KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2556
1137/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
1136/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานวิชาการ
1136/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศ มช. : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม  2556
0589/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มกราคม  2556
0117/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่
0080/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

ธันวาคม  2555
2819/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
2863/2555 : กรรมการอำนวยการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
2862/2555 : แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น
0 : ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
2833/2555 : แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2777/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเงินงบประมาณแผ่นดินเงินรายได้มหาวิทยาลัย ของคณะพยาบาลศาสตร์

พฤศจิกายน  2555
2582/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47
2569/2555 : แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตุลาคม  2555
2302/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการพัพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชุมชน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556
2299/2555 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน

มิถุนายน  2555
1180/2555 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th