KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

มิถุนายน  2561
1439/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1439/2561 : คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

พฤษภาคม  2561
1410/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ประกาศ มช. : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ : แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเจ้าภาพการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีการศึกษาเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม  2561
965/2561 : แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กุมภาพันธ์  2561
449/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ในการรับเข้าเป็นสถาบันสมทบ
395/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

มกราคม  2561
มช ที่ 233/2561 : คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

ธันวาคม  2560
2833/2560 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง

พฤศจิกายน  2560
2833/2560 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง
2833/2560 : เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง
2667/2560 : การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่่อเวลาราชการ รศ.ดร.ฉวี เบาทรวง
2666/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ
มช ที่ 2667/2560 : การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่่อเวลาราชการ รศ.ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา
2644/2560 : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2517/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำ) และ (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ) แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปี พ.ศ. 2560

ตุลาคม  2560
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 12

กันยายน  2560
ประกาศ มช. : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง

สิงหาคม  2560
1796/2560 : แต่งตั้งคณะกรรมการระดับกรมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th