KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2553
0820/2553 : แต่งตั้งประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา

มีนาคม  2553
0388/2553 : แต่งตั้งอนุคณะทำงานพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนนอกจากเงินเดือน

กุมภาพันธ์  2553
ประกาศ : แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน มหิดล ประจำปี 2553

มกราคม  2553
0117/2553 : คณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2554

ธันวาคม  2552
2894/2552 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 (เพิ่มเติม)

พฤศจิกายน  2552
76/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
2562 : แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44

ตุลาคม  2552
2506/2552 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ และโทรทัศน์วงจรปิด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44
2317/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการรับสมัครผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553

กันยายน  2552
2236/2552 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2553

กรกฏาคม  2552
261/2552 : ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

มิถุนายน  2552
- : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อมและการจราจรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
309/2552 : แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th