KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอก มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2550
57/2550 : แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประเมินสถานบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ วาระ พ.ศ 2549 - 2553
53/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2550

เมษายน  2550
45/2550 : แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ
ประกาศ ก.พ.ว. : แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณากำหนด ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรย์ สาขาพยาบาลซศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

มีนาคม  2550
31/2550 : แต่งตั้งคณะทำงานในโครงการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2550
03/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการดครงการประชุมวิชาการ การจัดการแบบโลจิสติกส์กับแนงคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง
645/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การพยาบาลอาชีวอนามัย 2007
-ประกาศ : ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงาน วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2550
24/2550 : แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประเมินสถานบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ วาระ พ.ศ 2549 - 2553

กุมภาพันธ์  2550
1/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์ในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2550 ระหว่าวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2550
2/2007 : Peer Reviewer of International Journal of Evidence-Based Healthcare
1/2550 : คณะทำงานโครงการแผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทย์ไทย ระยะที่ 3

มกราคม  2550
11/2550 : แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาสถานการรณ์การดำเนินการของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงระบบและกลไกในการพัฒนา
9/2550 : แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ วาระ พ.ศ 2549 - 2553

ธันวาคม  2549
2223/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

ตุลาคม  2549
97/2549 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์

สิงหาคม  2549
- : ประกาศสมาคมพยาบาลพยาบาลฯ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่องพิธีกรรมทางศาสนาในการพัฒนาจิตใจ สำหรับพยาบาล
176/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71/2549 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวางแผนการจัดทำระบบข้อมูลทางการพยาบาล

กรกฏาคม  2549
74/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการจัดทำแผนการรับรองสถาบันตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงาสภาการพบยาบาลนคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)สำนักงานควบคุมและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ)และสภาการพยาบาล
73/2549 : แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกและจัดอบรมผู้ประเมินรับรองสถาบันการศึกษา
67/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2549

มิถุนายน  2549
56/2549 : แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ 2549-2553
1/2549 : คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ วาระ พ.ศ 2549 - 2553
51/2549 : แต่งตั้งคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th