KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2552
206 / 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาภายในหน่วยงานและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์
201/2552 : แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากรสายสนับสนุนดำรงตำแหน่งเลขานุการกิจคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
200 /2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
199/2552 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
198 /2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552
197/ 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551
196 /2552 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน(อ.ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล)
195/2552 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน(อาจารย์ขนิษฐา รัตนกัลยา)
192 /2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
191 /2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552
187/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวไกรวรร กาพันธ์ รหัสประจำตัว 491231052 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
186/ 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551
185/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางอำพัน ไชยงำเมือง รหัสประจำตัว 491232067 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
184 /2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวสุดคะนึง ดารานิษร รหัสประจำตัว 501231066 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
183/2552 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2552
182/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวขนิษฐา ตามสัตย์ รหัสประจำตัว 491232039 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
181 /2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางกัตติกา พิงคะสัน รหัสประจำตัว 491231040 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคปกติ
180/2552 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท :น.ส.ชรริน พูลศิลป์ สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก ภาคปกติ
179/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางกชกร เป็นแผ่น นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
178/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางโสภา ไชยแก้ว รหัสประจำตัว 491232064 นักศึกษาพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
177/ 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสิรารักษ์ ศรีมาลา รหัสประจำตัว 501231056 นักศึกษาสหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระ
176 /2552 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท:นายเกษตรศักดิ์ ล้วนเส็ง รหัสประจำตัว 4832005 นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก ภาคปกติ
175/ 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551
174 / 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551
173/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
172/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก(หลักสูตรปกติ)
169/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E140005
171/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์: นางสาวปนัดดา มธุรภาณี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลอาชีวอนามัย
170/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
167/2552 : เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอน (รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ)
166/2552 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน:อาจารย์ณัฐวรรณ สุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
165/2552 : Appointment of Dissertation Examination Committee:Miss Narisa Wongpanarak
164/2009 : Appointment of for Comprehensive Examination Committee:Miss Natchaya Palacheewa
168 /2552 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน:อาจารย์ร้อยตำรวจเอกหญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
163/2552 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 รอบที่ 2
162/2552 : Appointment of Dissertation ExaminationCommittee:Mrs.Somjit Muangpin,Student ID 4672901, a doctoral candidate
161/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์(คณะทำงานของสายคณาจารย์)
160 /2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์(คณะทำงานของสายสนับสนุน)
159 /2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์
158/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางลักขณาพร โทวรรธนะ รหัสประจำตัว 491231072 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก ภาคปกติ

เมษายน  2552
157/2552 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน : ผศ.ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
156/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันแห่งการเล่น (Play Day)
155/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวธารีรัตน์ มงคลเทพ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
153/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก(หลักสูตรปกติ)
152 /2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีและตัวแทนอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา
151/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางวรรณวณัช วรรธนะมณีกุล รหัสประจำตัว 491231010 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
150/2552 : Appointment of for Comprehensive Examination Committee:Miss Benjamas Thussanasupap, Student ID 491251908, a doctoral student in the Internation Doctoral Program
148/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ
146/ 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551
145/2552 : Appointntment of Dissertation Proposal Examination Committee: Miss Jittanom Sangkhanan, Code 491251905
143/2552 : เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย:รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
130/ 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาว ณภัทร ไวปุรินทะ รหัสประจำตัว 4832020 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
142 / 2009 : Appointment of Dissertation Examination Committee:Miss Nilubon Rujiraprasert, Student ID 4672911
141 / 2009 : Appointment of Dissertation Examination Committee:Miss Nipa Niyomthai, Student ID 4672900
140/ 2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวดรุณี ท่วมเพ็ชร รหัสประจำตัว 501231055 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
139/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางศยามล อารีรัตน์ รหัสประจำตัว 4832052 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
138/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางกรรณิการ์ จันตระ รหัสประจำตัว 4832001 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคปกติ
137/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางธนาวรรณ แสนปัญญา รหัสประจำตัว 491231043 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคปกติ
136/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวจันทิรา ชัยสุขโกศล รหัสประจำตัว 4732010 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก
135/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:น.ส.สายใจ ชอบงาม รหัสประจำตัว 4832061 สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
134 / 2009 : Heading: Appointment of Thesis Examination Committee
133 / 2009 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee:Miss Rujadhorn Indratula, Code 4872908
132/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย:รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรมและรองศาสตราจารย์ปิยะนุช ชูโต
129/ 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวประภาพร ขำสา รหัสประจำตัว 4832031 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
128/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวนุชนารถ กันธิยะ รหัสประจำตัว 4732028 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก ภาคปกติ
127/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท: นางจินตนา ตาปิน นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
125/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวนพวรรณ ผ่องใส รหัสประจำตัว 4732097 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
124/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:น.ส.พุทธวรรณ มากสุวรรณ รหัสประจำตัว 4832041 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
123/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวดวงใจ โลหะกฤษณะ รหัสประจำตัว 4832015 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก

มีนาคม  2552
122/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสุมิตรา เขื่อนแก้ว รหัสประจำตัว 4892061 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
120 /2552 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน:อาจารย์เนตรทอง นามพรม
119/ 2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวพนมวรรณ กำยาน รหัสประจำตัว 501231018 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก
121 /2552 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน: อาจารย์ สุวิท อินทอง
118/ 2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวบุษบา ทาธง รหัสประจำตัว 501231047 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
117/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลืกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
114/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:น.ส.ชวนพิศ หนูจันทร์ รหัสประจำตัว 4892011 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการพยาบาลชุมชนแผน ข ภาคพิเศษ
113/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ตำแหน่งเลขที่ E140002
112 / 2552 : แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551
111/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มทักษะในการประเมินพัฒนาการเด็ก"
109/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:น.ส.สุชาดา บุญนายืน รหัสประจำตัว 491231037 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ขภาคปกติ
107/ 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551
106/ 2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวกาญจนา ศรีสวัสดิ์ รหัสประจำตัว 501231098 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
105/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางกิตติยา ติดไชย รหัสประจำตัว 4892005 นักศึกษาพยาบาลชุมชน
104 /2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวสะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์ รหัสประจำตัว 491231092 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
103/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวอาจารี ศิริ รหัสประจำตัว 4832074 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
102/2552 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน : อ.ดร.นัทธมน วุทธานนท์
097/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวสาวิตรี สารพล รหัสประจำตัว 4732072 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
096 / 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมข้อมูลและประมวลผลโครงการสัมมนาทางวิชาก“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
095/ 2552 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เฉพาะราย)
094/ 2552 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เฉพาะราย)
092 / 2009 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committee
091/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาผลงานข้าราชการ(นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน)
090/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2552
089 /2552 : เปลี่ยนแปลงวันสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท:นางสาววรางคณา เพชรโก รหัสประจำตัว 4892046 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร- มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ
087/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาผลงานข้าราชการ(นางสมพิศ สุพรศิลป์)
086/2552 : Appointment of dissertation Examination Committee:Miss salee Chalermwannapong

กุมภาพันธ์  2552
084/2552 : มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในสังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะปฏิบัติหน้าที่เฉพาะราย
081/2552 : แต่งตั้งกรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางรวีวรรณ์ อ้อมอารี นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
080/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:น.ส.วารุณี จิตพิพัฒนไพศาล สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
079/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร แผน ข ภาคพิเศษ
078/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.สุภจิต อภิไชยวาทย์:สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แผน ก
077 /2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวพัชรินทร์ สุมนะปัญญาวงศ์ รหัสประจำตัว 501231007 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
075/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:น.ส.เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลแผน ก
074/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท (นางสาววรางคณา เพชรโถ นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ
072 /2552 : เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทนางสาวณัฐนันท์ เกตุภาค รหัสประจำตัว 501231003 นักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
071 / 2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางกาญจนา ดาวประเสริฐ รหัสประจำตัว 501231085 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
070/ 2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวจันทร์จีรา ยารวง นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
069 / 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวนันทิยา สุขพันธ์ รหัสประจำตัว 491231006 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
068/2552 : อาจารย์ที่ปรึกษาลาออกและแต่งตั้งแทน
067 /2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางเสาวลักษณ์ โอฐเจริญชัย รหัสประจำตัว 501231014 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
066/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวอารีรัตน์ คงตัน นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
065/255 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทนางสาวอมรา มโนยศ รหัสประจำตัว 4732083 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
064 / 2009 : Appointment of Dissertation Examination Committee
063/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการ (เพิ่มเติม)
061 / 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธานและรองประธานประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิและนักศึกษาสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2551ต ชั้นปีที่ 4
060/2552 : แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2550-2552 (แทน อาจารย์สถิตย์ วงศ์สุรประกิต)
058/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.ณัฐนันท์ เกตุภาค นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
054/ 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551
057/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวอาชวศรี คำหอม รหัสประจำตัว 4632078 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก
056 / 2009 : Miss Sararad Vuthiarpa, Code 4872906, a doctoral student in the International Doctoral Program in Nursing has requested to defense her dissertation proposal in accordance with the Chiang Mai University Act 2008, section 74, I hearby officially appoint th
055 /2552 : แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
053/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก) รุ่นที่ 4
052 /2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
050/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
049/2552 : ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552(เฉพาะราย)
046/2552 : แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551

มกราคม  2552
048/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
044/2552 : Determine the schedules for the final examinations and appoint the invigilator committees for these examinations Second semester, Academic year 2008
043/2552 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตฯกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
025 / 2009 : Appointment of comprehensive Examination Committee
041/2552 : กำหนดวันสอบและแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่น ๆ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
040/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ
035/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการขอรับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คณะพยาบาลศษสตร์
039/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.กาญจนา เตชาวงศ์ สาขาควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
038/2552 : Appointment of comprehensive Examination Committee: Miss Nattanicha Baiya
037/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร แผน ข ภาคปกติ สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
033/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2
032/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์: น.ส.รุ่งทิวา หวังเรืองสถิตย์ นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสาสตร์(หลักสูตรปกติ)
027/2552 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เฉพาะราย)
026/2552 : เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศษสตรมหาบัณฑิต
024/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Prevention and Management in Traumatic injury:A Nursing Perspective
023/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางกาญจนา ชวนไชยสิทธ์ นศ.ป.โทสาขาด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
022/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการกรอบการปฏิบัติงานวิชาการ การจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
020/2552 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
019/2552 : แต่งตั้งกรรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.ภาวิดา เล็กวุฒิกรณ์ สาขาด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
018/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางอิสรีย์ เขื่อนสุวรรณ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก
017/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.ปุณณดา ยนกิจพรปภา สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
016/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวจุฑามาศ กิติศรี สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
015/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) เพิ่มเติม
013/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43
012/ 2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
011/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหลักสูตร Capacity Building of on Comprehensive Management for STI and HIV/AIDS for Timor-Leste
010/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551
009/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาทะงสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
008/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:น.ส.อิชญา มอญแสง นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
006/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.มะยุรี วงค์กวานกลม สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก
005/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.พรรษา หวานบุญ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก
004/2552 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.เนตรดาว ธงซิว นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผนก
003/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)
002/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
001/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปีงบประมาณ 2552(วันที่ 1 ตุลาคม 2551)

ธันวาคม  2551
742/2551 : ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง
741/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.พัชรินทร์ ไชยบาล รหัสประจำตัว 501231101นักศึกษาสาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
740/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.วิมลศิริ ศรีคัณฑะ รหัสประจำตัว 501231011 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
739/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.ศริณทิพย์ กระจ่างโพธิ์ รหัสประจำตัว501231012 สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมติดเชื้อ แผน ก
738/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.วารีรัตน์ จิตติถาวร รหัสประจำตัว 501231106 สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
736/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:น.ส.ทัศนีย์ ตันติมงคลวัฒน์
735/2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน:อ.ดร.นัทธมน วุทธานนท์
734/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กโครงการศูนย์เด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
732/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:น.ส.ธิราภรณ์ สายอ้าย รหัสประจำตัว 491232069 สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข
731/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร แผน ข ภาคปกติ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
730/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:น.ส.สมถวิล จินดา
729 / 2008 : Appointment of comprehensive Examination Committee:Mrs. Mayarachat Kanyamee
728 / 2008 : Appointment of Thesis Examination Committee:Miss Wang Xu, ID Code 501231802,
727/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลแผน ข ภาคปกติและภาคพิเศษ
726/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.ไอรฏา คงคาชัย รหัสประจำตัว 491231074นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
725/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:(น.ศ.ฆนรส ม่วงทอง)
723/2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
722/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือดตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
721/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 คณะพยาบาลศาสตร์ มหวิทยาลัยเชียงใหม่
720/2551 : กำหนดวันสอบและแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 1)
719 / 2008 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee
724 /2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
718/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท: น.ส.พัชรี พรมทับ
717/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางปิยพันธ์ วะนะสุข
715/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาผลงานข้าราชการ (นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร)
714/2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
713/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2551
712/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551
709/2551 : ยกเลิกการแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี อาจารย์ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี อาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
708/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการรักษาโรคเบื้องต้นและอาจารย์นิเทศ รุ่นที่ 11
707 / 2008 : Postpone Appointment of Dissertation Examination Committee :Miss Naruemon Auemaneekul, Student ID 4672902,
705/ 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวสุภาพร แซ่เตียว รหัสประจำตัว 491231013 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
704/ 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางจินตนา วงศ์สุริยะ รหัสประจำตัว 491231064 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ข

พฤศจิกายน  2551
703 / 2008 : Appointment of Comprehensive Examination Committee:
702 /2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
701/2551 : Deternube the schedule for the midterm examination and appoint the invigilator committees for these examinations Second semester, Academic year 2008Z2nd Issue)
700/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาววรพรรณ คำฝี้น รหัสประจำตัว 501231064 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
698 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมนานาชาติ
697 /2551 : แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
696/2551 : กำหนดวันสอบและกรรมการคุมสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ฉบับที่ 3
695/2551 : Postpone Appointment of Dissetation Examination Committee
695 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2551
693/2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
692 /2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
691/2551 : เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนอาจารย์
690 / 2008 : Appointment of Dissertation Examination Committee:Miss Arunrat Srichantaranit, Student ID 4672903
689/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางดลฤดี เพชรขว้าง รหัสประจำตัว 4732018 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
688/2551 : เปลี่ยนแปลงประธานและอนุกรรมการ ประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของอาจารย์ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
687 /2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
686/2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
665 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมนานาชาติ
682/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:น.ส.ปัทมา ชัยชมภู
680 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวสาธิตา ตันติยาพงศ์ รหัสประจำตัว 491231011 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
68 / 2008 : Appointment of Dissertation Examination Committee:Miss Naruemon Auemaneekul, Student ID 4672902
679/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวเสาวลักษณ์ เศรษฐีกุล รหัสประจำตัว 501231067 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
678/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางปาณิศา อุตทาโท รหัส 50123110 นักศึกษาสาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
677/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:น.ส.อัญชลี รุ่งฉาย
676/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก:นายสมพร รัตนพันธ์ รหัสประจำตัว 4572181 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิตหลักสูตรปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์
671/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551
670/2008 : Determine the schedule for the midterm examination and appoint the invigilator committees for these examinations second semester,academic year 208
668/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (เพิ่มเติม)
667/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ
666/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร แผน ข ภาคปกติ สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
711 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
710/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2551
665/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดการประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2551
664/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางจิรัฐติกาล ศิลปสุวรรณ รหัสประจำตัว 491232005 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแผน ข ภาคพิเศษ

ตุลาคม  2551
663/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวธนาพร กาวีวน รหัสประจำตัว 491231004 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
662/2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2551
661/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวมยุรี ปัญญาสิม รหัสประจำตัว 4732049 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
660/2551 : กำหนดวันสอบและกรรมการคุมสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551(ฉบับที่2)
658 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี 2551
657 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันแห่งการเล่น (Play Day)
655/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร
654/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก:นางสาวพรศิริ ใจสม รหัสประจำตัว 4672006 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
653/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท
652/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
651/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2551
593 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวศิริธร พลายชุม รหัสประจำตัว 491231083 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
650/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาววีรยา ชัยมานะกิจ รหัสประจำตัว 491232060 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
649/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางบุศรา ทัศนวิจิตร รหัสประจำตัว 491232048 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
648 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางฉัตรสุดา ธงชัยสุวรรณ รหัสประจำตัว 491232043 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
647/2551 : กำหนดวันสอบและกรรมการคุมสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 (ฉบับที่ 1)
646/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางขนิษฐา กวีวุฒิพันธุ์ รหัสประจำตัว 491231021 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
646/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางขนิษฐา กวีวุฒิพันธุ์ รหัสประจำตัว 491231021 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลแผน ก
645/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์ รหัสประจำตัว 4732041 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก
642/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:ร้อยเอกหญิงวริศรา ดิษบรรจง รหัสประจำตัว 4832048นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
641 / 2551 : เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:นางสายฝน สงฆ์อุทก รหัสประจำตัว 4832062 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมาร เวชศาสตร์ แผน ก
640/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
639/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ:นางระยอง วัฒนากุล
638/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวเนาวรัตน์ แกว่นกสิการณ์รหัสประจำตัว 491231081 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
637/2551 : อาจารย์ที่ปรึกษาลาออกและแต่งตั้งแทน
636/2551 : อาจารย์ที่ปรึกษาลาออกและแต่งตั้งแทน
635/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:
634 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวอัมภิชา นาไวย์ รหัสประจำตัว 4892069 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
633 / 2551 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
632/2551 : อาจารย์ที่ปรึกษาลาออกและแต่งตั้งแทน

กันยายน  2551
631/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธาน รองประธานกรรมการประจำสนามสอบและผู้ควบคุมห้องสอบสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2551
629/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัยตำแหน่งพนักงานธุรการ (เพิ่มเติม)
628/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท
626/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรแผน ข ภาคปกติและภาคพิเศษ (เพิ่มเติม)
625 / 2551 : เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ:นางทรงลักษณ์ เกตุอังกุล รหัสประจำตัว 491232009 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
622/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวสุนิสา ปัทมาภรณ์พงศ์ รหัสประจำตัว 491231089 นักศึกษาสาขาวิชา การผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ข ภาคปกติ
621 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวการุญ แก้วสอน รหัสประจำตัว 4892004 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
620/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัยตำแหน่งพนักงานธุรการ
619 / 2551 : เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ:นางถนิมนันท์ ปันล้อม รหัสประจำตัว 491231087นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ข ภาคปกติ
609/2551 : อาจารย์ที่ปรึกษาลาออกจากราชการและแต่งตั้งแทน
556 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวสุมาลี ขัดอุโมงค์ รหัสประจำตัว 491231038 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก ดังนี้
618 / 2008 : Postpone Appointment of Dissertation Examination Committee :Mrs. Ratanachadawan Yunak, Student ID 4672908
615 / 2551 : เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวจิราพร พรมแก้วงาม รหัสประจำตัว 491231075 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
614 / 2551 : เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:นางสาววาสนา อูปป้อ รหัสประจำตัว 4732100 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน ก
453 / 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวปัทมา สมใจ รหัสประจำตัว 4892098 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
452 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสุวารี คำปวนสาย รหัสประจำตัว 4892110 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
612/ 2008 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committee:Miss Jitnatee Kaney, Student ID 4772900
611/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรแผน ข ภาคปกติและภาคพิเศษ
608 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางอ่อนศรี น่วมเกตุ รหัสประจำตัว 491232033 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ จิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
606/ 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:
605 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาววาสนา อูปป้อ รหัสประจำตัว 4732100 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
603/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวอัจฉรา กาญจนโยธิน รหัสประจำตัว 4832073 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
602/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางประนอม นพคุณ รหัสประจำตัว 4832030 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
601/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวศุภรา โถตันคำ รหัสประจำตัว 491231077 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก
600 / 2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวจิราพร พรมแก้วงาม รหัสประจำตัว 491231075 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
599 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวสายชล ยุบลพันธ์ รหัสประจำตัว 491232025 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
598 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวกานต์พิชชา แสนบุดดา รหัสประจำตัว 491232002 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
597 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวอมรรัตน์ เดือนสว่าง รหัสประจำตัว 491232031 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
596/ 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางอำภาศรี ศรียศ รหัสประจำตัว 491232035 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ จิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
595 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางทรงลักษณ์ เกตุอังกุล รหัสประจำตัว 491232009 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
594/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางพยอม ปอนสืบ รหัสประจำตัว 491231082 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
592 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางอรวรรณ พุ่มพวง รหัสประจำตัว 4792105 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
549 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวสิริลักษณ์ สุวรรณ์ รหัสประจำตัว 491232027 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
591 / 2008 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committee:Mrs. Ratanachadawan Yunak, Student ID 4672908
590/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโทนางสาวญาณิศา วงค์ภูคำ รหัสประจำตัว 491231086 นักศึกษาสาขาวิชา การผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ข ภาคปกติ :
589 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาววิลาวรรณ์ กันทะสี รหัสประจำตัว 4632055 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
588/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวกชพรรณ ใจคำ รหัสประจำตัว 4832010 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
587/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวบรรจงพร กันเผือก รหัสประจำตัว 4832024 นักศึกษาสาขาวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคปกติ
586 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวจันทร์เพ็ญ สมโน รหัสประจำตัว 4792006 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ
585/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบั
584 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวกุศลธิดา โสมพงษากุล รหัสประจำตัว 4832003 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
583/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวกชพรรณ ชอบนิทัศน์ รหัสประจำตัว 4692001 นักศึกษาสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ
582 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ):น.ต.หญิง ดลิน รัตนสุข รหัสประจำตัว 491251003 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
581 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวปิยะพรรณ วงศ์ทา รหัสประจำตัว 4832034 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
443/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโทซนางเดือนเพ็ญ โยเฮือง รหัสประจำตัว 4892090 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
572 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสรัญญา ปัณฑวงศ์ รหัสประจำตัว 4892054 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
571 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวจุฑามาศ บุพสุวรรณ์ รหัสประจำตัว 491231078 นักศึกษาสาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ข ภาคปกติ
570/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก:นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ รหัสประจำตัว 4672011 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาลศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
569 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท:
568 / 2008 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee:Mrs.Nantaporn Sansiriphun Code 4872904
567 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาววันดี อภิรักษ์วรกุล รหัสประจำตัว 491231034 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก
566 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางธัญญารัตน์ ขอบทอง รหัสประจำตัว 491232011 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
565/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวนิธิมา คันธะชุมภู รหัสประจำตัว 4732024 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก
564 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางนลินี แข็งสาริกิจ รหัสประจำตัว 491231030 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก
563 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวพัชรินทร์ มาลีหวล รหัสประจำตัว 4632082 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
562 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวดวงใจ สุวรรณพงศ์ รหัสประจำตัว 4832016 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
561/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวชื่นกมล สุขดี รหัสประจำตัว 491231067 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
560/ 2551 : เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
559/ 2551 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต:
434/ 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางทัฬหกาณฑ์ พิมพ์วงศ์ทอง รหัสประจำตัว 4892092 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
558 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวปาริชาต ธาดาจันทร์ รหัสประจำตัว 4832032 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก 2
557 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวสิริรักษ์ เจริญศรีเมือง รหัสประจำตัว 491231023 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
555/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางเรณู แบนสุภา รหัสประจำตัว 4792041 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ
553/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวคนึงนิจ สมัครเขตการณ์ รหัสประจำตัว 4832006 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
551 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางถนิมนันท์ ปันล้อม รหัสประจำตัว 491231087 นักศึกษาสาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระ
550/2551 : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาววันดี ใจแสน รหัสประจำตัว 4732091 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
549 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวสิริลักษณ์ สุวรรณ์ รหัสประจำตัว 491232027 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข
548 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางดวงเดือน เนตรกระจ่าง รหัสประจำตัว 491232008 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
547 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางวรางคณา บุบผา รหัสประจำตัว 491232020 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
546/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาป.โท:นางสาคร ตาน้อย รหัสประจำตัว 4632066 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
545/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางกานดา พาจรทิศ รหัสประจำตัว 4892003 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชนแผน ข ภาคพิเศษ
544/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางอินทิรา เทียมแสน รหัสประจำตัว 4892074นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
543/ 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางยุพา วงษ์มูล รหัสประจำตัว 491232019 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
542 / 2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางลักขณาพร โทวรรธนะ รหัสประจำตัว 491231072 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
411 / 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางวริศรา ใจคำปัน รหัสประจำตัว 4892104 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
554/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางนภัทร ยาอินตา รหัสประจำตัว 491231028 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก
413/ 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางลิขิต ขาววงศ์ รหัสประจำตัว 4892103 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
405/ 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางฉวีวรรณ คำเวียงสา รหัสประจำตัว 4892086 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
403 / 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางวิทูรทิพย์ หัตถะปนิตร รหัสประจำตัว 4892105 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
398/ 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางทับทิม ริบแจ่ม รหัสประจำตัว 4892091 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
539/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาป.โท:นางสาวคนึงนิจ สมัครเขตการณ์ รหัสประจำตัว 4832006 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
538 / 2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางนภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ รหัสประจำตัว 491231070 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
537 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงค์ รหัสประจำตัว 491232007 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
536/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวชลาลัย ทองพูล รหัสประจำตัว 491231066 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
535 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางเพ็ชรินทร์ เขียวสิงห์ รหัสประจำตัว 4892036 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
534 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางดาราวรรณ นันทะ รหัสประจำตัว 4892014 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
533 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:ร้อยเอกหญิง แสงเทียน ศรีวิชัย รหัสประจำตัว 491232030 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
532 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางอรพินท์ สมบัติวัฒนางกูร รหัสประจำตัว 491232032 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
531 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวพัชรี ลิมปะพันธุ์ รหัสประจำตัว 491232015 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
530/2551 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท:
529/2551 : เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท(เฉพาะราย):
528/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวสุพรรณ ไชยวรรณะ รหัสประจำตัว 491232029 นักศึกษาสาขาวิชการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแผน ข ภาคพิเศษ
527/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวประณีต ปิ่นเกล้า รหัสประจำตัว 4732030 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
526/2551 : เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์:นางสาวอรพิน จุลมุสิ รหัสประจำตัว 491231039 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ก
525/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:
524/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางณัทกร พงศ์พีรเดช รหัสประจำตัว 4832018 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
523/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:
522/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวจรินทร ดวงแสง รหัสประจำตัว 4832007 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก
521/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:
520/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
519/2551 : คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการและข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2551
252/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:
518/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :
517/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวพยาม การดีรหัสประจำตัว 491231017 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก
516 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางจุฑาทิพย์ ประทินทอง รหัสประจำตัว 491232006 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
515/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาป.โท :
515/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวทิพาภรณ์ เกษตรสินธุ์ รหัสประจำตัว 491232010 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
514/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวศิริวรรณ คะเนนอก
512/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางปนัดดา สุวรรณ
511/2551 : แต่งตั้งกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:น.ส.กนกวรรณ พุทธวงค์
610/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Enhancing Community Capacity in Managing the Emerging Challengesof Population Ageing

สิงหาคม  2551
259 / 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางณัฐธิดา นิมิตรดี รหัสประจำตัว 4892089 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
510/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาววราภรณ์ พัฒนเวศน์
509/2551 : Appointment of Dissertation Committee in the First Semester,Academic Year 2008 (Mrs.Pang Dong)
508/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท (นางจรรยา ใจหนุน)
507 / 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางพัชริน ฉายสุขศรี รหัสประจำตัว 491232014 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
506/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาป.โทประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2551 (น.ส.เสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์)
505/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท (นายพรชัย อ่อนสด)
504/2551 : แต่งตั้งกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:น.ส.นิสิตา ทาสุวรรณ รหัสประจำตัว 491232013 นักศึกษาสาขาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
503/2551 : เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ (นายบำเหน็จ แสงรัตน์)
369 / 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสมพิตร ทรายสมุทร รหัสประจำตัว 4892107 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระ
501/2551 : เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาป.โท(นางประภาพร มุทุมล)
500/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก การให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการนวดสัมผัสเด็กสำหรับผู้ปกครองเด็ก
499/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมนานาชาติหลักสูตร comprehensive Care and Support Programmes for Children Affected by HIV and AIDS
498/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาว สุดคนึง จินดาวงศ์ รหัสประจำตัว 4832064 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
496/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางพิกุล ทองรักษ์ รหัสประจำตัว 491231019 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก
495/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
494/2008 : Appointment of Dissertation Committee in the first semester, academic year 2008
493/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวจันทร์พร จิรเชฐพัฒนา รหัสประจำตัว 4792068 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
492/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
491/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
490/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสรินยา ไชยนันท์ รหัสประจำตัว 4792095 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
489/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสุกัญญา ชมศรีสวัสดิ์ รหัสประจำตัว 491231024 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
488/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางประภาพร มุทุมล รหัสประจำตัว 4892028 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
487/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นายบำเหน็จ แสงรัตน์ รหัสประจำตัว 49231045 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก
368 / 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางจีระพรรณ สุริยงค์ รหัสประจำตัว 4892085 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
486/2551 : Appointment of comprehensive Examination Committee:Mrs.Mayarachat Kanyamee
485/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:น.ส.ภรธิดา คำเด่นเหล็ก รหัสประจำตัว 4892050 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
483 / 2008 : Heading: Appointment of Dissertation Proposal Examination Committee:Mrs.Pang Dong Code 491251801, a doctoral student in the International
482/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:นางสาวรรณนภา ด่านธนวานิช รหัสประจำตัว 491231020 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวข แผน ก
481 / 2551 : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวจิรามาศ ชูทองรัตน์ รหัสประจำตัว 4892076 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
363 / 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:
477 / 2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวนภัสนันท์ สุขเกษม รหัสประจำตัว 491231079 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
476/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางอุทัยวรรณ สิงห์คำ รหัสประจำตัว 4832077 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก
475/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Enhancing Community Capacity in Managing the Emerging Challenges of Population Ageing
474/2008 : Heading: Appointment of Thesis Committees of Master’s student:Miss Guo Xiuyan Student’s Code 501231800
472/2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
471/ 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวพรเพ็ญ วงศ์คำแน่น รหัสประจำตัว 4892032 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
469/2551 : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางมิทธิรา เจริญกาญจน์ รหัสประจำตัว 4892039 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข
468/2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำและการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประจำปี 2551-2554
354 / 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางเฉลิมพรรณ์ เมฆลอย รหัสประจำตัว 4892087 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
436/2551 : มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานมหาวิทยาลัยช่วยปฏิบัติงาน
464 /2551 : คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการวันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อม
463/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา
462 / 2551 : เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวเสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์ รหัสประจำตัว 491231084 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก
460/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท:
340/ 2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสาวกุหลาบทิพย์ เพ็ชรแสนงาม รหัสประจำตัว 4892083 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
457/ 2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
456 / 2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์:นางสาวคัทลียา อินทะยศ รหัสประจำตัว 491231053 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก

กรกฏาคม  2551
448/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางพีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ รหัสประจำตัว 4892035 นักศึกษาสาขาพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
447 / 2008 : Heading: Appointment of comprehensive Examination Committee:Miss Waruntorn Jongrungrotsakul, Student ID 491251901, a doctoral
446/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:
446 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท:นางสุภางค์ กฤษอัมร์ รหัสประจำตัว 4792104 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
444/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางกัลญา สุทธิธรรม รหัสประจำตัว 491231076 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
440/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางสาวจีราภรณ์ พรมอินทร์ รหัสประจำตัว 4892077 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ภาคพิเศษ)
437/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวปรัชญาพร ธิสาระ รหัสประจำตัว 491231059 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
436/2551 : Heading: Appointment of for comprehensive Examination Committee : Miss Duangjai Vatanasin, Student ID 491251906
435/2551 : Heading: Appointment of for comprehensive Examination Committee :Miss Jittanom Sangkhanan, Student ID 491251905
434/2551 : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่
433/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) : นางกฤติกา สุวรรณคฤหาสน์ รหัสประจำตัว 491251001 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
428/2551 : คณะกรรมการดำเนินงานจัดศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
426 /2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ
422/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้คุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท : นางนงค์นุช กันทะปัน รหัสประจำตัว 4892017 นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
415/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2551

มิถุนายน  2551
408/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท :นางสาวนฤมล สบบง รหัสประจำตัว 491231044 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก
407/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2551
403/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) : นางสาวรุ่งทิวา หวังเรืองสถิตย์ รหัสประจำตัว 491251005 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
395/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวเพชราภรณ์ ศิริทรัพย์ รหัสประจำตัว 491231060 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
388/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตร HIV/AIDS Prevention and Care for Children and Vulnerable Young People
386/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวอัญชลี ศรีสมุทร์ รหัสประจำตัว 4832086 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก
383/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committee : Mrs. Fang Jinbo, Student ID 4872800
380/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวชรริน พูลศิลป์ รหัสประจำตัว 491231054
378/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2551
373/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
371/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กและบรรยายวิชาการเรื่อง จิตวิทยาในการเลี้ยงดูลูกวัยแรกเกิด – 3 ปีโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
366/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง หน่วยพิธีประตูสวนดอก (กรรมการฝ่ายจัดอาหาร) ประจำปี 2551
365/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนวพรรณ ปะปานา รหัสประจำตัว 491231057
365/2551 : แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวนวพรรณ ปะปานา รหัสประจำตัว 491231057 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก
348/2551 : Heading: Appointment of Thesis Proposal Defense Committees :Miss Guo Xiuyan Code 501231800
420/2551 : Heading: Appointment of Dissertation Examination Committee : Mrs. Kullatat Hongchayangkool, Student ID 4572176
355/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2551
355/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2551
520/2551 : แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
502/2551 : แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th