KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

มิถุนายน  2564
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 036/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ที่ 076/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ (สอบแก้ตัว) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

เมษายน  2564
1007/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และอนุกรรมการในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

มกราคม  2564
ประกาศสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายงานบริหารและธุรการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธันวาคม  2563
3943/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ตุลาคม  2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กันยายน  2563
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเปตองมหากุศลเพื่อหารายได้สมทบ กองทุนหมอเจ้าฟ้า ประจำปี 2563

สิงหาคม  2563
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 124/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลการค้นคว้าอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2563
2328/2563 : แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2563 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Management to New Normal life มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th