KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2560
1273/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา
1272/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
1271/2560 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
1270/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครอบรอบ 45 ปี ทำบุญทอดผ้าผ่าสามัคคี ประจำปี 2560 และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช.
1254/2560 : อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560
1248/2560 : กำหนดวันสอบและแต่งตั้งกรรมการคุมสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560
1220/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
1220/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
1219/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
1207/2560 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแทน
1178/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1177/2560 : แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
1171/2560 : แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
1153/2560 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
1116/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2560
1115/2560 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560
1114/2560 : แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้นำชมพิพิธภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มิถุนายน  2560
1038/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา
1030/2560 : แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
1029/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
977/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและจัดการการศึกษาเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
961/2560 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

พฤษภาคม  2560
833/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
825/2560 : แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมษายน  2560
665/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ธรรมปัญญาพัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย
654/2560 : แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
617/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
610/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
609/2560 : แต่งตั้งคระกรรมการบริหารหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

มีนาคม  2560
501/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2090/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
488/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
431/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism Management)
431/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism Management)
422/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์

กุมภาพันธ์  2560
383/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) เพิ่มเติม
355/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการและเปิดศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ
350/2560 : เปลี่ยนแปลงประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559
282/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 3

มกราคม  2560
232/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19
231/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19
216/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
140/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10
092/2560 : แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวบุคคลเพื่อเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
092/2560 : แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวบุคคลเพื่อเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
091/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร ศรีสว่าง
078/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน พยาบาล มช. ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน
041/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดกิจกรรม 5 ส. ทั่วทั้งองค์กร ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 “ทำความดีถวายแม่หลวง” (เพิ่มเติม)
025/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
001/2560 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ

ธันวาคม  2559
2975/2559 : แต่งตั้่งคณะกรรมการโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงหม่
2884/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 42 ประจำปีการศึกษา 2558
2883/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7
2881/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
2863/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2764/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2754 /2559 : ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤศจิกายน  2559
2707/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2657/2559 : แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลัง และพัสดุ สำนักงานคณะพยาบาลศาสร์
2492/2559 : แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
2440/2559 : มอบหมายให้รองคณบดี เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ตุลาคม  2559
2255/2559 : เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกรรมการตัดสินผลการประกวดกิจกรรม 5 ส. ทั่วทั้งองค์กร ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559
2244/2559 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
2243/2559 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล
2208/2559 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ
2155/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ

กันยายน  2559
1925/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานักศึกษาปริญญาโท

สิงหาคม  2559
1732/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559
1687/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 ทำความดีถวายแม่หลวง
1675/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
1647/2559 : แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559
1639/2559 : กำหนดวันสอบและแต่งตั้งกรรมการคุมสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559
1602/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559
1541/2559 : คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์
1531/2559 : แต่งตั้งประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559
1513/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีทำบุญครบรอบ 44 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559
1486/2559 : แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th