KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2561
1199/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
1191/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2561
1190/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561
1164/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
1123/2561 : แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
1066/2561 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561
1065/2561 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561

มิถุนายน  2561
1008/2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
998/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
989/2561 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
988/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561
948 /2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ
931/2561 : แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
928/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
927/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “การดูแลเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชน”
926/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “เกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ”
925/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร”
901 /2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล
841/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับอัคคีภัยและการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

พฤษภาคม  2561
832/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดอาหารในพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561
830/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
807/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
800/2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ
787/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปี 2561 หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
750/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
707/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ) เพิ่มเติม

เมษายน  2561
658/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ) เพิ่มเติม
657/2561 : แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
655/2561 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่
654/2561 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่
645/2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ
640/2561 : แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
603/2561 : แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
578/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
577/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
543/2561 : เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์

มีนาคม  2561
505/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
484/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาโครงการเพาะเลี้ยงต้นกล้า อาจารย์พยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
404/2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล

กุมภาพันธ์  2561
337/2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
313/2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน อาจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ
298/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม “ธรรมปัญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย” ประจำปีการศึกษา 2560
291/2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์
229/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ และงานคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่และเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่
227/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการทุนโครงการพัฒนาอาจารย์จากทุน CMB
226/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20 (เพิ่มเติม)
225/2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนอาจารย์ลลิดา นพคุณ
219/2561 : แต่งตั้งให้บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่

มกราคม  2561
152/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8
151/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
149/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 43 ประจำปีการศึกษา 2559
121/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560
120/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2561
115/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
076/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 11 - 12
064/2561 : แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
063/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศ หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 13
050/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
021/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52

ธันวาคม  2560
2228/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
2227/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
2223/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20
2222/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11
2220/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20
2228/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
2214/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2209/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี รับปีจอ 2561
2194/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสรุปโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคเหนือ
2121/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหกรรมตำรา ประจำปี 2560
2120/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
2103/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน)
2102/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)

พฤศจิกายน  2560
2049/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
2050/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
2013/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (เพิ่มเติม)
1998/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2017 (เพิ่มเติม)
1978/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (เพิ่มเติม)
1977/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1904/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
1885/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
1873/2560 : แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 5/2560-2562

ตุลาคม  2560
1813/2560 : เปลี่ยนแปลงประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560
1807/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
1788/2560 : เปลี่ยนแปลงกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1788/2560 : เปลี่ยนแปลงกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1785/2560 : แต่งตั้งประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560
1752/2560 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ และรับผิดชอบรถของส่วนงาน
1738/2560 : แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

กันยายน  2560
1646/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
1565/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการมุทิตาจิต ประจำปี 2560 “เกษียณไปให้คิดถึง ตรึงใจมิลืมเลือน”
1527/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
1504/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
1500/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1499/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประคับประคอง รุ่นที่ 3

สิงหาคม  2560
1407/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2560
1406 /2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล
1399/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560
1329/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE RUN 2017
1322/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th