KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2564
301/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (ครบรอบ 61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564
297/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการการศึกษา Platform FON-Education Services Supporting System
288/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
287/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการดูแลด้านจิตใจนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
280/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม อย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 3
277/2564 : แต่งตั้งประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564
251/2564 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

มิถุนายน  2564
231/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24
230/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24
221/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2564
217/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ ขยับกาย ผ่อนคลายใจ สู้ภัยโควิด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
213/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
212/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการดูแลด้านจิตใจนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
208/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
202/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม อย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2

พฤษภาคม  2564
196/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
195/2564 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
192/2564 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
187/2564 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562
185/2564 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561
182/2564 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564
181/2564 : แต่งตั้งประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
180/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองในระดับ International Accreditation
163/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน) เพิ่มเติม
162/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ) เพิ่มเติม
158/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education

มีนาคม  2564
118/2564 : แต่งตั้งอาจารย์พิเศษและอาจารย์นิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563
117/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินภายนอกตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาเนื้อหาการให้ความรู้ในยุคดิจิทัล
106/2564 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน ของนางกมลชนก กาวิล ตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
102/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม อย่างเป็นระบบ (Systematic Review)
79/2564 : แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
78/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
71/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน)
64/2564 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)
56/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กุมภาพันธ์  2564
48/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
46/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 46 ประจำปีการศึกษา 2562
34/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล

มกราคม  2564
29/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16
28/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 13
26/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 12
25/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11
20/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14
18/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1
13/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
003/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

ธันวาคม  2563
1562/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16
1559/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564 หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1549/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
1541/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1538/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน)
1537/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)
1531/2563 : เปลี่ยนแปลงคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1525/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตามเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1522/2563 : เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563
1521/2563 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา
1520/2563 : เปลี่ยนแปลงประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
1514/2563 : เปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสาร คำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์
1513/2563 : เปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน ของอาจารย์อภิชาติ กาศโอสถ
1509/2563 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ

พฤศจิกายน  2563
1491/2563 : แต่งตั้งให้บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
1488/2563 : มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
1473/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุมดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) รุ่นที่ 2
1466/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัยของคณะพยาบาลศาสตร์

ตุลาคม  2563
1387/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม อย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2
1300/2563 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560

กันยายน  2563
1235/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23 (เพิ่มเติม)
1166/2563 : แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
1165/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
1158/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23
1157/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23
1112/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการกตเวทิตาจิต แด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”
1111/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

สิงหาคม  2563
1058/2563 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ
1033/2563 : แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563
1032/2563 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561
1031/2563 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560
1007/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม อย่างเป็นระบบ (Systematic Review)
999/2563 : แต่งตั้งคณะอนุทำงานดำเนินการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2563 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Management to New Normal life
994/2563 : แต่งตั้งประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
963/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
940/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาบุคลากร งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 เรื่อง “ปรับตัว...ปรับใจให้เข้ากับการทำงานในวิถีปกติใหม่ New Normal ให้มีความสุข”

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th