KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2555
201/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (Short training course in Cardiac Nursing)
201/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (Short training course in Cardiac Nursing)
194/2555 : อาจารย์ที่ปรึกษาลาออก และแต่งตั้งแทน
193/2555 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
191/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
190/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
189 / 2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมผู้ปกครองของ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
189 / 2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
192 /2555 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยงนางสาวจันท์พิมพ์ สารากร เพิ่มเติม
176/2555 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนอาจารย์พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
170/2555 : คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
167 / 2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ภายใต้การประชุมเอเชีย-แปซิฟิกพันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ ครั้งที่ 8
166/2555 : ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเสนอชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีประจำหน่วยหน่วยเสนอชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์

เมษายน  2555
158/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2555
156 / 2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมร่วมกับบุคลากรฝ่ายการพยาบาล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
148/2555 : แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)
138/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์
137 /2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555

มีนาคม  2555
135/2555 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน อาจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์
130/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
125/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
107/2555 : แต่งตั้งผู้ควบคุมห้องสอบ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)
106 / 2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ Interprofessional Partnership: Improvement for Global Health Outcomes

กุมภาพันธ์  2555
085/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ
079/2555 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
078/2555 : แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2554
077/2555 : คณะกรรมการโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาค ปกติประจำปีการศึกษา 2554
052/2555 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก
042/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์เพื่อเดินทางไปดูแลนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2555
036 /2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
035/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธาน รองประธานสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2554
034/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2554
027/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

มกราคม  2555
025/2555 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์
015 /2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
009 / 2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
007 /2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46

ธันวาคม  2554
493/2554 : คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนรองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
485/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด ประจำปีการศึกษา 2554
2637/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจำปี 2555
480/ 2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
495/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (งานวัดแฟร์) ประจำปี 2554
495/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (งานวัดแฟร์) ประจำปี 2555
588/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดงานวันคริสต์มาสและงานวันขึ้นปีใหม่
587 / 2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555
484/2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2554
483 /2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2554“Save the World” วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 และจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554
482/2554 : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 10
477/2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
472/2554 : กำหนดวันสอบ และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 4)

พฤศจิกายน  2554
465/2554 : กำหนดวันสอบ และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 3)
456/2554 : อาจารย์ที่ปรึกษาลาออก และแต่งตั้งแทน
441/2554 : แต่งตั้งคณะทำงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7
436/2554 : กำหนดวันสอบ และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 2)

ตุลาคม  2554
425/2554 : กำหนดวันสอบ และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 1)
416/2554 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์
416 /2554 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์
411 /2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี วรกิจพูนผล
410 /2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง
412/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
399/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5
392/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมประชาพิจารณ์ ร่าง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

กันยายน  2554
385 /2554 : อาจารย์ที่ปรึกษาลาออก และแต่งตั้งแทน
384/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตร Clinical updates in Midwifery
377/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันภายใต้การประชุมเอเชีย-แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ (Students Exchange Program under Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL)
372/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมScaling-up of Adolescent Health Programme
357/2554 : อาจารย์ที่ปรึกษาลาออก และแต่งตั้งแทน
356/2554 : แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชุดที่ 2 (เพิ่มเติม)
335 /2554 : แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชุดที่ 2 (เพิ่มเติม)

สิงหาคม  2554
313/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554
310/2554 : แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน
309/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ (Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (เพิ่มเติม)
298/2554 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก ของ นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง
297/2554 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก ของ นางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ้ว
296/2554 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก ของ นางสาวพุทธชาด ศรีสุวรรณ์
295/2554 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก ของ นางสาวปิยวรรณ นันทะพงษ์
294/2554 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก ของ นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร
284/2554 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก และพยาบาลพี่เลี้ยง ของ นางสาวพรรณ์นิภา สูงขาว
222/2554 : เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอนรศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
241/2554 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง อาจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
269/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2554
266/2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน อาจารย์ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
257/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (เพิ่มเติม)

กรกฏาคม  2554
262/2554 : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมโรคติดเชื้อ
248/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมและอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14
247/2554 : คณะกรรมการประเมินผุ้มีความรู้ความสามารถพิเศษ รศ.ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน
246/2554 : คณะกรรมการประเมินผุ้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ

มิถุนายน  2554
241/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ สำหรับนักบริหารในมหาวิทยาลัยไทย (Thai Modern HRM/HRD for New Thai University)
240/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
228/2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
231/2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
230/2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
227/2554 : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
225/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์
223 /2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว
223 /2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว
215/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2554
216/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Global Health : Evidence Based Practice and Policy
214/2554 : แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
207/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System)
205/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ (เพิ่มเติม)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th