KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางอัมพร เลิศคาลี

Amporn Lerdkalee

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)
สังกัด : สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายงาน : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทรศัพท์ : +66 53 935035,+66 53 949092
อีเมล์ : amporn.l@cmu.ac.th

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 7 สิงหาคม 2563 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 , ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 - 31 กรกฏาคม 2562 , เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2561 , อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2561 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2561 , Flora Creek Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2559 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind" , คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2558 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558 , โรงแรมไอบิสสไตส์ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2558 , สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 , ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 26 เมษายน 2557 , สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน" , สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง , ไทย
 • 16 - 17 กันยายน 2554 , โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเรือง ทัศนคติเชองบวกในการทำงาน , โคงแรมสวนบัวรีสอร์ท , ไทย
 • 3 - 6 เมษายน 2553 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2553 , โรงแรมรอยัล แม่โขง จังหวัดหนองคาย , ไทย
 • 2 - 6 เมษายน 2553 , โครงการสัมมนาบุคคลากรประจำปี 2553คณะพยาบาลศาสตร์ระหว่าง 2-6เม.ย53 , ห้องอนันต์ โรงแรม รอยับแม่โขง หนองคาย , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2552 , อบรมการปฏิบัติงาน TOR และภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว , คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2552 , ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำ TOR-JA ในระบบ CMU-MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช , ไทย
 • 3 เมษายน 2552 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี2552 , มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมื่อง จ. ชลบุรี , ไทย
 • 2 - 5 เมษายน 2552 , โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 2 - 5 พฤษภาคม 2551 , โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 2 - 5 พฤษภาคม 2551 , โครงการสัมมนาบุคคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2551 เรื่องการประเมิ่นผลการทำลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการเพื่อทกลองปรับโครงสร้างคณะ ฯ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์และหาดสนบีช รีสอร์ท อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการสัมมนาเรื่องเหลียงหลังแลหน้าเพื่อการพัฒนาคณะพยาบายศารต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมเปรียญอาคาร1 , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 , คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2550 , โครงการสัมมนาบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา , ห้อง 205 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 12 - 13 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 , โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2550 , โครงสัมมนาบุคคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2550 เรื่องการนำแผนพัฒนาคณะ ฯ และbalanced seorecard ไปสู่การปฎิบัติในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล , โรงแรม ทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท อ. เมือง จ. เชียงราย , ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาบุคคลากรสายสนุบสนุนประจำปี 2550 โดยคณบดีคณะพยาลาบศสตร์ , หอ้งประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 - 13 พฤษภาคม 2550 , ประชุมสัมมนาบุคลากรที่โรงแรมอาน่า , โรงแรมอาน่าจังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 10 - 14 พฤษภาคม 2549 , สัมมนาเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน , ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภ และ รร อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ. ตราด , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2549 , โครงการสัมมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาคาร 1 ชั้น 6 ห้องประชุมเปรียญ , ไทย
 • 4 เมษายน 2549 , การสัมมนาบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , อาคารร 2 ห้อง203 , ไทย
 • 27 - 29 เมษายน 2548 , อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน , มหาลัยนเรศวรหน่อยกิจการนักศึกษา , ไทย
 • 2 มีนาคม 2548 , การอบรมการใช้โปรแกรม microsoft word ในการพิมพ์เอกสาร , ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2548 , การอบรมอินเตอร์เนทเบื้องต้น , ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2548 , การอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น , ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 7 มกราคม 2548 , ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่คณะพยาบาลศาสตร์ , จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2547 , ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์แม่ริม , อำเภอแม่ริม , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2547 , เข้าร่วมงานกีฬาบุคคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ , สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2547 , อบรม E- OFFICE ห้องคอม ๆ ชั้น 4 , อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 กันยายน 2547 , เข้าร่วมการเรียนภาษาอังกฤษ , คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเทพกวี ชั้น 1 , ไทย
 • 9 - 6 กันยายน 2547 , เข้าร่วมอบรมการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หน่วยกิจการนักศึกษา , ห้องชมรมหอพักนักศึกษา , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2547 , เข้าร่วมโครงการบุคลากรสายสนับสนุนพบปะสนทนากับคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2547 , เข้าร่วมโครงการ 5 ส , หอพักนักศึกษา , ไทย
 • 16 - 17 เมษายน 2547 , สัมมนาบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา เรื่อง บริการประทับจิต ด้วยจิตบริการ และ ทํางานอย่างไร ให้มีสุขภาพดี , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแม่คํารีสอร์ท ต .แม่คํา อ .แม่จัน จ.เชียงราย , ไทย
 • 25 กันยายน 2546 , สัมมนาเรื่อง แนวทางการปรับตัวของบุคลากรกับระบบงานใหม่ , หน่วยกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2546 , ประชุมโครงการสัมมนาบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา , อาคารเรียน 2 , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2546 , เข้าอบรมการปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน , อาคารเรียน 2 , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2546 , เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา , ณ.ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 เมษายน 2546 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร , คณะพยาบาลศาสตร์และสวนพฤกษศาสตร์แม่ริม , ไทย
 • 14 กันยายน 2545 , เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ทำงานอย่างไรให้มีความสุข , เชียงใหม่สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 28 - 30 มีนาคม 2545 , ศึกษาดูงานของสถาบันอื่น , วิทยาลัยลำปาง เทศบาลเมื่องพิษณุโลก กองบิน 53 วังไกลกังวล , ไทย
 • 31 - 2 กันยายน 2544 , เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรในสังกัดงานบริการการศึกษา , โรงแรมสวนบัวธานีรีสอร์ท , ไทย
 • 29 - 1 เมษายน 2542 , ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น , มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น , ไทย
 • 2 - 5 เมษายน 2543 , ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น , มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 4), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 มกราคม 2562 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มิถุนายน 2561 ,ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน (JA) และการจัดทำภาระงาน (TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุน, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มิถุนายน 2561 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2561 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 15 - 17 กรกฏาคม 2560 ,โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 เรื่อง “เพิ่มพลังความคิด พลังกายและพลังใจสู่องค์กรแห่งความสุข”, ณ โรงเรียนกาละพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 10 - 11 กันยายน 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ดี และแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายปฏิบัติการ), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2558 ,การประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกรอก TOR และการประเมิน 360 องศา (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 - 5 พฤษภาคม 2558 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ และธันย่าวิว รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงบ่าย บุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 - 7 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557 เรื่อง ขับเคลื่อนคำขวัญเพื่อสานฝันให้เป็นจริง, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี” สำหรับ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 14 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพาตัวใจกลับบ้าน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กร Happy เริ่มที่ “สุขของคนทำงาน” (ภาคบ่าย),
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 5 - 8 เมษายน 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “Time to Share : Time to Care : Time to Change”, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และบ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 - 20 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ, ณ ห้องเรียน 309 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 5 - 9 เมษายน 2555 ,โครงการพัฒนาคน พัฒนาใจให้องค์กร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 27 เมษายน 2554 ,โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่อง บุคลิกที่ดีสำหรับคนยุคใหม่, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2554 - 3 เมษายน 2554 ,โครงก่ารสัมมนาเรื่อง อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ, รร.พิมพิมาน อำเภอแกลง ตังหวัดระยอง

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 25 กันยายน 2560 , งานมุทิตาจิดผู้เกษียณอาจุราชการ /อายุงานประจำปี 2560 , ชั่น5 อาคาร 4 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 28 เมษายน 2560 , งานดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโสประจำปี 2560 , ลานดอกปีป (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 10 เมษายน 2560 , โครงการสืบสานประเพณีตัดตุงปี่ใหม่เมือง 2560 , ห้องสันทนาการชั้น 1 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 15 มีนาคม 2560 , โครงการพบปะสนทนากับคณบดี meet the dean ] ครังท่ี 2 ปีงบประมาณ2560 , อาคาร 2ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21ชั้น 6 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 , โครงการบรรยายคณพยาบาล ม.ช คุณธรรม , อาคาร1ห้องวิเชียรชั้น 6 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 , โครงการอบรมเชิงปฎิบตัการเรื่อง การพัฒนาคุรภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนอนการท่ีเป็นเลิศ [edpeu] ระยะท่ี 1 , ห้องประชุมเปรียญ ชัน้2 อาคาร 1 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2559 , โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , ห้องประชุมชั้น 6อาคาร 1 และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 28 มกราคม 2559 , ร่วมงานปีใหม่บ้านสีแสดประจำปี 2559 , อาคาร 2 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 15 สิงหาคม 2558 , เข้าร่วมทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปี 2558 , ชั้น 5 อาคาร 4 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 28 กรกฏาคม 2558 , เข้าร่วมโครงการพบปะสนท นากัีบคณบดีครับที่1ประะจำปี2558 , ห้องประชุมชั้น5 อาคาร4 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 21 กรกฏาคม 2558 , ร่วมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2558 , วัดสันกู่ลื้อ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 10 กรกฏาคม 2558 , โครงการสัมนาบุคบากรเรื่องหร้างความเช้าใจเพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข , โรงแรมไอบรีส (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 24 มิถุนายน 2558 , กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายล้างท่อระบายน้ำรอบหอพักนัศึกษา , หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 24 มิถุนายน 2558 , กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายล้างท่อระบายน้ำรอบหอพักนัศึกษา , หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 8 มิถุนายน 2558 , โครงการสัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่องเทคนิคการบริหารจัดการห้องพัก , โรงแรมดิเอ็มเพรส อ. เมือง เชียงหใ่หม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 1 - 4 พฤษภาคม 2558 , โครงการสัมมนาบุคคลากรสายสนับสนุน ปี 2558 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น6 อาคาร 1 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 25 เมษายน 2558 , โครงการฝึกอบรมการงับอัคคีภัยและแผนการซ้อมอพยพจากอัคคีภัย , หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 13 เมษายน 2558 , ร่วมขบวนสงกราน์แห่พระพุทธสิหิงค์ , สถานนีรถไฟ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 31 มีนาคม 2558 , เข้าร่วมโครงการ QA สัญจร , ห้องประชุมเปรียบปัณยวณิช ชั้น2 คณะพยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 20 ธันวาคม 2557 , เข้าร่วมงานกีฬาาบุลคลากรของมหาลัยเชียงใหม่ , สนามกีฬากลาง (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 15 กันยายน 2557 , ร่วมงานเกษีรณมุตาจิต , อาคาร 4ชั้น 5 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 15 สิงหาคม 2557 , ร่วมทำบุญสืบชะตาเนื่องในโอกาสครบรอบ 42ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ชั้น 5 อาคาร 4 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 9 กรกฏาคม 2557 , ถวายเทียนพรรษา , ณ.วัดกู่ลื้อ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 10 มิถุนายน 2557 , โครงการพบปะสนทนากัยคณบดีสัยจรประถจำปี 2557 , ห้องประชุมสมจิตตื ภาติกร ชึ้น 2อาคาร 1 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 30 เมษายน 2557 , เข้าร่วมสัมนา เรื่องเก็ณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ , หอ้งประชุมเปรียบปัณยวนิชชั้น2 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 26 เมษายน 2557 , โครงการสัมนาบุคลากรเรื่อการสรังทีมด้วยหัวใจเพื่อเป้าหมายเดียวกัน , ร สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 13 เมษายน 2557 , เข้าร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ , วันพระสิงห์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 4 - 7 เมษายน 2557 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2557 , ห้องประขุมเปรียบชั้น 2 และโรงแระอิมพีเรียบ จังหวันประจวบคัรีขันธ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 10 กุมภาพันธ์ 2557 , เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษโครงการเต๋าเต๋อซิ่นซี , ห้องประชุมชั้น5 อาคาร4 (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 9 มกราคม 2557 , เข้าร่วมโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณประจำปี 2556 , ลานดอกปีปคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 27 ธันวาคม 2556 , เข้าร่วมงานสังสรรปีใหม่บุคคลากรคณะ , ลานดอกปีปคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 26 ธันวาคม 2556 , เข้ารร่วมโครงการพบปะคณบดีปี 2556 , ห้องประชุมชั้น2อาคาร1 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 18 ธันวาคม 2556 , เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม kmit qa ประจำปี 2556-2557 , อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 1 ธันวาคม 2556 , เข้าร่วมโครงการเดินเพื่อชีวิต , ศาลาอ่างแก้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 14 พฤศจิกายน 2556 , เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพาตัวใจกลับบ้าน , ห้องประชุมเปรียบ ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 16 ตุลาคม 2556 , เข้าร่วมรับฟังการกรอร TOR ประจำปีงบประมาณ 2557 , ห้องประชุมชั้น2อาคาร1 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 15 สิงหาคม 2556 , การบรรยายพิเศษเรื่องคงค์กรแฮปปี้มีสุขในการทำงานมีจริงหรือ , ชั่น 5 อาคาร 4 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 15 สิงหาคม 2556 , เข้าโครงการพิธทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปี 2556 , ชั่น 5 อาคาร 4 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 30 กรกฏาคม 2556 , เข้าการฟังบรรยายการทำงานเป็นทีม , ห้องประชุมปรียญชั้น 2 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 11 กรกฏาคม 2556 , เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา , ลานดอกปีบ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 5 - 8 เมษายน 2556 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2556 , หอ้งประชุมเปรัยญชี้น 2 และบ้านทะเลสีครัมรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 14 มกราคม 2556 , งานเลี้ยงสังสรรปีใหม่ประจำปี 2556 , ลานดอกปีป (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 28 ธันวาคม 2555 , เข้าร่วมงานปีใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ , ลานดอกปีปคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 22 ธันวาคม 2555 , เข้าร่วมขบวนพาเหรดคณะพยาบาลศาสตร์ , สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 20 ธันวาคม 2555 , เข้าร่วมกิจกรรมช้อมเพลงเชียร์ , ห้องเปรียญชี้น 2 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 27 พฤศจิกายน 2555 , เข้าร่วมประดิษฐกระทงสืบสานประเพณี , ลานดอกปีปคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 5 พฤศจิกายน 2555 , เข้าร่วมโคงการพบปะสนทนากับคณบดี , ห้องเปรียญชี้น 2 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 12 ตุลาคม 2555 , เข้าร่วมประชุมการสนทนาพบปะกับคณบดี ครั้งท่ 1ประจำปี 2555 , ห้องเปรียญชี้น 2 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 17 กันยายน 2555 , เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผ้ครบเกษียรอายุราชการประจำปี 2555 , ชั่น 5 อาคาร 4 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 20 สิงหาคม 2555 , เข้าร่วมโครงการป้องกันอัคคีภัย , ห้องปรชุมคณะพยาบาล (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 15 สิงหาคม 2555 , เข้าร่วมงานทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ , อาคาร 4 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 20 มิถุนายน 2555 , เช้าร่วมอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ อีเมล , อาคาร 4ชั้น 4หอ้งอบรมคอมพิวเตอร์คณะพยายาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 , โครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรของคณะพยาบาลศาตร์ , โรงแรมอิมพีเรียล รึสอร์ จังหวัดเชียงราย (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 5 - 9 เมษายน 2555 , การเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุตลากรสายสนับสนุนประจำปี 2555คณ , คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมคชาคคงปมร รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 28 มกราคม 2555 , ทัศนศึกษาพาใจให้เบิกบานไปพืชสวนโลก , เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 24 ธันวาคม 2554 , งานกีฬาบิคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สนามเทศบาลกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 18 พฤศจิกายน 2554 , การประชุมเพื่อพิจารณาวิสัยทัศนคณะพยาบาลศาตร์ 2555 -2559 , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 ชั้น 3 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 27 เมษายน 2554 , เข้าการฟังบรรยายศิลปะการสร้างสัมพันธภาพและการประสานงาน , คณะพยาบาลศาสตร (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 1 เมษายน 2554 , เข้าโครงงานสัมมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ โรงแรมพิมพิมาย จ.ระยอง (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 4 มีนาคม 2554 , เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม สร้างขวัญกำลังใจ " ทัศนศึกษาพาใจให้เบิกบาน." ครั้งที่ 2 , อ.แม่สาย จังหวัด เชียงราย (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 25 ธันวาคม 2553 , เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดและร้องเพลงเชียร์กีฬาบุคลากร , สนามกีฬากลาง มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 30 ธันวาคม 2552 , ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ของคณะพยาบาลศาตร์ , ลานดอกปีป (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 26 ธันวาคม 2552 , งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 24 กรกฏาคม 2552 , เช้าร่วมโครงการกิจกรรมศิลปวัฒธรรมเมื่องล้านนา , จังหวัดลำพูน (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 27 มิถุนายน 2551 , โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ศาสนาไหว้พระประจำปี 2551 ตามรอยพระพุทธบาท , วัดหนองกายและวัดพระพุทธบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 11 มกราคม 2551 , เข้าร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะพยาบาลศาสตร์ , หอพักนักศึกษา (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 22 ธันวาคม 2550 , เข้าร่วมกีฬาบุคคลากร , กมาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 11 พฤษภาคม 2550 , เข้าร่วมโครงการบิกคลีนนิ่งเดย์ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)

การศึกษา

 • 2527 : ม.6 (ภาษา-สังคม) , โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th