KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2559
ประกาศคณะกรรมการฯ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 12

มิถุนายน  2559
1217/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2559
สมาคมบริหารการพยาบาล ที่ 02/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus
มช 1183/2559 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Admission) เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

พฤษภาคม  2559
1047/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์

เมษายน  2559
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ : แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน วันมหิดล ประจำปี 2559

มีนาคม  2559
0648/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559
055/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

กุมภาพันธ์  2559
0288/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2559 ที่ใช้คะแนน GAT PAT ของ สทศ.ในการคัดเลือก
ประกาศ มช. : แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

มกราคม  2559
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ : แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติ 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตุลาคม  2558
มช ที่ 3406/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
มช ที่ 3383/2558 : เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ต่อเวลาราชการ
มช ที่ 3382/2558 : คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ
3216/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กันยายน  2558
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ : แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเปตองมหากุศลเพื่อหารายได้สมทบ กองทุนหมอเจ้าฟ้า ประจำปี 2559

สิงหาคม  2558
1528/2558 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย ของคณะพยาบาลศาสตร์
1504/2558 : ผู้จักการความสุขประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th