KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2559
1423/2559 : แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1422/2559 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
1421/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
1420/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
1389/2559 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1387/2559 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
1367/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
1366/2559 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559
1294/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
1289/2559 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559
1263/2559 : แต่งตั้งกรรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (เพิ่มเติม)

มิถุนายน  2559
1171/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559
1170/2559 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559
1111/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559
1089/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
1013/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities
1012/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ประจำปีการศึกษา 2558
0947/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง “การจัดการการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ”
934/2559 : เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู
933 / 2559 : เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์
932/2559 : เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
931/2559 : เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ
930 /2559 : เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์

พฤษภาคม  2559
894/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ Southeast and East Asian Education and Research Network Project ll
891/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2559
890/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาโครงการเพาะเลี้ยงต้นกล้า อาจารย์พยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
864/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”
863/2559 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนอาจารย์จิราวรรณ ดีเหลือ
836/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม “ธรรมปัญญาพัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย”
827/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
806/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการพัฒนาแนวการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 “เส้นทางความก้าวหน้า และการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
805/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
804/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประคับประคอง รุ่นที่ 2
795/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบัน ของคณะพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558
794/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2016(เพิ่มเติม)
786/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2
785/2559 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีประจำหน่วยหน่วยเสนอชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์
774/2559 : แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องอบ การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบซ่อม)
768/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
730/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง “ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รับบริการ ด้วย service mind”

เมษายน  2559
718/2559 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
693/2559 : แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
669/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
637/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มีนาคม  2559
563/2559 : แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
562/2559 : แต่งตั้งประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
561/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
527/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการมหกรรมตำรา ประจำปี 2559
524/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา (เพิ่มเติม)
429/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
416/2559 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
389/2559 : แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558

กุมภาพันธ์  2559
356/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในหัวข้อเรื่อง การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
298/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนานักวิจัย เพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
281/2559 : แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ)
249/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลประกวดการตั้งชื่อลานกิจกรรม บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
248/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”
247/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสากล SIDCER และ NECAST ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
249/2559 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์
237/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษา สำหรับการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
190/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การติดตามและประเมินผลพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

มกราคม  2559
180/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9
167/2559 : ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
154/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)
153/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18
152/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18
151/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 10
150/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5
108/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50
107/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
053/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016)
046/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษา สำหรับการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2558
038/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

ธันวาคม  2558
2374/2558 : แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบผู้ช่วยภารกิจคณบดี
2327/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2286/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

พฤศจิกายน  2558
2132/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานจัดการอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities
2130/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
2103.2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การจัดการเพื่อการลดการสูบบุหรี่ที่ยั่งยืน
2102/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2016
2072/2558 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในงานการเงิน การคลัง และพัสดุ
2068/2558 : แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 4/2558-2560
2047/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
2030/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรม Comprehensive systematic review training
2019/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 6
1963/2558 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1956/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อชีวิต (Walk –Run- Bike for Life)

ตุลาคม  2558
1962/2558 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 (แทน)
1961/2558 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2556 (แทน)
1909/2558 : แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
1898/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1897/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันภายใต้การประชุมเอเชีย–แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ (Students Exchange Program under Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL)) เพิ่มเติม
1826/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันภายใต้การประชุมเอเชีย–แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ (Students Exchange Program under Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL))
1774/2558 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
1765/2558 : มอบหมายให้บุคคลรักษาการแทนหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ ของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

กันยายน  2558
1713/2558 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558
1709/2558 : แต่งตั้งผู้ประสานงานกระบวนวิชาการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558
1582/2558 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

สิงหาคม  2558
1500/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการมุทิตาจิต แด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558
1464/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการที่ประชุมอาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
1448/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558
1412/2558 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
1394/2558 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่
1393/2558 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่
1392/2558 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่
1391/2558 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และการผลิตเอกสาร
1390/2558 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และการผลิตเอกสาร

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th