KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2549
1358/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549
- : ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีทำบุญสืบสะตาเมือง หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2549
1316/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 (พ.ศ 2550 - 2554)
1309/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาราชการ

เมษายน  2549
1144/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลและคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1072/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2549
- : ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

มีนาคม  2549
735/2549 : แต่งตั้งกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง
579/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2549
535/2549 : คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อผู้สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราช ประจำปี 2549

กุมภาพันธ์  2549
069/2549 : คำสั่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและติดตามตรวจสอบข้อมูลการวิจัย
308/2549 : เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2549

ธันวาคม  2548
3649/2548 : แต่งตั้งอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย

พฤศจิกายน  2548
3607/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์
3603/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และประสานงานระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
3568/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการรับสมัครผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549
3504/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสื่อสารคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3499/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อรับรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3433/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3431/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติม
3256/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์

ตุลาคม  2548
3157/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40
3156/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40
2895/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและโทรทัศน์วงจรปิด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

กันยายน  2548
468/2548 : คำสั่งบัณฑิตศึกษาสถาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท
94/2548 : คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท
2532/2548 : แต่งตั้งคณะทำงาน Chiangmai University International Day ครั้งที่ 3
312/2548 : แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ไล่ ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2548

สิงหาคม  2548
423/2548 : คำสั่งบัณฑิตศึกษาสถาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท
2307/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการการร่างหลักสูตรพยาบาลศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

กรกฏาคม  2548
069/2548 : คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

มิถุนายน  2548
1917/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานโลก
- : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน
1617/2548 : เปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์
1589/2548 : แต่งตั้งคณะกรรมการป้องปรามการประพฤติตนไม่เหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th