KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอก มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2560
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 128/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
คำสั่ง ที่ 1573/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 181/2560 : การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีนาคม  2560
สภาการพยาบาล ที่ 67/2560 : แต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประกาศสมาคมพยาบาลฯ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากลประจำปี 2560 เรื่อง พยาบาล เสียงแห่งพลังนำความสำเร็จ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สภาการพยาบาล ที่ 64/2560 : แต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คณะกรรมการฯ ที่ 4/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2560
คณะกรรมการฯ ที่ 4/2560 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2560

กุมภาพันธ์  2560
กรมควบคุมโรค ที่ 120/2560 : แต่งตั้งผู้วิจัยหลัก ผู้วิจัยร่วมและเจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่ศึกษาโครงการ การประเมินผลชุดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ปี 1 (2017)

มกราคม  2560
2/2560 : ประกาศสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคประจำปี 2560-2561

ตุลาคม  2559
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศที่ อพ.สธ. 86/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิงหาคม  2559
สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ฉบับที่ 1/2559 : แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2559-2560

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th