KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2549
217/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านคำศัพท์และตัวย่อทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
213/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปี2549
212/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตร Prevention of HIV/AIDS amongAdolescents and Young People
210/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางรัชนี ศรีตะวัน รหัสประจำตัว 4792039 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
209/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางนพวรรณ อูปคำ รหัสประจำตัว 4792026 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
206/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางศิริพร ปาระมะ รหัสประจำตัว 4592975 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
205/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนิดารัตน์ ชูวิเชียร รหัสประจำตัว 4732023 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
203/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาระหว่างคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับผู้ตรวจการ หัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลประจำหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
204/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวสุภาพร ฟองมูล รหัสประจำตัว 4532913 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
201/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวจุฑามาศ สังข์วรรณะ รหัสประจำตัว 4732096 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
200/2549 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee : Miss Salee Chalermwannapong, Code 4672904
198/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
196/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549
194/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวจุฬาวรี ถิ่นทิพย์ รหัสประจำตัว 4632016 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
193/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ“การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549”
192/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
191/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนา เรื่อง โครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
186/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : นางสาวบรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ รหัสประจำตัว 4632032 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
184/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดโครงการวันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleamimg Day)
183/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท: นางนงนุช แสนชัชวาล รหัสประจำตัว 4532203 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
182/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
181/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวรัตนา ตาบัง รหัสประจำตัว 4732054 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
180/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการประสานงานการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
179/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549
177/2549 : เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท :นางนันทนา ศรีเทพ รหัสประจำตัว 4632027 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

เมษายน  2549
174/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางกัลยา อุรัจนานนท์ รหัสประจำตัว 4632085 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย
173/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาววิไลพรรณ อุ่นจิตร รหัสประจำตัว 4732060 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
172/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางขวัญตา กล้าการนา รหัสประจำตัว 4732006 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
171/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวปริศนา โหลสกุล รหัสประจำตัว 4732034 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
170/2549 : Heading:Cancellation of Previous Announcement and Appointment of New Dissertation Examination Committee
168/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางจรีพันธุ์ เพชรหาญ รหัสประจำตัว 4692007 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
167/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางนันทนา ศรีเทพ รหัสประจำตัว 4632027 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
166/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสุพรรณ วงค์ตัน รหัสประจำตัว 4632071 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพยาบาล แผน ก
165/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
164/2549 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549 (รอบ 2)
163/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวเอกจิตรา จินดาทอง รหัสประจำตัว 4632081 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพยาบาล
162/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวนิภา ขาวทุ่ง รหัสประจำตัว 4631030 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมติดเชื้อ
161/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวเอกจิตรา จินดาทอง รหัสประจำตัว 4632081 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
160/2549 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committees : Miss. Mayulee Somrarnyart, Student ID 4372079
159/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ((Comprehensive Systematic Review))
158/2549 : แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
157/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานดำหัวคณาจารย์ อาจารย์อาวุโส และข้าราชการอาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์
156/2549 : Heading : Appointment of Dissertation Proposal Examination Committees: Miss. Arunrat Srichantaranit, Code 4672903
155/2549 : Heading : Appointment of Dissertation Proposal Examination Committees: Miss. Narisa Wongpanarak, Code 4672907
154/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวอำพันธ์ เรียงเสนาะ รหัสประจำตัว 4732088 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
151/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร แผน ข ภาคพิเศษ
150/2549 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committees : Miss. Kanitha Hanprasitkam, Student ID 4472281
149/2549 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committees: Mrs. Usa Chuahorm, Student ID 4372082
148/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางสาวเกษร คำดี รหัสประจำตัว 4492991 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
147/2549 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committees : Mrs. Kaitsara Sen-Ngam, Student ID 4472288
145/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนางานและบุคลากรภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

มีนาคม  2549
140/2549 : เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบ และวัน เวลาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
139/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสุภาวดี ทองนอก รหัสประจำตัว 4632073 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
138/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) : นางสาวหรรษา เทียนทอง รหัส 4772006 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
137/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม)
136/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวพรนภา ไชยอาสา รหัสประจำตัว 4732105 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
136/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางพรทิพย์ จันทร์ทิพย์ รหัสประจำตัว 4632037 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
134/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางเกษมศรี อย่างสุโข รหัสประจำตัว 4432802 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
133/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางน้ำฝน กองอรินทร์ รหัสประจำตัว 4532612 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
132/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวรุ่งทิพย์ คงแดง รหัสประจำตัว 4732057 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
131/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวมณฑาทิพย์ สุรินทร์อาภรณ์ รหัสประจำตัว 4432204 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
128/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวนัยนา แก้วคง รหัสประจำตัว 4432706 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
127/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : สาวทัศน์วรรณ ศิระพรหม รหัสประจำตัว 4432704 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
126/2549 : เปลี่ยนแปลงประธานคระกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เฉพาะราย)
123/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวกัณฑิมา ธรรมชาติ รหัสประจำตัว 4632001 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมติดเชื้อ
122/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนุจนีย์ มณีรัตน์ รหัสประจำตัว 4732027นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
121/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวโสภา เจ็นจัด รหัสประจำตัว 4432209 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
119/2549 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committees : Miss. Rungrat Srisuriyawet, Student ID 4472278
115/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2549
113/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
112/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง หัวใจของงานบริการ
110/2549 : Heading: Appointment of Qualifying Examination Committees
109/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางสาวศิริลักษณ์ ศิริปัญญาวัฒน์ รหัสประจำตัว 4692044 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
107/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวศศิธร เศรษฐสิทธากุล รหัสประจำตัว 4532209 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
106/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวชนิดาภา ปราศราคี รหัสประจำตัว 4632093 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
105/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวพรทิพย์ ราชภัณฑ์ รหัสประจำตัว 4732104 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
104/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวพนิดา โยวะผุย รหัสประจำตัว 4732037นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
103/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2549
102/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวจรัสศรี หินศิลป์ รหัสประจำตัว 4432803 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
99/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสุวลีย์ พยุงกิจสมบัติ รหัสประจำตัว 4732081 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
98/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวศิริกัญญา ไพศาลสุขวิทยา รหัสประจำตัว 4732064 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
97/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสิริยาภรณ์ เจนสาริกา รหัสประจำตัว 4732073 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
96/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ South - South Cooperation Training WorkshopThe Promotion of the Elberly is well - being and community Participation towards Healthy Ageing (เพิ่มเติม)
100/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวจรัสรัศ ลัดดาพันธ์ รหัสประจำตัว 4532201 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
95/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
92/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางอนามัย สมร่าง รหัสประจำตัว 4692058 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
89/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวจุฑารัตน์ เมืองคำบุตร รหัสประจำตัว 4732012 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
86/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางสาวเกษร ตามสัตย์ รหัสประจำตัว 4692061 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
85/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญา : นางสาวชุติมา มีชำนาญ รหัสประจำตัว 4632020 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
84/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
83/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมRegional Workshop to Enhance Media Awareness on Resources for Health World Health Day 2006
82/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการงานโครงการสัมนาอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง การประเมินผลการจัดการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีในปีการศึกษา 2548 และแนวทางการดำเนินการภารกิจหลักของภาควิชาในปีการศึกษา 2549
81/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 2)
80/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
79/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนางสาวทัศนีย์ จันทพิมพ์ รหัสประจำตัว 4632023 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก

กุมภาพันธ์  2549
77/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสัมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2549
76/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2
75/2549 : แต่งตั้งประธานและรองประธานประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ในการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2548(เพิ่มเติม)
74/2549 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committees : Ms. Nilubon Rujiraprasert, Code 4672911
73/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญา : นางสาวชญานิษฐ์ ถิ่นวนา รหัสประจำตัว 4632017 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
72/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการสัมนาวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
69/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวพัชรี วัฒนาเมธี รหัสประจำตัว 4632039 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
68/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวอรวรรณ วรรณชาติ รหัสประจำตัว 4732085 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
67/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสมฤดี ชัชเวช รหัสประจำตัว 4732068 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
65/2549 : แต่งตั้งประธานและรองประธานประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ในการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2548
63/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการติดตามประเมินผลดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2547 - 2548
61/2549 : Heading : Appointment of Dissertation Proposal Examination Committees: Mrs. Naruemon Sitthilutrakul, Code 4672902
58/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวนันทริกา เลิศเชวงกุล รหัสประจำตัว 4432606 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
57/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 1)
53/2549 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเฉพาะกิจ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2549เพิ่มเติม
52/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวคอย ละอองอ่อน รหัสประจำตัว 4532403 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
51/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวโสพิศ เวียงโอสถ รหัสประจำตัว 4632074 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
50/2549 : Heading : Appointment of Dissertation Proposal Examination Committees :
49/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวเพ็ญพักตร์ สุธีชัย รหัสประจำตัว 4732048 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
47/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องชั้นปีที่ 2
46/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ South - South Cooperation Training Workshop
44/2549 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committees : Ms. Totsaporn Khampolsiri, Student ID 4472285
43/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางนงนุช ดวงสร้อย รหัสประจำตัว 4732090 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
42/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางณัฏฐภรณ์ ศิรินิยมชัย รหัสประจำตัว 4732016 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
39/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสมพร สิทธิสงคราม รหัสประจำตัว 4732095 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช แผน ข
38/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวศิริพร ใจวัง รหัสประจำตัว 4632088 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
36/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางชนากานต์ สูงงาม รหัสประจำตัว 4432202 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพยาบาล แผน ก

มกราคม  2549
37/2549 : Heading : Appointment of Dissertation Proposal Examination Committees : Ms. Pornnapa Homsin, Student ID 4472277
36/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวนภัส ทับกล่ำ รหัสประจำตัว 4632025 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
34/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมวิชาการ POHNED Update and Assessment Conference (เพิ่มเติม)
33/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร แผน ข ภาคพิเศษ
32/2549 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเฉพาะกิจ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2549
31/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่น 40
30/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวสร้อยเพชร ชัยรุ่งปัญญา รหัสประจำตัว 4631065 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมติดเชื้อ
29/2549 : Heading : Appointment of Thesis Proposal defense Committees : Mrs. Wang Xiaohui, Code 4832801
28/2549 : Heading : Appointment of Thesis Proposal defense Committees: Miss. Liu Ying, Code 4832800
27/2549 : Heading : Appointment of Thesis Proposal defense Committees : Mrs. Zhao Shihong, Code 4832802
26/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวตุลา วงศ์ปาลี รหัสประจำตัว 4692012 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
25/2549 : Heading : Appointment of Dissertation Proposal Examination Committees
24/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการแสดงความยินดีสำหรับดุษฎีบัณฑิตพยาบาล
23/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต(งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์)
21/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางรักชนก ภักดิ์โพธิ์ รหัสประจำตัว 4632045 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
16/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 (เพิ่มเติม)
15/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรCapacity building on HIV/AIDS counseling and management for Timor Leste
14/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวศศิธร อุตตะมะ รหัสประจำตัว 4692062 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
12/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารศาสตร์
9/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางรัตนาภรณ์ บุญมา รหัสประจำตัว 4732055 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
8/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(เงินรายได้)ประจำปี 2549 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549)
7/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549)
6/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการเรื่อง การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล” (เพิ่มเติม)
11/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การเสวนาปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พ.ศ 2546)
5/2549 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางจาริณี ศรีประเสริฐ รหัสประจำตัว 4632012 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาบาล แผน ก
4/2549 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committees : Ms. Hathairat Sangchan, Student ID 4472280

ธันวาคม  2548
524/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการ International Virtual Nursing School (IVINURS)
523/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
521/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯ
519/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการ POHNED Update and Assessmant Conference
518/2548 : Heading : Appointment of Comprehensive Examination Committees : Ms. Pratuma Rithpho, Code 4672910
517/2548 : Heading : Appointment of Comprehensive Examination Committees : Ms. Nongyaow Methien, Code 4772905
516/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวทิตย์สุดา เส็งพานิช รหัสประจำตัว 4732094 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
514/2548 : Heading: Cancellation of Previous Announcement and Appointment of New Dissertation Examination Committees : Ms. Prapim Buddhirakkul, Student ID 4472283
513/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2549
512/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางพัชรินทร์ เนตรสว่าง รหัสประจำตัว 4732044 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
511/2548 : Heading : Appointment of Dissertation Examination Committees : Ms. Supatana Chomson, Student ID 4372080
510/2548 : Heading : Appointment of Comprehensive Examination Committees : Ms. Jitnatee Kaney, Code 4772900
508/2548 : Heading : Appointment of Dissertation Proposal Examination Committees :Mrs. Guo Hong, Code 4772800
507/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสานสัมพันธ์ อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ประจำปี 2548
504/2548 : Heading : Appointment of Comprehensive Examination Committees : Ms. Chantratat Vongareesawat, Code 4772902
505/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวอ้อมใจ จิรพฤฒิศิริ รหัสประจำตัว 4632077 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
503/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวศศิรวดี สมบัติศรี รหัสประจำตัว 4732063 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
502/2548 : Heading : Appointment of Comprehensive Examination Committees : Ms. Prapim Buddhirakkul, Student ID 4472283
501/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2548
500/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวสุจิตรา อินทะวงษ์ รหัสประจำตัว 4632069 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
498/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสุปวีณ์ ธนอัศวนนท์ รหัสประจำตัว 4632070 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
497/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวสมทรง มั่งถึก รหัสประจำตัว 4632063 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
496/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา รหัสประจำตัว 4732022 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
493/2548 : Heading : Appointment of Comprehensive Examination Committees : Mrs. Shi Qifang, Code 4772801
492/2548 : Heading : Appointment of Comprehensive Examination Committees : Ms. Supit Roongruangsri, Code 4772906,
491/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นายเกียรติพงษ์ อิตุพร รหัสประจำตัว 4732005 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
490/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2548

พฤศจิกายน  2548
488/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกับการบริหารการจัดการภาครัฐ
487/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ): นางนงค์คราญ วิเศษกุล รหัสประจำตัว 4772904 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ)
486/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ): นางสาวจันทร์ฉาย โยธาใหญ่ รหัสประจำตัว 4772903 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
485/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวอัมไพพรรณ บุญแก้ววรรณ รหัสประจำตัว 4732087 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
483/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวมุทิตา พ้นภัยพาล รหัสประจำตัว 4572189 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติและร่วมกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ)
481/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญา : นางสาวรุจิรา อักษร รหัสประจำตัว 4692036 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
480/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร แผน ข ภาคพิเศษ
477/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
473/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ South-South Cooperation Training Workshop “The Promotion of the Elderly’s Well-being and community Participation towards Healthy Ageing” (เพิ่มเติม)
472/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549
468/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวนิภาภัทร ภัทรพงศ์บัณฑิต รหัสประจำตัว 4632031 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
466/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางรัตนชฏาวรรณ อยู่นาค รหัสประจำตัว 4672908 นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติและร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ)
464/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญา : นางสาวจันทร์เรือง เตปิน รหัสประจำตัว 4692008 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
463/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางรุ่งกาญจน์ วุฒิ รหัสประจำตัว 4632047 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
462/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานสำหรับบุคลากร
455/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสดับพร เกษชนก รหัสประจำตัว 4632062 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
454/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ South-South Cooperation Training Workshop “The Promotion of the Elderly’s Well-being and community Participation towards Healthy Ageing” (เพิ่มเติม)
452/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาววิลาวัลย์ ชัยแก่น รหัสประจำตัว 4632092 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย

ตุลาคม  2548
450/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)Mrs. Yuan Haobin รหัสประจำตัว 4772802 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
449/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการเรื่อง การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล”
448/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
446/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ South-South Cooperation Training Workshop the Promotion of the Elderly’s Well-being and community Participation towards Healthy Ageing
443/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมนาทางวิชาการการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตนเองด้วยความเข้าใจ ความสุขย่อมอยู่ใกล้แค่ปลายมือ
439/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหลักสูตร Nutrition for Maternal and Chid Health
438/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์: นางประวีดา คำแดง รหัสประจำตัว 4732032 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
436/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2548
435/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวสุนทรินทร์ ธนาพรพูนพงษ์ รหัสประจำตัว 4532211 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร -มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
434/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวนิตยา แก้วสอน รหัสประจำตัว 4632028 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
431/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)
429/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
426/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2548
425/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)
421/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงานการจัดสัมนา เรื่อง การสัมนาการจัดการสอนหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2548
419/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นายศักรินทร์ สุวรรณเวหา รหัสประจำตัว 4432113 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
418/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
417/2548 : แต่งตั้งคระกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)
414/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวประไพพิศ พัฒนกิจ รหัสประจำตัว 4532205 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพยาบาล แผน ก
412/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
411/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

กันยายน  2548
410/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวประภาศรี ทุ่งมีผล รหัสประจำตัว 4632035 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
409/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาววรนุช กิตสัมบันท์ รหัสประจำตัว 4572187 นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติและร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ)
408/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง "นโยบายและการจัดการดูแลผู้สูงอายุของประเทสออสเตรเลียและไทย"ของผู้ช่วยศาสตร์ดรุณี ทายะติ
407/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวพิมพ์ชนก ต่อวงศ์ รหัสประจำตัว 4532509 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
406/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสายฝน กันธมาลี รหัสประจำตัว 4732070 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
405/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวเอกจิตรา จินดาทอง รหัสประจำตัว 4632081 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
404/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนิภาภัทร อยู่พุ่ม รหัสประจำตัว 4532404 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
403/2548 : แต่งตั้งคระกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาววิลาวัณย์ นุนารถ รหัสประจำตัว 4632083 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
401/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางกุลทัต หงส์ชยางกูล รหัสประจำตัว 4572176 นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติและร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ)
400/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวอุทัยวรรณ กางทอง รหัสประจำตัว 4632094 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
399/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางกัลยา อุรัจนานนท์ รหัสประจำตัว 4632085 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
397/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
394/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2548
391/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางชมภูนุข บริรักษ์เลิศ รหัสประจำตัว 4632018 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
390/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวมลิวัลย์ สมทรง รหัสประจำตัว 4732050 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
389/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ : บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องปีที่ 2
388/2548 : โครงการพัฒนาความรู้อาจารย์เรื่อง การสอนแบบ ( Active learning)
387/2548 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เรื่อง การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning)
386/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวกิ่งดาว ขุ่ยอาภัย รหัสประจำตัว 4632004 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
385/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวพัชริน พรมอนันต์ รหัสประจำตัว 4632088 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
384/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวศิริลักษณ์ โพธิสุยะ รหัสประจำตัว 4632059 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
379/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวมะลิวรรณ อังคณิตย์ รหัสประจำตัว 4632044 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
383/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวอภิรวี พินิจสุวรรณ รหัสประจำตัว 4532514 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
382/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางพัชรี สิทธิไตรย์ รหัสประจำตัว 4532508 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
381/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวลัดดาพร ตันรัตนกุล รหัสประจำตัว 4532511 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรามหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
380/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวพิมพ์ชนก ต่อวงศ์ รหัสประจำตัว 4532509 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรามหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
377/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางสาวสกาวรัตน์ เทพประสงค์ รหัสประจำตัว 4692045 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
376/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางสาววัลยา โสภากุล รหัสประจำตัว 4692040 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
375/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางสาวรสสุคนธ์ ธนะแก้ว รหัสประจำตัว 4692032 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
374/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางสาวธารทิพย์ อิ่มทรัพย์ รหัสประจำตัว 4692015 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
373/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นายเกรียงยุทธ ก้อนทอง รหัสประจำตัว 4692005 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
372/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์
371/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางสาวนิตยา ภิมุข รหัสประจำตัว 4692018 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
370/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นายสมบูรณ์ เงาส่อง รหัสประจำตัว 4492974 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
369/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระ : นางสาวนิตยา ภิมุข รหัสประจำตัว 4692018 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
368/2548 : ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
365/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาววิลาวรรณ์ กันทะสี รหัสประจำตัว 4632055 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
364/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :
363/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวขวัญจิต มหากิตติคุณ รหัสประจำตัว 4632006 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
360/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :
359/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :

สิงหาคม  2548
356/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางจันทิรา ทองใส รหัสประจำตัว 4632011 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
355/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางบุศยา บุญใจเพ็ชร รหัสประจำตัว 4692019 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
354/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสุนทรี ศรีโกไสย รหัสประจำตัว 4692050 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
353/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางสาวสมควร วรรณมณี รหัสประจำตัว 4692047 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
352/2548 : แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง
351/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางลำเจียก กำธร รหัสประจำตัว 4632051 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก
350/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางสาวบังอร เผ่าน้อย รหัสประจำตัว 4532905 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
349/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางอักษร สืบจันทร์ รหัสประจำตัว 4692059 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
344/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางรพีพร คำแก้ว รหัสประจำตัว 4692031 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
343/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท :นางสุนันทา ศิริวาท รหัสประจำตัว 4692051 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
339/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดงานโครงการสัมมนาทิศทางการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติ
336/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวทัศน์วรรณ ศิระพรหม รหัสประจำตัว 4432704 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
335/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก”
334/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวลักขณา สายน้อย รหัสประจำตัว 4632050 นักศึกษาปริญญาโท
329/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัมมนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
328/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสายรุ้ง จันทร์เส็ง รหัสประจำตัว 4692049 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
327/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการ
325/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวรวีวรรณ เล็กวิลัย รหัสประจำตัว 4532208 นักศึกษาปริญญาโท
320/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการ
319/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวรัชฎาพร ธรรมน้อย รหัสประจำตัว 4692033 นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
318/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ “หัวใจดี มีสุข”
317/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษา ณ สถาบันต่างประเทศ
316/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) : นางสุพร วงค์ประทุม รหัสประจำตัว 4672010 นักศึกษาปริญญาเอก

กรกฏาคม  2548
312/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวธัญลักษณ์ โอบอ้อม รหัสประจำตัว 4372081 นักศึกษาปริญญาเอก
308/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวศิริวรรณ ตั้งวิจิตรสกุล รหัสประจำตัว 4632060 นักศึกษาปริญญาโท
307/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :
306/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวธัญพร กฤษณา รหัสประจำตัว 4532202 นักศึกษาปริญญาโท
305/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา “การเขียนบทความทางวิชาการและการนำเสนอผลงานการวิจัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา”
302/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาววราวัลย์ ดิถีศรีวรกุล รหัสประจำตัว 4532911 นักศึกษาปริญญา-โท
301/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการ
290/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว(จากค่าจ้างเหมาบริการ)
284/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวพิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ รหัสประจำตัว 4572191 นักศึกษาปริญญาเอก
280/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร HIV/AIDS Prevention and Care for Children and Vulnerable Young People
278/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวกันยา วังเฮงยะฤทธิ์ รหัสประจำตัว 4632002 นักศึกษาปริญญาโท
275/2548 : แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)ประจำปีการศึกษา 2548
271/2548 : แต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา
270/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการให้ความรู้ เรื่องดูแลสุขภาพ

มิถุนายน  2548
267/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :
265/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวจุฬาวรี ถิ่นทิพย์ รหัสประจำตัว 4632016 นักศึกษาปริญญาโท
261/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวตรีชฎา ภิมุข รหัสประจำตัว 4632021 นักศึกษาปริญญาโท
258/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวปรมาภรณ์ นิรมล รหัสประจำตัว 4592986 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
256/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์
254/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยด้านการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยรุ่น (A Workshop on Research in Prevention and Risk Behavior Reduction among Adolescent) (เพิ่มเติม)
253/2548 : แต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่
250/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวลัดดา แสนสีหา รหัสประจำตัว 4572178 นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศสตร์
248/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2548
244/2548 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวทัศนีย์ กลั่นเขตรกิจ รหัสประจำตัว 4632022 นักศึกษาปริญญาโท
233/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2548
231/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ :นางสาวพัชรินทร์ มาลีหวล รหัสประจำตัว 4632082 นักศึกษาปริญญาโท

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th