KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2560
คำสั่ง ที่ 1573/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2560

พฤษภาคม  2560
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ : แต่งตั้งคณะบรรณาธิการหนังสือ 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติม
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2560-2561
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ : แต่งตั้งคณะบรรณาธิการหนังสือ 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีนาคม  2560
0703/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุม iCOMOS 2019
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ธ สถิตในดวงใจ ชาวล้านนาไทย ตราบนิจนิรันดร์
0656/2560 : แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพ
0654/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2560
0542/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและการให้ผู้เกษียณอายุราชการให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

กุมภาพันธ์  2560
0388/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มกราคม  2560
มช 0232/2560 : แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
มช 0108/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2560

ธันวาคม  2559
2955/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

พฤศจิกายน  2559
2542/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กันยายน  2559
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ : แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเปตองมหากุศลเพื่อหารายได้สมทบ กองทุนหมอเจ้าฟ้า ประจำปี 2559
1941/2559 : คณะกรรมการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

สิงหาคม  2559
1864/2559 : อนุญาตให้ลากออกและแต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 298/2559 : แต่งตั้งที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการเพื่อจัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th