KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2548
1577/2548 : มอบหมายให้ปฏิบัติงานหน้าที่ในหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
- : ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการชุด 31 พ.ศ 2548
1449/2548 : แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ปรึกษาหอพักนักศึกษาชายปีการศึกษา 2548
1433/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย
- : ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง หน่วยพิธีประตูสวนดอก
1295/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1235/2548 : แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

เมษายน  2548
1154/2548 : แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
169/2548 : คำสั่งบัณฑิตศึกษาสถาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท
951/2548 : แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มีนาคม  2548
614/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
500/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กุมภาพันธ์  2548
443/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
6/2548 : ประกาศสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคคลากร
2/2548 : ประกาศสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย

มกราคม  2548
225/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ธันวาคม  2547
3954/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก
3379/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3370/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3712/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3707/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและโทรทัศน์วงจรปิดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

พฤศจิกายน  2547
3678/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3577/2547 : อนุญาตให้ข้าราชการลาออกตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราฃการแทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์
3516/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39
3508/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประสานงานบัณฑิตและนักศึกษา งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39
3507/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39
3460/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการเกี่ยวกับการไปเสนอผลงานผรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
3458/2547 : แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ตุลาคม  2547
- : ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
- : ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2547

กันยายน  2547
2707/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
1./2547 : แต่งตั้งผู้ประสานงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยที่ 25 (คำสั่งสภาอาจารย์)
2632/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่า
130/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน "ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2547" (คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย)
2387/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

สิงหาคม  2547
2171/2547 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติมหกรรมออกกำลังกาย 12 สิงหามหาราชินี
116/2547 : แต่งตั้งประธานกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย(คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย)
115/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย)
112/2547 : แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย)

กรกฏาคม  2547
2097/2547 : แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มิถุนายน  2547
1725/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
1660/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
1453/2547 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการรับน้องใหม่ การประชุมเชียร์น้องใหม่และป้องปราบนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม ปีการศึกษา 2547

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th