KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2551
0896/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
01/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ นวัฒกรรมการบริหารสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ

เมษายน  2551
0946/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551

มีนาคม  2551
0824/2551 : แต่งตั้งคระกรรมการอำนวยการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2551
0779/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0779/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2/2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

กุมภาพันธ์  2551
1/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์เพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี
107/2551 : ปรับเปลี่ยน แก้ไข และแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
0301/2551 : แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการประจำปีงบประมาณ 2551

มกราคม  2551
0027/2551 : ตั้งแต่งคณะทำงานด้านโครงสร้างองค์กร

ธันวาคม  2550
3716/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม โครงการ 80 พรรษา 80 ลูกช้างลดน้ำหนัก 8 กิโลกรม ใน1 ปี เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
3706/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤศจิกายน  2550
ประกาศ : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
ประกาศ : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
3307/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42

ตุลาคม  2550
- : ประกาศ แต่งตั้งแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฟื้นที่พิเศษในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประกาศ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
2769 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเฉพาะกิจในการรับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2551

กันยายน  2550
2506/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหระ ประจำปี 2550
ประกาศ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (CMU Food Safcty)
2468/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมมพันธ์ บันทึกภาพ และโทรทัศน์วงจรปิด งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42

สิงหาคม  2550
2307/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์(ศ.เกียรติคุณ.ดร. วิจิตร)
2217/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานทำบุญทอกกฐิน ประจำปี 2550
2050/2550 : แต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กรกฏาคม  2550
1730/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

มิถุนายน  2550
1525/2550 : อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากรักษษราชการแทนและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน หัวหน้าภาควิชการบริการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
1393/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานวิชาการ ประจำปี 2550
351/2550 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูเวียงสวนดอก

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th