KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

พฤษภาคม  2557
มช.1332/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มช.1330/2557 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์

เมษายน  2557
มช.1075/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม  2557
มช.1036/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มช.1035/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

กุมภาพันธ์  2557
มช.0446/2557 : แต่งตั้งพนักงานขับรถประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มช. 0386/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557

มกราคม  2557
คณะมนุษย์ 18/2557 : แต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
มช 102/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 และ CMU Open House ครั้งที่ 1
มช 0003/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธันวาคม  2556
ประกาศมช.(กีฬา-สกอ.) : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแอโรบิค
2612/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

พฤศจิกายน  2556
มช 2500/2556 : ให้ยกเลิกคำสั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
มช 2397/2556 : มอบอำนาจให้แจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ

กันยายน  2556
2062/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์
2028/2556 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์

สิงหาคม  2556
1879/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2556
1807/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
มช ที่ 1750/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ

กรกฏาคม  2556
1538/2556 : แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย

มิถุนายน  2556
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินงานเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556
1385/2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2556
ประกาศ มช. : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนตั้งตัวได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th