KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอก มช.

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2549
277/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาระดับชาติเรื่อง การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 3
1/2549 : คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เมษายน  2549
27/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการการศึกษา และหลักสูตรระดับพื้นฐาน วาระ พ.ศ 2549 - 2553
20/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกอบรม และการสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- : ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงาน วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2549

กุมภาพันธ์  2549
12/2549 : ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 3
0061/2549 : คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มกราคม  2549
70/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการ พอ.สว. จังหวัดเชียงใหม่

พฤศจิกายน  2548
สพน.401/2548 : ประกาศสาขาภาคเหนือ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงาน ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548

สิงหาคม  2548
54/2548 : คำสั่งสภาการพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2548

มิถุนายน  2548
15/2548 : คำสั่งคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th