KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอก มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

มิถุนายน  2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ที่ 010/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

พฤษภาคม  2562
สมาคมบริหารการพยาบาล ที่ 2/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ Nursing Management in Disruptive World การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม

เมษายน  2562
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ 2/2562 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

มีนาคม  2562
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยสยาม ที่ 66/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารพยาบาลศาสตร์

มกราคม  2562
ประกาศสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ครั้งที่ 1/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคประจำปี 2562-2563

ธันวาคม  2561
ประกาศสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ที่ สพปร. 9/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13 เรื่อง IC Update 2019 : Be a Hero in IPC by U
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ : การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2562
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ที่ 079/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

พฤศจิกายน  2561
สภาการพยาบาล ที่ 239/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง Nursing Education Refrom: Nurse as a Change Agent in Future Health System
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย ที่ 5/2561 : แต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563
โรงพยาบาลสวนปรุง ที่ 162/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง

ตุลาคม  2561
โรงพยาบาลสวนปรุง ที่ 138/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและหลักสูตรการให้การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง

กันยายน  2561
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ : การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่ Medical and Health Hub
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 5413/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (District Health System Management Development towards SDGs Achievement)

สิงหาคม  2561
สภาการพยาบาล ที่ 186/2561 : แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561-2565

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th