KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2563
917/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
892/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (ครบรอบ 60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563
856/2563 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
833/2563 : แต่งตั้งประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
826/2563 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

มิถุนายน  2563
780/2563 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
770/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสากล SIDCER และ NECAST ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
769/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
762/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา อายุครบ 96 ปี
761/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 63 (หลักสูตรปกติ)
760/2563 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563
743/2563 : มอบหมายให้บุคคลทำหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงินในห้องสมุดของคณะพยาบาลศาสตร์
742/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
741/2563 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563
740/2563 : แต่งตั้งให้บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของคณะพยาบาลศาสตร์
707/2563 : แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมษายน  2563
532/2563 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์
512/2563 : มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ และรับผิดชอบรถของส่วนงาน

มีนาคม  2563
408/2563 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กุมภาพันธ์  2563
253/2563 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562
252/2563 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561
238/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาโครงการเพาะเลี้ยงต้นกล้าอาจารย์พยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
201/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม “ธรรมะปัญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย”

มกราคม  2563
178/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 45 ประจำปีการศึกษา 2561
177/2563 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2563
176/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสากล SIDCER และ NECAST ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
175/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 14
174/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10
156/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13
139/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
101/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562
079/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
078/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54
058/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ “บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562
048/2563 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า
032/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน)
031/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)

ธันวาคม  2562
2196/2562 : เปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ฯลฯ
2188 /2562 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข
2178/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020 (เพิ่มเติม)
2142/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020 (เพิ่มเติม)
2141/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563
2140 /2562 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร
2134/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
2120/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤศจิกายน  2562
2057/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน)
2056/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)
2052/2562 : แต่งตั้งเป็นครูพี่เลี้ยง ของ Mr.Edgar Estur Acosta
2051/2562 : เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมบุคคลเป็นผู้นำชมพิพิธภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2041/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
2039/2562 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์
1999/2562 : แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
1937/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1936/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการทุนโครงการพัฒนาอาจารย์จากทุน CMB
1935/2562 : อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าหน่วยประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร
1899/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัยของคณะพยาบาลศาสตร์
1864/2562 : แต่งตั้งอาจารย์พิเศษและอาจารย์นิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562
1841/2562 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ตุลาคม  2562
1785/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020 (เพิ่มเติม)
1777/2562 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560
1776/2562 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559
1762/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22
1761/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22
1748/2562 : แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 6/2562-2564
1741/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020
1719/2562 : ขอมอบหมายเป็นผู้ให้คำแนะนำ ของ อาจารย์ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์
1718/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2562
1711/2562 : มอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
1710/2562 : มอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์

กันยายน  2562
1642/2562 : ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1605/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
1542/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
1514/2562 : แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562
1513/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (GRADE guideline development)
1460/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
1458/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการกตเวทิตาจิต แด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562 “ถึงแม้จะห่างไกล แต่ใจเรานั้นใกล้กัน”
1457/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2019 : Run For Health (เพิ่มเติม)

สิงหาคม  2562
1421/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสูงอายุ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุมดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ปีงบประมาณ 2562
1393/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา
1392/2562 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
1368/2562 : แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1354/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2019 : Run For Health
1335/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562
1304/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัววันแม่แห่งชาติ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1285/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (ก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
1270/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
1269/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประคับประคอง รุ่นที่ 4
1248/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี ก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th