KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร

Sriphan Apimon

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)
สังกัด : สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายงาน : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทรศัพท์ : +66 53 894175
อีเมล์ : sriphan.a@cmu.ac.th

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 7 สิงหาคม 2563 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 , ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2561 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2561 , Flora Creek Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2560 , ฟังบรรยาย การเรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2560 , อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0 , โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 , โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2558 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558 , โรงแรมไอบิสสไตส์ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2558 , สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 26 เมษายน 2557 , สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน" , สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2554 , การประชุมเพื่อพิจารณาวิสัยทัศนคณะพยาบาลศาตร์ 2555 -2559 , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 ชั้น 3 , ไทย
 • 16 - 17 กันยายน 2554 , เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี2554 , ณ.โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 สิงหาคม 2554 , โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก , ไทย
 • 1 เมษายน 2554 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2554 , รร.พิมพิมาน อ.แกลง จ.ระยอง , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2553 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ , ณ.ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 , ไทย
 • 3 - 6 เมษายน 2553 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2553 , โรงแรมรอยัล แม่โขง จังหวัดหนองคาย , ไทย
 • 2 - 6 เมษายน 2553 , เข้าร่วมโครงการสัมนาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน ปี2553 , ณ.ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภชั้น 6 คณะพยาบาลศาตร์และโรงแรมรอยัลแม่โขง จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2552 , เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำ TOR , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2552 , ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำ TOR-JA ในระบบ CMU-MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช , ไทย
 • 2 - 5 เมษายน 2552 , โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 2 - 5 เมษายน 2552 , เข้าร่วมโครงการสัมนาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน ปี2552 , มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 2 - 5 พฤษภาคม 2551 , โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 2 - 5 พฤษภาคม 2551 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 , ณ. ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ และหาดสนบีช รีสอร์ท อ. บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2551 , เข้าร่วมโครงการสัมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า , คณะพยาบาลศาสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2550 , เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข , ห้องประชุมเปรียบ ชั้น2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2550 , เข้าร่วมโครงการประชุม สัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ณ ห้องเรียน 205 อาคาร 2 , ไทย
 • 12 - 13 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 , โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 11 - 12 พฤษภาคม 2550 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2550 , ห้องประชุมเปรียบชั้น 2 และโรงแรม ทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2549 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี2549 , ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 , ไทย
 • 10 - 14 พฤษภาคม 2549 , โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2549 , ณ โรงแรมอาน่า จ.ตราด , ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2549 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา , ณ ห้องเรียน203 อาคาร2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2549 , เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องหัวใจของงานบริการ , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 27 - 29 เมษายน 2548 , สัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ ห้องเรียน 203คณะพยาบาลศาสตร์และ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 12 เมษายน 2548 , เข้าร่วมฟังคณบดีบรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโดยใช้ผังผสานดุลดัชนีแบบ BSC , ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 - 4 มีนาคม 2548 , เข้าอบรมโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น4อาคารเทพกวีคณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2548 , เข้าอบรมโครงการอินเทอร์เน็ต , ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น4อาคารเทพกวีคณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2548 , เข้าอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ E-office , ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น4อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 7 มกราคม 2548 , พัฒนาสิ่งแวดล้อม , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2547 , เข้าร่วมอบรมโครงการ E-office , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น4อาคารเทพกวีคณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 กันยายน 2547 , การอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน , อาคารเทพกวี ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 9 - 6 กันยายน 2547 , เข้าร่วมอบรมการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน , ณ ห้องชมรมชั้น1 หอพักนักศึกษา , ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2547 , เข้าร่วมโครงการ 5ส. , หอพักนักศึกษา , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2547 , เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม , วัดโลกโมฬีและบ้านเบญจวรรณ อ.สันกำแพง , ไทย
 • 16 - 17 เมษายน 2547 , สัมมนาบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา , จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 25 กันยายน 2546 , สัมนาเรื่องแนวทางการปรับตัวของบุคลากรกับระบบงานใหม่สำหรับบุคลากรหน่วยกิจการนักศืกษา , อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2546 , อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฐมพยาบาลเรื่องการปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน , อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 เมษายน 2546 , สัมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์สาย ข.ค. พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบ้านสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 เมษายน 2546 , เข้าร่วมประชุมเรื่องการกำหนดแนวทางการหลอมรวมภาควิชาและหน่วยงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 11 - 11 มกราคม 2546 , เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องมหาวิททยาลัยกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ระยะที่ 1 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 14 กันยายน 2545 , สัมนาบุคลากรหน่วยงานบริการการศึกษา , เชียงใหม่สปอร์ตคลับ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2545 , อบรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัย , อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 31 มีนาคม 2545 , ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยพยาบาลลำปาง ชุมชนบรมไตรโลกนารถและบริษัทวงศ์พานิช กองบิน 53 สถานีโทรทัศน์ในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนไกลกังวล โครงการหุบกระพง , จ.ลำปาง จ.พิษณุโลก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชะอำ , ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2545 , สัมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบ้านสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กันยายน 2544 , สัมนาบุคลากรหน่วยงาน งานบริการการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมสวนบัวธานีรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 1 เมษายน 2544 , สัมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยบูรพาและค่ายทหารกองร้อยลาดตระเวณทหารเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี , ไทย
 • 17 - 20 มีนาคม 2543 , อบรมสัมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย จ.ขอนแก่น , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 17 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 4), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 มกราคม 2562 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มิถุนายน 2561 ,ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน (JA) และการจัดทำภาระงาน (TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุน, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มิถุนายน 2561 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2561 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 15 - 17 กรกฏาคม 2560 ,โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 เรื่อง “เพิ่มพลังความคิด พลังกายและพลังใจสู่องค์กรแห่งความสุข”, ณ โรงเรียนกาละพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 10 - 11 กันยายน 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ดี และแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายปฏิบัติการ), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2558 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: บทเรียนจากสารภีโมเดล , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 1 - 5 พฤษภาคม 2558 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ และธันย่าวิว รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ๋ำปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการทำโคมไฟ),
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 - 7 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557 เรื่อง ขับเคลื่อนคำขวัญเพื่อสานฝันให้เป็นจริง, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2556 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 15 พ.ย 56), ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2556 ,โครงการกิจกรรม 5 ส. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556, ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กร Happy เริ่มที่ “สุขของคนทำงาน” (ภาคบ่าย),
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 5 - 8 เมษายน 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “Time to Share : Time to Care : Time to Change”, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และบ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 - 20 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ, ณ ห้องเรียน 309 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 5 - 9 เมษายน 2555 ,โครงการพัฒนาคน พัฒนาใจให้องค์กร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 เมษายน 2554 ,โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่อง บุคลิกที่ดีสำหรับคนยุคใหม่, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2554 - 3 เมษายน 2554 ,โครงก่ารสัมมนาเรื่อง อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ, รร.พิมพิมาน อำเภอแกลง ตังหวัดระยอง

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 27 - 29 พฤษภาคม 2559 , เข้าร่วมโครงการสัมมนางานบริการการศึกษาและหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาประจำปี2559 เรื่องร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รับบริการด้วย service mind , ณ.ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น6 อาคาร1 และฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์รีสอร์ท สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 28 มกราคม 2559 , เข้าร่วมโครงการ บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี2559 , ณ. ห้องโถงใต้อาคาร2 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 15 มกราคม 2559 , เข้าร่วมงานสังสรรค์ บ้านนี้มีสุข สร้างสุขร่วมกัน รับขวัญปีใหม่ 2559 , ณ.สนามหลังหอพักนักศึกษา (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 12 มกราคม 2559 , เข้าร่วมโครงการพบปะสนทนาคณบดี ประจำปี2559 , ณ.ห้องประชุมชั้น5 อาคาร1 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 29 ธันวาคม 2558 , เข้าร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ. ลานดอกปีบ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 14 กันยายน 2558 , เข้าร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการ , ณ. ห้องประชุมชั้น5 อาคาร4 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 15 สิงหาคม 2558 , เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 43 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ห้องประชุมชั้น5 อาคาร4 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 27 กรกฏาคม 2558 , ไปถวายเทียนเข้าพรรษา ณวัดสันกู่ลื้อ บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , วัดสันกู่ลื้อ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 10 กรกฏาคม 2558 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558 เรื่อง สร้างความเข้าใจเพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข , โรงแรมไอบิส สไตล์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 6 กรกฏาคม 2558 , เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมชั้น5 อาคาร4 (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 24 มิถุนายน 2558 , เข้าร่วมโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำรอบหอพักนักศึกษา , หอพักนักศึกษาพยาบาล1 (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 8 มิถุนายน 2558 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่องเทคนิคการบริหารจัดการห้องพัก , โรงแรมดิเอ็มเพรส อ. เมือง เชียงหใ่หม่ และห้องกิจการนักศึกษา (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 1 พฤษภาคม 2558 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น6 อาคาร 1 และ จ.ระยอง และธันย่าวิว รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 25 เมษายน 2558 , เข้าร่วมอบรมอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ , ห้องประชุมชั้น5 อาคาร4 และสนามบาสหลังหอพัก (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 31 มีนาคม 2558 , เข้าร่วมฟังบรรยายประกันคุณภาพการศึกษา , ห้องประชุมชั้น2 อาคาร1 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 23 สิงหาคม 2557 , เข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการสายงาน , สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 15 สิงหาคม 2557 , เข้าร่วมงานทำบุญครบรอบ42ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช , ห้องประชุมชั้น5 อาคาร4 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 9 กรกฏาคม 2557 , ไปถวายเทียนพรรษา ณ.วัดสันกู่ลื้อ บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ณ.วัดกู่ลื้อ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 8 กรกฏาคม 2557 , เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ณ.ชั้น4 อาคาร4 , คณะพยาบาลศาสตรื (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 30 เมษายน 2557 , เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ , หอ้งประชุมเปรียบปัณยวนิชชั้น2 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 26 เมษายน 2557 , เข้าร่วมโครงการสัมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาประจำปี2557เรื่องการสร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน , ณ สิบแสน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 4 - 7 เมษายน 2557 , โครงการสัมนาบุคลากร สายสนับสนุน เรื่องขับเคลื่อนคำขวัญเพื่อสานฝันให้เป็นจริง , ห้องประขุมเปรียบชั้น 2 และโรงแรมอิมพีเรียลจังหวันประจวบคัรีขันธ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 9 มกราคม 2557 , เข้าร่วมโครงการ บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ดัวยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี2557 (9มกราคม) , ลานดอกปีปคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 27 ธันวาคม 2556 , เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ณ ลานดอกปีบอาคาร1 , ลานดอกปีบอาคาร1 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 26 ธันวาคม 2556 , เข้าร่วมพบปะสนทนากับคณบดี ประจำปี 2556 ( Meet the Dean ) , ณ.ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิชย์ อาคาร 1 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 24 ธันวาคม 2556 , เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่ 2557 , สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 18 ธันวาคม 2556 , เข้าร่วมงานมหกรรม KM IP QA ประจำปี2556-2557 , ณ.ชั้น 1 อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 9 ธันวาคม 2556 , เข้าร่วมโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปี2556 , ห้องโถงชั้น1 อาคาร2 (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 9 กันยายน 2556 , เข้าร่วมฟังบรรยายกิจกรรม 5ส. , หัองประชุมวิเชียร ชั้น6 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 24 สิงหาคม 2556 , เข้าร่วมโครงการคืนชีวิตให้ผืนป่า ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 15 สิงหาคม 2556 , เข้าร่วมโครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปี2556 และฟังการบรรยายเรื่ององค์กรแฮปปี้ มีสุขในการทำงานมีจริงหรือ , ห้องประชุมชั้น5 อาคาร4 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 30 กรกฏาคม 2556 , เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการทำงานเป็นทีม และการให้บริการในการทำงาน , ห้องประชุมเปรียบชั้น2 อาคาร1 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 19 กรกฏาคม 2556 , เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ปี2556 , วัดทุ่งอ้อหลวง ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 5 - 8 เมษายน 2556 , เข้าร่วมโครงการสัมนาบุคลากรประจำปี 2556 , ณ.ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และจังหวัดสมุรสงคราม (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2556 , เข้าร่วมประชุมพบปะคณบดีฯ , ห้องประชุมชั้น2อาคาร1 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 22 ธันวาคม 2555 , เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดและกองเชียร์งานกีฬาบุคลากร 2555 , สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 3 ธันวาคม 2555 , เข้าพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายราชสดุดี แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภูมิพลอดุลยเดชมหาราช , ณ.ชั้น 1 อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 17 กันยายน 2555 , เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการปี2555 , ห้องประชุมชั้น5 อาคาร4 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 20 สิงหาคม 2555 , เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ , ห้องประชุมชั้น6 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 26 กรกฏาคม 2555 , เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา , วัดสมเด็จดอยน้อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 26 มิถุนายน 2555 , เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ " การประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน " , ห้องประชุมเปรียบชั้น2 อาคาร1 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 13 มิถุนายน 2555 , เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ยุคใหม่หัวข้อ "การใช้งานระบบอีเมล์ใหม่และการตั้งค่า micr osoftoutlook " , ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร4 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรประจำปี 2555 เรื่อง เติมรัก สามัคคีและพลังใจ เพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน , ณ.โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ทและโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัด เชียงราย (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 5 - 9 เมษายน 2555 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2555 เรื่อง" พัมนาคน พัมนาใจ เติมหัวใจให้องค์กร , ห้องประชุมเปรียบ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์และโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จ.ตราด (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 28 มกราคม 2555 , ทัศนศึกษาพาใจให้เบิกบานไปพืชสวนโลก , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 30 ธันวาคม 2554 , เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ , ลานดอกปีบคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 24 ธันวาคม 2554 , เข้าร่วมงานกีฬาบุคคลากรประจำปี 2554 , สนามกีฬากลางเทศบาลนครเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 28 ตุลาคม 2554 , เข้าร่วมงานแห่กฐินพระราชทานที่วัดสวนดอก , วัดสวนดอก (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 30 กันยายน 2554 , เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณจากผู้เกษียนอายุราชการ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 29 กันยายน 2554 , เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการ , อาคาร4 ชั้น5 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 1 กันยายน 2554 , เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล และคุณเลิมศรี โตน้อย , อาคาร4 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 15 สิงหาคม 2554 , เข้าร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปณาคณะพยาบาลศาสตร์ , อาคาร4 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 6 - 7 สิงหาคม 2554 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียนอายูราชการ ประจำปี2554วันที่6-7สค.54 ณ.เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก , ณ.เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 30 มิถุนายน 2554 , เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา , ณ.อาคารเรียน2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 4 มีนาคม 2554 , เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม สร้างขวัญกำลังใจ " ทัศนศึกษาพาใจให้เบิกบาน." ครั้งที่ 2 , จ. เชียงราย (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 30 ธันวาคม 2553 , เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 28 ธันวาคม 2553 , เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ , ใต้ตึกอาคาร 2 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 25 ธันวาคม 2553 , เข้าร่วมเป็นกองเชียร์งานกีฬาบุคลากรประจำปี 2553 , สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 8 มกราคม 2553 , เข้าร่วมกิจกรรมงานสานสัมพันธ์ , สนามกีฬาหลังหอพัก นศ. และลานด้านหลังอาคาร 2 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 30 ธันวาคม 2552 , เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 26 ธันวาคม 2552 , เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดและร้องเพลงเชียร์กีฬาบุคลากร , สนามกีฬากลาง มช. (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 22 สิงหาคม 2552 , เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดลำพูน , จังหวัดลำพูน (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 3 กรกฏาคม 2552 , เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา , วัดพระธาตุจอมกิติ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 13 ธันวาคม 2551 , เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาบุคลากร , ณ. สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 11 สิงหาคม 2551 , เข้าร่วมโครงการวันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อมคณะพยาบาลศาสตร์ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ , ณ. บริเวณรอบๆคณะพยาบาลศาสตร์ และในสถานที่ทำงานของแต่ละหน่วยงาน (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 14 กรกฏาคม 2551 , เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ , ณ. ตำบลแม่สา อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 27 มิถุนายน 2551 , เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมไหว้พระประจำปี 2551 ตามรอยพระพุทธบาท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3 , วัดหนองก๋าย และวัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 17 มีนาคม 2551 , เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณคณาจารย์ และบุคลากร เวลา 11.00-14.00น. และเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของคณะ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับเวลา 14.00-16.00น. , ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 11 มกราคม 2551 , เข้าร่วมโครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1 คณะพยาบาลศาสตร์ประจำปี 2551วันศุกร์ที่11มกราคม 2551 , คณะพยาบาลศาสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 22 ธันวาคม 2550 , เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาบุคลากร , สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 11 พฤษภาคม 2550 , เข้าร่วมโครงการบิกคลีนนิ่งเดย์ และโครงการ 5.ส และเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 19 พฤษภาคม 2549 , โครงการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 6 มกราคม 2549 , โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 6 มกราคม 2549 , เข้าร่วมพบปะคณบดี ประจำปี2549 , ห้องประชุมชั้น5 อาคาร1 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)

การศึกษา

 • 2542 : - (-) , กรมการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th