KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2552
1262/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลโครงการต้นแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัดพระบาทธาตุดอยผาส้ม
- : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2552
10247/2552 : แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามยุทธศษสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554)
23/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่ววคราว(พนักงานส่วนงาน)ที่ปฏิบัติงานครบรอบ 3 เดือน

เมษายน  2552
20/2552 : มอบอำนาจให้ผู้ดำรงจำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการสั่งและปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
0949/2552 : แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (รศ.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ)
0942/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552
0933/2552 : ให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพมหานคร
0926/2552 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2552

มีนาคม  2552
17/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีทำบุญที่ทำการสำนักบริการวิชาการและเตรียมความพร้อมพิธีเปิดห้องออกกำลังกาย
0760/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบีดและคณาจารย์ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552
307/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติประจำพุทธศักราช 2552
427/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานวัดกรรมดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2552

กุมภาพันธ์  2552
12/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณเงินแผ่นดิน)พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว(งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย)
11/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
10/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
7/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งคนงาน
6/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักบริการวิชาการประจำปี 2552

มกราคม  2552
0605/2550 : ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการระดับกรมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมกำกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะรายและแต่งตั้งกรรมการระดับกรมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมกำกับการจ่ายค่าตอบเทน
0120/2552 : แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
4/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก
0094/2552 : คณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2552
3/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
2/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
1/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ธันวาคม  2551
4122/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
3997/2551 : แต่งตั้งอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552
3998/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ
83/2551 : มอบหมายหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
4062/2551 : แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
84/2551 : แต่งตั้งกรรมการทำลายเอกสาร
80/2551 : มอบหมายให้เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ

พฤศจิกายน  2551
3871/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2552
3869/2551 : คณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการรับสมัครผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552
75/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
3826/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการUNSW-CMU inaugural Symposium
3673/2551 : ให้พ้นจากรักษาการแทนรองผู้อำนวยการและพ้นจากปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำหนักบริการวิชาการ
669/2551 : แต่งตั้งกรรมการโครงการวันแห่งการเล่น (Play Day) เพิ่มเติม

ตุลาคม  2551
3380/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการประจำปี 2551
3345/2551 : แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์: รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
- : แต่งตั้งกรรมการจัดงาน
659 /255 : ให้ข้าราชการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์:รศ.ดร.พัชราภรณ์ อารีย์
3335/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 43
3334/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43
- : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (CMU Food Safety)
3150/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2551
3122/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ และโทรทัศน์วงจรปิดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้บที่ 43
3115/2551 : มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

กันยายน  2551
552/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการ
2754/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
2691/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2688/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2551
2673/2551 : แต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานโลก

สิงหาคม  2551
2605/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
486/2551 : Appointment of comprehensive examination committee
- : แต่งตั้งกรรมการสภาพนักงานประจำปี พ.ศ. 2551-2554
474/2551 : appointment of thesis committees of master's student in the first session, academic year 2008
2415/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2552

กรกฏาคม  2551
2092/2551 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมนานาชาติ

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th