KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2565
343/2565 : มอบหมายเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ของ อาจารย์รักษณัฎฐ์ บุดดา
342/2565 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำวีดิทัศน์ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565
341/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25
340/2565 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563
337/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ
327/2565 : แต่งตั้งคณะทำงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
324/2565 : มอบหมายเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ของ อาจารย์นาตยา ยาก๋อง
323/2565 : มอบหมายเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ของ อาจารย์สุกฤตา ใจชมชื่น
320/2565 : แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565
319/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
318/2565 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
308/2565 : แต่งตั้งคณะทำงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

มิถุนายน  2565
289/2565 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562
287/2565 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
286/2565 : แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
273/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ
266/2565 : มอบหมายเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ของ อาจารย์ศรีสุดา เอี่ยมรักษา
265/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 และนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
242/2565 : แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565
228/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565
227/2565 : แต่งตั้งประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565
224/2565 : แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

พฤษภาคม  2565
213/2565 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565
192/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปีงบประมาณ 2565
191/2565 : มอบหมายเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ของ อาจารย์รมิดา ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
185/2565 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562
180/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
177/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการทุนโครงการพัฒนาอาจารย์จากทุน CMB
176/2565 : แต่งตั้งประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

เมษายน  2565
169/2565 : อนุญาตให้ลาออกจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
168/2565 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
162/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
161/2565 : แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยภายใต้คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
128/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ผู้ล่วงลับ ประจำปี 2565

มีนาคม  2565
086/2565 : แต่งตั้งอาจารย์พิเศษและอาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

กุมภาพันธ์  2565
082/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 47 ประจำปีการศึกษา 2563
075/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56
072/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Promoting Healthy Communities through Community Health Management and Empowerment
070/2565 : เปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

มกราคม  2565
030/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 15
029/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 14
013/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ “Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun”
004/2565 : อนุญาตให้ลาออกจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
003/2565 : อนุญาตให้ลาออกจากอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
002/2565 : อนุญาตให้ลาออกจากอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
001/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

ธันวาคม  2564
522/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการขยายฐานการเรียนรู้นวัตกรรมข้ามสาขาสู่การพัฒนาวิชาชีพ
521/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1
491/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
477/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง) ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุมดมศึกษาไทย รุ่นที่ 3

พฤศจิกายน  2564
471/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
463/2564 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563
462/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ
457/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรม เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพ แนวคิดและวิธีการ
456/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะพยาบาลศาสตร์
445/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือปริญญานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2565
443/2564 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)

ตุลาคม  2564
438/2564 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561
437/2564 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560
434/2564 : มอบหมายเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ของ อาจารย์ศิริรัตน์ สอนเทศ
432/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “Telenursing education สำหรับกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา”
433/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15
414/2564 : มอบหมายเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ของ อาจารย์กาญจนา นิมะรังกูล
407/2564 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัยของคณะพยาบาลศาสตร์
406/2564 : มอบหมายผู้ถือบัตรเติมน้ำมันของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
405/2564 : อนุญาตให้ลาออก และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน
393/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตามเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
389/2564 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)

กันยายน  2564
366/2564 : เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561
336/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการกตเวทิตาจิต แด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา”

สิงหาคม  2564
314/2564 : แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th