KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2562
1703/2562 : คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
1527/2562 : ให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงหม่ไปปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพมหานคร
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ : แต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่งมหากุศล มหิดล'62 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

พฤษภาคม  2562
ประกาศ มช. : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออดในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1139/2562 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

เมษายน  2562
0998/2562 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
0904/2562 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
0889/2562 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม  2562
0720/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

พฤศจิกายน  2561
3344/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการระดับกรมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม มช. : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 13
คณะแพทย์ฯ มช. 1010/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3303/2561 : แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาอาจารย์

ตุลาคม  2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประกาศ มช. : แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

กันยายน  2561
2741/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศ มช. : แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS 2019); One World, One Medicine, One Science: The way forward for better health

สิงหาคม  2561
2231/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th