KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2557
1179/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1155/2557 : มอบหมายให้รองคณบดี เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
1154/2557 : มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีสั่งและปฏิบัติการแทนคณบดี
1144/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 16
1083/2557 : คณะกรรมการประเมิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน ตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
1083/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน ตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
1068/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ
1067/2557 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
1066/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมและอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16
1038/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการผดุงครรภ์

เมษายน  2557
939/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแอโรบิค กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33
938/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับประชาชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
920/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)
886/2557 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2557
869/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า“55 ปี พยาบาล มช.”
867/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2
854/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
826/2557 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
778/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556

มีนาคม  2557
673/2557 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
636/2557 : เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
635/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7
582/2557 : เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
581/2557 : แต่งตั้งคณะทำงาน งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)
555/2557 : เปลี่ยนแปลงประธานกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
553/2557 : แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ เรื่อง การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557
534/2557 : แต่งตั้งคณะทำงาน งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557
533/2557 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2556

กุมภาพันธ์  2557
490/2557 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
469/2557 : อาจารย์ที่ปรึกษาลาออก และแต่งตั้งแทน
468/2557 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์กาญจนา ธานะ
467/2557 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
440/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3
381/2557 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์
379/2557 : อนุญาตให้ลาออก และมอบหมายบุคคลให้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
377/2557 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
339/2557 : แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบสำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา 2556 (สอบซ่อม)

มกราคม  2557
130/2557 : แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบสำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา 2556
108/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นเพื่อรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556
107/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร
106/2557 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
085/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
077/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์
054/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมและอาจารย์นิเทศ หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 12
036/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2556

ธันวาคม  2556
1055/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันเด็ก หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
970/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและนิทรรศการสดุดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
944/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด
940/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรม KM IT QA
934/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
915/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
914/2556 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการการศึกษา

พฤศจิกายน  2556
861/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “4E For All Health”ประจำปี 2556
826/2556 : แต่งตั้งคณะทำงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9
825/2556 : แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 3/2556-2558
824/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) เพิ่มเติม
821/2556 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ
765/2556 : เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
752/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการทุนกตเวทิตาอาจารย์
751/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
750/2556 : เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง(ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์)
739/2556 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของอาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา

ตุลาคม  2556
655/2556 : แต่งตั้งนักศึกษาปริญญาโทช่วยปฏิบัติงานสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
654/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ (สมทบ)
653/2556 : ปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์ฯ
631/2556 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
629/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
610/2556 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล
609/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
582/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life)
581/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
580/2556 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่
569/2556 : แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ ของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
565/2556 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี
560/2556 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยงทางคลินิก ของ นางสาวนิศาชล รักสกุล

กันยายน  2556
501/2556 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแทน
500/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขวัญและตราสัญญลักษณ์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
488/2556 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
487/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับรองคุณภาพการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (เพิ่มเติม)
486/2556 : แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏฎิบัติงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลช้างทองคำ ประจำปี 2556
484/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2556
483/2556 : อาจารย์ที่ปรึกษาลาออก และแต่งตั้งแทน
482/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
481/2556 : คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E 140002 E 140005 E 140008 E 140014 และ E 140015
480/2556 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ นางสาวภัคจิรา ใจมั่น
468/2556 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์รุจาธร อินทรตุล
467/2556 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ชุติมา มีชำนาญ และนายอภิชาติ กาศโอสถ
463/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ คณะพยาบาลศาสตร์
461/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
459/2556 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนรองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา

สิงหาคม  2556
437/2556 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยงทางคลินิก ของ นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา
426/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน
418/2556 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้บุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการการศึกษา
417/2556 : เรื่อง ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยงทางคลินิก ของ อาจารย์พจนีย์ ภาคภูมิ และ นางสาวภัคจิรา ใจมั่น
416/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก
414/2556 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์
413/2556 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ หน่วยอาคารสถานที่
402/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญ ครบรอบ 41 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556
415/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญศูนย์วิจัยทางการพยาบาล และสำนักงานจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์

กรกฏาคม  2556
381/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา (เพิ่มเติม)
380/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
351/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีกระสุนปืนโดนกระจกหน้าต่างห้องทำงานของหน่วยยานพาหนะแตก
341/2556 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ ดร.นพมาศ พิพัฒน์พิบูลย์ (เพิ่มเติม)
390/2556 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยงของ นางสาวศศิธร กิ่งนาละ
325/2556 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก ของ อาจารย์ชุติมา มีชำนาญ

มิถุนายน  2556
324/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2556
322/2556 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์
317/2556 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้บุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
315/2556 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก ของ อาจารย์รุจาธร อินทรตุล
314/2556 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง (ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์)
305/2556 : แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
300/2556 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2556
293/2556 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก ของ อาจารย์วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
292/2556 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ณัฎฐณิชา ใบยา
291/2556 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ ดร.นพมาศ พิพัฒน์พิบูลย์
286/2556 : คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
285/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
281/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
280/2556 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th