KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอก มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2551
52/2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ควมชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2551
49/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2551
- : ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการ"กตเวทิตา คารวะพี่พยาบาลอาวุโน"(อายุครบ 7 รอบขึ้นไป)ประจำปี 2551
- : ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทำบุญทอดผ้าป่า
1/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ นวัฒกรรมการบริหารสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ

เมษายน  2551
1045/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท
1045/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท
166/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความพร้อมอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
41/2551 : แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์กำลังคนด้านการพยาบาล

มีนาคม  2551
511/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการของ นางน้อมจิตร ภูษิตร
ประกาศ : คณะกรรมการพัฒฯกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศษสตร์ (NQF)

กุมภาพันธ์  2551
ประกาศ : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2551
138/2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา (เพิ่มเติม)
138/2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา(เพิ่มเติม)
138/2551 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานสุขศึกษา (เพิ่มเติม)

มกราคม  2551
368/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการประชุมเครือข่ายศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกเพื่อการพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์
3/2551 : แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ

พฤศจิกายน  2550
119/2550 : แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์ สกอ.สมศ. และสภาการพยาบาล
715/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (ด้านวิชาการ)

ตุลาคม  2550
2141/2007 : Appointing the Thesis Defence Examination Committee
108/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาต่าง ๆ เพิ่มเติม

กันยายน  2550
108/2550 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
99/2550 : แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สำหรับสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุ

สิงหาคม  2550
438/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรโรงเรียนรามบริรัษ์เชียงใหม่
- : ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด/การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ/การแก้ไขพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ
4/2550 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของสมาคมบริหารการพยาบาล พ.ศ 2550-2552

มิถุนายน  2550
71/2550 : แต่งตั้งคระกรรมการปรับปรุงข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค
69/2550 : แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ วาระ พ.ศ 2549 - 2553
66/2550 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทางทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2550 (เพิ่มเติม)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th