KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2551
350/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลประจำปีการศึกษา 2551
349/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวโสภาภรณ์ สุวรรณรักษ์ รหัสประจำตัว 4832070 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
348/2551 : Heading: Appointment of Thesis Proposal Defense Committe : Miss Guo Xiuyan Code 501231800
346/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์ รหัสประจำตัว 491231092
345/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวเบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล
344/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551
343/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
342/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาววิภา พลับผล รหัสประจำตัว 4832050 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
333/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
332/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางพิมพ์รวี บุญบำเรอ รหัสประจำตัว 4892033 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
331/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551”
329/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การเตรียมแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
325/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551
318/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวไกรวรร กาพันธ์ รหัสประจำตัว 491231052
317/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาววรารักษ์ บุญมาก รหัสประจำตัว 4832082 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
316/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee : Miss Chantrarat Vongareesawat, Code 4772902
314/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวเพ็ญนภา พร้อมเพรียง รหัสประจำตัว 4832042 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
313/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
311/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
310/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นายดุสิต ปิยวรกุล รหัสประจำตัว 4892015 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
305/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางนฤมล ตรังวัชรกุล รหัสประจำตัว 4892020 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
303/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนุชนารถ กันธิยะ รหัสประจำตัว 4732028 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ไ
302/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวพัชรี พรมทับ รหัสประจำตัว 491231018 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก

เมษายน  2551
292/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวรจนา วิริยะสมบัติ รหัสประจำตัว 4772004 นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)
291/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee : Miss Nongyaow Meethien, Code 4772905
289/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ)
287/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committee : Miss Jantararat Chareonsanti
287/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committee : Miss Jantararat Chareonsanti
286/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นายเกรียงไกร ก่อเกิด รหัสประจำตัว 4892007 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
283/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวิจัยเชิงทดลองและการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
281/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นาวาตรีหญิงเยาวมาลย์ เหลืองอร่าม รหัสประจำตัว 491231009 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
280/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการ “ดำหัวคณาจารย์ อาจารย์และข้าราชการอาวุโส ประจำปี 2551”
276/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวนิสา เขมทัศน์ รหัสประจำตัว 4732099 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก 2
273/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวรวงผึ้ง ทาช้าง รหัสประจำตัว 4732052 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก 2
167/2551 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา2551
249/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวปทิตตา สุภารส รหัสประจำตัว 4832028 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
248/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวพิศมัย มาภักดี รหัสประจำตัว 4632040 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก
206/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee : Miss Apiraya Panthong, Code 4872903
232/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committees :Miss Voranut Kitsumban, Student ID 4572187
231/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการดำหัวผู้สูงอายุ
230/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
225/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวจิราพร วงศ์ใหญ่ รหัสประจำตัว 4732011 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก

มีนาคม  2551
221/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2551
219/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวอรุณี จันไชยชนะ รหัสประจำตัว 4832072
217/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committees :Mrs. Jutamas Chotibang, Student ID 4672905
213/2551 : Heading: Appointment of Thesis Proposal defense Committees : Ms. Wang Xu Code 501231802
210/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวบัณฑิตา นฤมาณเดชะ รหัสประจำตัว 4832025 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
207/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางจินตนา ตาปิน รหัสประจำตัว 491231002 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
206/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee:Miss Apiraya Panthong, Code 4872903,
205/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committees :Miss Ladda Sanseeha, Student ID 4572178
200/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committees : Miss Piriyalux Sirisupluxana, Student ID 4572191
199/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวอิชยา มอญแสง รหัสประจำตัว 491231085 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
198/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee:Miss Nantaga Sawasdipanich, Code 4872905
197/2551 : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และการหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใหม่
194/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2551
192/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวอรวรรณ ปาละก้อน รหัสประจำตัว 4892067 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
189/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางอัมพร ปิงชัย รหัสประจำตัว 4792106 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
188/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางพิศมัย ไชยประสพ รหัสประจำตัว 4892034 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
187/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวณัฐิกา ปฐมอารีย์ รหัสประจำตัว 4832014 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
186/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2550 และแนวทางการพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2551 ของหน่วยบัณฑิตศึกษา
185/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวนาตญา พแดนนอก รหัสประจำตัว 4832022 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก
184/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางวรภัทร ด่านบุญเรือง รหัสประจำตัว 4892044 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
182/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี คณะพยาบาลศาสตร์
179/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Up Date การจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง”
178/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”
177/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee:Mrs. Kunlayanee Tantranont, Code 4872907
172/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวเสาวลักษณ์ ภารชาตรี รหัสประจำตัว 4832062 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก
166/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวปิยะดา ธนันชัย รหัสประจำตัว 491231008 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก

กุมภาพันธ์  2551
153/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวเนาวรัตน์ แกว่นกสิการณ์ รหัสประจำตัว 491231081 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
152/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวณฐมน เฉลิมนนท์ รหัสประจำตัว 4832011 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
150/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางพิมผกา ศรีใจอินทร์ รหัสประจำตัว 4832040 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
149/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางวรรณวณัช วรรธนะมณีกุล รหัสประจำตัว 491231010 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
147/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
145/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวพิชชานันท์ สุริยรัตน์ รหัสประจำตัว 4732076 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก 2
143/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีที่ 2 สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
142/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธานและรองประธานประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2550
140/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
139/2551 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 เพิ่มเติม
138/2551 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
133/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวชื่นกมล สุขดี รหัสประจำตัว 491231067 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย

มกราคม  2551
126/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางอรวรรณ ศิริชอบ รหัสประจำตัว 491231015 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน
125/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางขนิษฐา กวีวุฒิพันธุ์ รหัสประจำตัว 491231021 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก 2
118/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
115/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42
009/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551
007/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวทัศนีย์ ตันติมงคลวัฒน์ รหัสประจำตัว 491231003 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
006/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการ “48 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (เพิ่มเติม)
002/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
001/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวจันทนา สิทธิกัน รหัสประจำตัว 4732008 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก

ธันวาคม  2550
590/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสานสัมพันธ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
586/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวธนพร กาวีวน รหัสประจำตัว 491231004 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
585/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวสุธิดา อินทรเพชร รหัสประจำตัว 4832065 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
581/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางรัตตินันท์ โภควินภูดิสนันท์ รหัสประจำตัว 4832081 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
574/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลชุมชนแผน ข ภาคพิเศษ
572/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางพยอม ปอนสืบ รหัสประจำตัว 491231082 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
578/2550 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2550
576/2550 : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย”
575/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 “สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
571/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต(งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์)
570/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ
569/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เรื่อง การสัมมนาปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2
565/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวศิริธร พลายชุม รหัสประจำตัว 491231083 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
564/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางทิมศิริ เชาวสกู รหัสประจำตัว 4792101 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
563/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสาธิตา ตันติยาพงศ์ รหัสประจำตัว 491231011 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
562/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวปัทมา ชัยชุมภู รหัสประจำตัว 491231007 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
559/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลเพื่อการทำวิจัยสถาบันภายในหน่วยบัณฑิตศึกษา
559/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลเพื่อการทำวิจัยสถาบันภายในหน่วยบัณฑิตศึกษา
554/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนันทิยา สุขพันธ์ รหัสประจำตัว 491231006 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
553/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสุภาพร แซ่เตียว รหัสประจำตัว 491231013 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
552/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสิริรักษ์ เจริญศรีเมือง รหัสประจำตัว 491231023 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
549/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ปีที่ 1 ครั้งที่ 1

พฤศจิกายน  2550
540/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวสุริสา ตันชุมพร รหัสประจำตัว 4832067 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
538/2550 : Heading: Appointment of Qualifying Examination Committee: Miss Siriluck Kaewsriwong
536/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางอรอนงค์ นิลพัฒน์ รหัสประจำตัว 4832071 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก
531/2550 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee : Mrs. Wanalada Thongbai, Code 4772901
528/2550 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee : Mrs. Hong Jingfang, Code 491251800
527/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2550
526/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2550
519/2550 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee : Miss Pratuma Rithpho, Code 4672910
496/2007 : Heading: Appointment of Comprehensive Examination Committee: Mrs. Pang Dong, Code 491251801

ตุลาคม  2550
493/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวปาริชาติ ธาดาจันทน์ รหัสประจำตัว 4832032 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
489/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวสดับพร เกษชนก รหัสประจำตัว 4632062 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
466/2550 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committees: Miss Sirilak Kitsripisarn
479/2550 : แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม)
477/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10
476/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11
465/2550 : Heading: Appointment of Comprehensive Examination Committees : Mrs.Hong Jingfang, Code 491251800
500/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 6
462/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2550

กันยายน  2550
452/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสุพิศ กุลชัย รหัสประจำตัว 4892109 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
452/ 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางเพ็ญนภา สุตาคำ รหัสประจำตัว 4892102 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
452/ 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสุพิศ กุลชัย รหัสประจำตัว 4892109 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
466/2550 : Heading: Appointment of Comprehensive Examination Committees : Miss Sunthara Liangchawengwong
411/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางมุทิตา ชมภูศรี รหัสประจำตัว 4792086 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
430/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางรัตนาภรณ์ บุญมา รหัสประจำตัว 4732055 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก
424/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางชาลิณี ภัทรพงศ์ รหัสประจำตัว 4792073 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
423/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางชนิสรา ปัญญาเริง รหัสประจำตัว 4792072 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
422/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท: นางเบญจวรรณ ศาสตระบุรุษ รหัสประจำตัว 4792103 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
407/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2550
417 / 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสุดรัก พิละกันทา รหัสประจำตัว 4892115 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
415/ 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางพจนันท์ กาศสกุล รหัสประจำตัว 4892099 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
414/ 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางศรีไพร โปธา รหัสประจำตัว 4892106 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
410 / 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางพจนารถ กรึงไกร รหัสประจำตัว 4892100 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
417/ 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางหทัยรัตน์ คูเกษมกิจ รหัสประจำตัว 4892115 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
401/ 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางธนาภรณ์ ใจมา รหัสประจำตัว 4892093 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
396/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวบุญธิดา เทือกสุบรรณ รหัสประจำตัว 4832026 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก 2
402/ 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวอมรรัตน์ ชัยนนถี รหัสประจำตัว 4892111 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
397 / 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางเบญจวรรณ จอมอินตา รหัสประจำตัว 4892095 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
399/ 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางอัจฉรารพี จำปา รหัสประจำตัว 4892113 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ

สิงหาคม  2550
380/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท: นางสาวจงลักษณ์ งึ้มนันใจ รหัสประจำตัว 4792067 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
379/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวชุติมา พันละม้าย รหัสประจำตัว 4732015 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
372/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : เรือเอกหญิง เยาวมาลย์ เหลืองอร่าม รหัสประจำตัว 491231009
374/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาววัชรีวรรณ คำแสน รหัสประจำตัว 4732059 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
371/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Training of Trainers on Midwifery Teachers
370/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Nutrition and Life Skills for Maternal and Child Health
366/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษา เรื่อง การปฏิบัติสมรรถนะของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
365/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา : การสืบค้นข้อมูลและการอ่านบทความภาษาอังกฤษ
353/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) คณะพยาบาลศาสตร์
352/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษา เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง
350/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การสัมมนาการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
349/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
345/2550 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee : Miss Chanchai Yothayai, Code 4772903
342/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวสมฤดี ชัชเวช รหัสประจำตัว 4732068 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
341/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวจาริณี ศรีประเสริฐ รหัสประจำตัว 4632012 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก 2
340/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวกุหลาบทิพย์ เพ็ชรแสนงาม รหัสประจำตัว 4892083 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
338/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดอาคาร 4 พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ และการพยาบาล และพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2550

กรกฏาคม  2550
329/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่สาธาณสุขมูลฐานNew Frontiers in Primary Health Care: Role of Nursing and Other Professions
328/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ “การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์”
327/2550 : Heading: Changing the Appointment : Mrs. Sanglar Polnok, Student ID 4772909
325/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาววรารักษ์ บุญมาก รหัสประจำตัว 4832082 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
320/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นายพรชัย อ่อนสด รหัสประจำตัว 4832035 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
317/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม)
315/2550 : Heading: Appointment of Comprehensive Examination Committees : Mrs.Sanglar Polnok, Code 4772907
312/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตร HIV/AIDS Prevention and Care for Children and Vulnerable Young People
310/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2550
309/2550 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committee: Miss Lappana Kitrungrote
308/2550 : Heading: Appointment of Comprehensive Examination Committees : Mrs. Nantaporn Sansiriphun

มิถุนายน  2550
298/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2550
298/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโครงการระดมทุนเพื่อสมทบมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
292/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
288/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2550
287/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโครงการระดมทุนเพื่อสมทบมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
284/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวรัชนีกร หาแก้ว รหัสประจำตัว 4632046 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
283/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางประนอม นพคุณ รหัสประจำตัว 4832030 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
278/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนภัสสร ไวปุรินทะ รหัสประจำตัว 4832020 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
276/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวฐิติรัตน์ ใจคำ รหัสประจำตัว 4832010 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
275/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวเพ็ญนภา พร้อมเพรียง รหัสประจำตัว 4832042 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
270/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวสุธิดา อินทรเพชร รหัสประจำตัว 4832065 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
268/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Management) รุ่นที่ 2
109/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550”
265/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “การเตรียมอาจารย์บัณฑิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคฝึกปฏิบัติและการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สำหรับคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550”
262/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th