KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอก มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

มิถุนายน  2559
คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ 8/2559 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2559

มีนาคม  2559
คณะกรรมการฯ 3/2559 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2559

กุมภาพันธ์  2559
สภาการพยาบาล ที่ 54/2559 : แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
สภาการพยาบาล ที่ 48/2559 : แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

มกราคม  2559
สมาคมบริหารการพยาบาล ที่ 1/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมบริหารการพยาบาล พ.ศ 2558-2560
สภาการพยาบาล ที่ 22/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 014/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2559

ธันวาคม  2558
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2868/2558 : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2819/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
สภาการพยาบาล ที่ 233/2558 : แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ที่ 1694/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

พฤศจิกายน  2558
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ 57/2558 : แต่งตั้งกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิของรามาธิบดีพยาบาลสาร วาระ พ.ศ. 2559-2562

ตุลาคม  2558
ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการ วาระ 2556-2558 ต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการวาระ 2559-2561

กันยายน  2558
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2558
สภาฯ 189/2558 : แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International JNR วาระ พ.ศ. 2557-2561 เพิ่มเติม
สภาการพยาบาล ที่ 181/2558 : แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด ที่ 001/2558 : แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด และแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

สิงหาคม  2558
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความพร้อมอาคารสถานที่ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th