็ชร รหัสประจำตัว 4432505
353/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวเบ็ญจวรรณ ม่วงจีน รหัสประจำตัว 4432405
352/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวอรทัย หันกิจเจริญ รหัสประจำตัว 43332214
351/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวชนันทกา สวัสดิพาณิช รหัสประจำตัว 4532803
349/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง รหัสประจำตัว 4532701
348/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง
347/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการสัมนาหังข้อและโครงร่างการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 2
340/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนันทรัฐ คชนาค รหัส 4532103 นักศึกษาปริญญาโท

กรกฏาคม  2547
337/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมสัมนาทางวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง
335/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้อายูผู้สูงอายุ
334/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาววรันธร จงรุ่งโรจน์สกุล รหัส 4532107 นักศึกษาปริญญาโท
332/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวจิราพร กันบุญ รหัสประจำตัว 4532903
331/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจาง ประจำปีงบประมาณ 2547 (ครั้งที่ 2)
330/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวศิริรัตน์ ปรีชาปัญญากุล รหัสประจำตัว 4532512
327/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวพรศิลป์ คุณศิลป์ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
324/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการบรรยายวิชาการ E-Learning สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
313/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร"Prevention and Care of HIV/AIDS A Comprehensive Course"
310/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ในการทำงาน"
308/2547 : แต่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ (มาตรการที่ 3)
307/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ"
305/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวศุกร์ใจ วงศ์มะโน รหัส 4532406
305/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวศุกร์ใจ วงศ์มะโน รหัส 4532406 นักศึกษาปริญญาโท
304/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวชุตินธร เรียนแพง รหัส 4332102 นักศึกษาปริญญาโท
303/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์
302/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวกรรวี ฟูเต็มวงค์ รหัส 4532920 นักศึกษาปริญญาโท

มิถุนายน  2547
294/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท
293/ 2547 : แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินเพื่อการเสนอชื่ออาจารย์และบุคลากรรับรางวัลดีเด่น ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2547
290/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
284 / 2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท: นางสาวภูริชญา บุรินทร์กุล นักศึกษาปริญญโทหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
276/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดโครงการ การเตรียมพร้อมเพื่อรับตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
275/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2547
273/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการนานาชาติ "การส่งเสริมสุขภาพสุขภาพ : หลักฐานเชิงประจักษ์ การปฏิบัติ และแนวนโยบาย(เพิ่มเติม)"
260/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่และการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
272/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวรวีวรรณ เล็กวิลัย รหัส 4532208 นักศึกษาปริญญาโท
271/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวบังอร เผ่าน้อย รหัส 4532905 นักศึกษาปริญญาโท
268/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ประเภทเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2547
267/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการบุคลากรสายสนับสนุนพบปะสนทนากับคณบดี
265/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนาลักษณ์ เมืองมลมณีรัตน์ รหัส 4532405 นักศึกษาปริญญาโท
264/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวจรัสศรี หินศิลป์ รหัสประจำตัว 4432803 นักศึกษาปริญญาโท
261 / 2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ เรื่องทักษะชีวิต
299 / 2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ รหัสประจำตัว 4472281
259/2547 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสิริวรรณ ธัญญผล รหัสประจำตัว 4532708 นักศึกษาปริญญาโท

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th