KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2547
- : ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการชุด 30 พ.ศ 2547
- : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการอาจารย์ ประเภทเลือกตั้งทั่วไป จากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
- : กรรมการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
76/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 (คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย)
1100/2547 : แต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ 2547

เมษายน  2547
1033/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ.2547
1030/2547 : เปลี่ยนแปลงกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
0991/2546 : แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0815/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มีนาคม  2547
0614/2547 : แต่งตั้งคณะทำงานประสานงาน ดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0588/2547 : แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการสถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- : ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
0461/2547 : แต่งตั้งกรรมการร่างหลักสุตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

กุมภาพันธ์  2547
0370/2547 : แต่งตั้งประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์แทนตำแหน่งที่ว่าง
0369/2547 : แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0324/2547 : แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์
0323/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
016/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลในมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ (คำสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร)

มกราคม  2547
074/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
031/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (คณะอุตสหากรรมเกษตร)

ธันวาคม  2546
3811/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2547
3737/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ

พฤศจิกายน  2546
3557/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โครงการระดมทุนเพื่อมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3538/2546 : แต่งตั้งอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย
3524/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษา2547
3502/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38
3422/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38
3421/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

ตุลาคม  2546
3284/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3150/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
3075/2546 : คณะกรรมดำเนินการแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

กันยายน  2546
2677/2546 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
2666/2546 : คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพงานพิธีพระทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th