KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามสังกัด


หน่วยงาน
รูปภาพ
จำนวน
สัดส่วน

สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
[ รูปภาพ ]114 
 48.31%
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
[ รูปภาพ ]12 
 5.08%
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
[ รูปภาพ ]
 3.39%
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
[ รูปภาพ ]
 3.39%
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
[ รูปภาพ ]16 
 6.78%
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
[ รูปภาพ ]17 
 7.20%
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
[ รูปภาพ ]18 
 7.63%
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
[ รูปภาพ ]13 
 5.51%
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
[ รูปภาพ ]
 3.39%
ศูนย์บริการพยาบาล
[ รูปภาพ ]10 
 4.24%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
[ รูปภาพ ]
 0.42%

รวม
236
100%

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th