KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2555
1166/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ธันวาคม  2554
368/2554 : แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
2482/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤศจิกายน  2554
2426/2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานบัณฑิตและนักศึกษางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46
2425/2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46
2237/2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ และโทรทัศน์วงจรปิด งานพิธีพระราชปริญญาบัตร ครั้งที่ 46
2234/2554 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46

กันยายน  2554
1955/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการรับสมัครผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1901/2554 : แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
1892/2554 : แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
257/2554 : แต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์

สิงหาคม  2554
1699/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7
1695/2554 : เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เพิ่มเติม
มช : คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46
มช ที่ 1617/2554 : ให้ข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรกฏาคม  2554
-/2554 : ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประจำปี พ.ศ.2554-2557
1391/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์

มิถุนายน  2554
1338/2554 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
1206/2554 : คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th