KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2550
1200/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2550
ประกาศ : แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการรับรองน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2550
1011/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขององค์การในกำกับมหาวิทยาลัย

เมษายน  2550
184/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ
0809/2550 : แต่งตั้งคณะทำงานโครงการการพัฒนาสุขภาพชุมชน/หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอญู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

กุมภาพันธ์  2550
0206/2550 : แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2550

มกราคม  2550
- : ประกาศแต่งตั้งประธานคณะกรรมการกลางสโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศ : ประกาศสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2550
0146/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2550
0098/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2550

ธันวาคม  2549
3645/2549 : แต่งตั้งกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- : ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3671/2549 : แต่งตั้งอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คระกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤศจิกายน  2549
3311/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการรับสมัครผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550
3305/2549 : แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang mai University Journal สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3109/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ในการรับสมัคราสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิต โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2550

ตุลาคม  2549
2910/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์บันทึกภาพ และโทรทัศน์วงจรปิดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41
2909/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41
2712/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2454/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ส่งเสริมและประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์อาวุโส

กันยายน  2549
2660/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2549
2638/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประสานงานบัณฑิตนักศึกษา งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41
2518/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงาน
306/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ไล่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549

กรกฏาคม  2549
2116/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
1938/2549 : แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal ประจำ 2547 และ2548
- : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน วันมหิดล ประจำปี 2549

มิถุนายน  2549
1866/2549 : แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
1653/2549 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 (พ.ศ 2550 - 2554 )

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th