KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แต่งตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2563-2566

พฤษภาคม  2563
โดยให้คณะทำงาน สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่

1. ร่วมทำงาน สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ ในการรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่
2. ดำเนินการขยายจำนวนสมาชิกแนวร่วมสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ ภายในจังหวัด
:
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 021/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1414/2563 : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมษายน  2563
1109/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

มกราคม  2563
219/2563 : เปลี่ยนแปลงคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย
110/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ตุลาคม  2562
2794/2562 : คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(1 ตุลาคม 2562)
2794/2562 : คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(1 ตุลาคม 2562)
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเปตองมหากุศลเพื่อหารายได้สมทบ กองทุนหมอเจ้าฟ้า ประจำปี 2562
2738/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

กันยายน  2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการ การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-เชียงหม่ มาราธอน 2563 ครั้งที่ 5 (CMU - Chiang Mai Marathon 2020)
2347/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ

สิงหาคม  2562
1990/2562 : แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2562 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข CMU Smart Transformation in Disruptive World

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th