KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอก มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2564
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ที่ 228/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นหนักงานเทศบาล ตำแหน่ง พยาบาสวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 186/2564 : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรพาบาลศาสตรบัณฑิต

มิถุนายน  2564
คำสั่งสมาคมบริหารการพยาบาล ที่ 1/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “New Normal in Nursing Management to Handle Disruptive Changes” วิถีใหม่ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. แบบผสมผสาน
คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ที่ 3/2564 : แต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประทศไทย วาระ พ.ศ. 2564 - 2566

พฤษภาคม  2564
คำสั่งสภาการพยาบาล ที่ 114/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ที่ 025/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

เมษายน  2564
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ : แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลเกียรติคุณและไฟ โอเมกา : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย และ STTI Phi Omega at-Large Chapter ปี 2563-2565
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

มีนาคม  2564
ประกาศสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ สพปร. 1/2564 : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ICN Forum 15 : IC Update 2021 Power, Preparedness & Practice during Covid-19 Pandemic markable Roles for ICN
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ 3/2564 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่27-28 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

มกราคม  2564
คำสั่งสภาการพยาบาล ที่ 15/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการหรือโรค หรือการปัจจุบันพยาบาล
คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 235/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต
คำสั่งแต่งตั้ง เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ 6/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภาคเหนือ
คำสั่งสภาการพยาบาล 5/2564 : แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งช ปรับชื่อ หน้าที่ และแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝ้ายสถานที่และอาหาร เพิ่มเติม
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 001/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย (Peer Reviewers) โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52
สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ครั้งที่ 1/ 2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคประจำปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565
ประกาศ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ครั้งที่ 1/ 2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคประจำปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565

ธันวาคม  2563
คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 259/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

พฤศจิกายน  2563
สภาการพยาบาล ที่ 163/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติม
คำสั่งสภาการพยาบาล ที่ 163/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชา และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติม
คำสั่งสภาการพยาบาล ที่ 163/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติม

กันยายน  2563
คำสั่งโรงพยาบาลสวนปรุง ที่ 151/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

สิงหาคม  2563
คำสั่งสภาการพยาบาล ที่ 131/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th