KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2562
1205/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562
1184/2562 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
1132/2562 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
1113/2562 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562
1062/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

มิถุนายน  2562
1046/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
1027/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” (เพิ่มเติม)
1026/2562 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562
1025/2562 : แต่งตั้งประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
997/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562
996/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
995/2562 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562
987/2562 : ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์
936/2562 : แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
925/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
904/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)”

พฤษภาคม  2562
876/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562
830/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
820/2562 : มอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ภทพร บวรทิพย์
819/2562 : มอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ศิริรัตน์ นิตยวัน
818/2562 : มอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์กาญจนา เตชาวงศ์
769/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (Team Building and Service Mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
749/2562 : แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
736/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม “ธรรมปัญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย”
735/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
730/2562 : แต่งตั้งผู้ควบคุมห้องสอบการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

เมษายน  2562
663/2562 : แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
573/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มีนาคม  2562
527/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
479/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาโครงการเพาะเลี้ยงต้นกล้าอาจารย์พยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
478 /2562 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท อินทอง
477/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน”

กุมภาพันธ์  2562
373/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองในระดับ International Accreditation
341/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 44 ประจำปีการศึกษา 2560
332/2562 : เปลี่ยนแปลงประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561
271/2562 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง
253/2562 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์สุวิมล ดรุณรัศมี

มกราคม  2562
191/2562 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์กมลชนก เขตต์วัง
190/2562 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน)
189/2562 : แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
142/2562 : ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนอาจารย์ลลิดา นพคุณ
141/2562 : ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
140/2562 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนอาจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ
139/2562 : ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์
138/2562 : ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง
137 /2562 : ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล
136 /2562 : ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล
135/2562 : ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์
123/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
086/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการแลสุขภาพ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
078/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53
077/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ฉบับปรับปรุงปี 2562
076/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
040/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561
039/2562 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ นางสาวนาตยา ยาก๋อง
038 /2562 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย
020/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา “พยาบาลรวมใจ สดใสรับปีกุน 2562”
013/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหกรรมตำรา ประจำปี 2562
012/2562 : ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ณัฐพร ออนตะไคร้
010/2562 : อนุญาตให้ลาออกจากอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ธันวาคม  2561
2232/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
2224/2561 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
2222/2561 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
2144/2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561
2119/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤศจิกายน  2561
2071/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2018: Run & Fun Together (เพิ่มเติม)
2070/2561 : คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
2069 /2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
2029/2561 : แต่งตั้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561
2028/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2018: Run & Fun Together (เพิ่มเติม)
1988/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1978/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)
1977/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน)
1956/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมโครงการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงาน: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
1947/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน) เพิ่มเติม
1899/2561 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)
1889/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (GRADE guideline development)
1881/2561 : แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561
1880/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 9
1879/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 8

ตุลาคม  2561
1828/2561 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)
1827/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ) เพิ่มเติม
1806/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560
1788/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศ หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 14
1733 /2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล
1729/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
1729/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
1729/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
1714/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12
1701/2561 : แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

กันยายน  2561
1653/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21
1652/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21
1509/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2018: Run & Fun Together
1508/2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ
1507 /2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1493 /2561 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล
1494/2561 : เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์
1417/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการกตเวทิตาจิต “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” ประจำปี 2561

สิงหาคม  2561
1425/2561 : แต่งตั้งประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561
1424/2561 : แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561
1387/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา (เพิ่มเติม)
1374/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
1342/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
1340/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561
1339/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561
1334/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1291/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัววันแม่แห่งชาติ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1290/2561 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
1289/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
1271/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญสืบชะตาวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครอบรอบ 46 ปี (การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th